Partsgemensamt stöd för långsiktig lönebildning

Vid prolongeringen 2015 av HÖK 12 genomfördes ett flertal partsgemensamma arbeten, varav ett handlade om att ta fram ett stödmaterial till lokala parter och deras arbete med lokal lönebildning. Detta material återfinns längre ned på denna sida. I och med HÖK 18 kommer detta arbete att gemensamt ses över. Så snart arbetet är klart kommer uppdaterat material att publiceras här.

Hög kvalitet i skolan levereras av skickliga och välutbildade lärare. Lön och karriärmöjligheter är viktiga faktorer som avgör ett yrkes attraktivitet och i förlängningen vem som väljer att utbilda sig till lärare. Lärarlönelyftet, Karriärstegsreformen och andra statliga satsningar kan ses som stöd och komplement till huvudmännens egna satsningar och insatser. Dialogen mellan lokala parter är viktig för helheten i lönebildningen och för att skapa tydlighet, transparens och legitimitet i hur, varför och till vilka löneökningarna fördelas.

Varje satsning och insats hanteras utifrån sina förutsättningar, men bilden av den skola man vill skapa och de mål man vill nå, behöver vara ständigt närvarande i arbetet. Tillsammans ska samtliga insatser, egna och statliga, bidra till den skola ni vill skapa hos er. För att den lokala lönebildningen ska nå sin fulla potential behöver den vara en fullt ut integrerad del av verksamheten och dess utveckling och styrning.

Hösten 2015 presenterade SKR, Pacta (numera Sobona), Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundets samverkansråd en broschyr med framgångsfaktorer för en väl fungerande lokal lönebildning. Broschyren hittar du här nedan under Mer inom ämnet.

Mer inom ämnet

Uppdaterad