Samverkansavtal inom kommunal sektor

Lärarnas Riksförbund har genom Lärarnas Riksförbunds och Lärarförbundets Samverkansråd träffat en överenskommelse med SKR och Pacta, numera Sobona, om ett centralt samverkansavtal för arbetsmiljö inom kommunal sektor. Avtalet gäller från och med den 1 november 2017 och ersätter FAS05.

  • Befintliga lokala samverkansavtal påverkas inte av det nya avtalet utan löper på som tidigare.
  • Parterna har vid översynen av FAS05 särskilt velat klargöra arbetsmiljöfrågornas betydelse i lokal samverkan. Avtalet har också fått en mer överskådlig struktur.
  • Avtalet, som alltså inte får någon egen direkt verkan på lokala avtal, uppmärksammar dessutom vilka lokala förutsättningar som normalt behöver föreligga för en väl fungerande samverkan.
  • För lokala parter som träffar ett nytt lokalt samverkansavtal efter den 1 november 2017 utgör det centrala avtalet en utgångspunkt för lokala parters diskussioner om ett lokalt avtal anpassat till lokala förutsättningar.
  • Som lokal företrädare behöver man även fortsättningsvis analysera och utgå ifrån egna erfarenheter av samverkan och utifrån det förhålla sig till former för samverkan visavi MBL och Arbetsmiljölagstiftning.
  • Ytterligare information om avtalet kommer på olika sätt tas upp genom förbundets olika utbildningar för ombud.

Mer inom ämnet

Uppdaterad