Om arbetsgivaren saknar kollektivavtal

Du har begränsade möjligheter att få stöd av oss i förhandlingar med arbetsgivare utan kollektivavtal

Att ta anställning hos en arbetsgivare utan kollektivavtal kan vara förenat med betydande risker. Man måste då själv försäkra sig om att det egna anställningsavtalet tar om hand alla frågor som normalt regleras via kollektivavtalet, inte minst pensionsvillkor och försäkringar.

Om du överväger att ta anställning hos en arbetsgivare som saknar kollektivavtal, är det särskilt viktigt att du noga läser och besvarar följande checklista.

Checklista om arbetsgivaren saknar kollektivavtal:

 • Parter — vem är arbetsgivare och vem är arbetstagare?
  Ange fullständiga namn, organisations- och personnummer.

 • Anställningsform?
  Ta reda om din anställning är på prov, tidsbegränsad eller tills vidare. Är det en anställning med ferielön eller semesterlön?

 • Placering — på vilken ort och arbetsplats ska du arbeta?

 • Befattning — vilken är din befattning? Vilka är dina arbetsuppgifter?
  Det bör finnas en beskrivning av din tjänst.

 • Tillträdesdag — när börjar du din anställning?

 • Heltid eller deltid, vilken är din arbetstid?
  Vid deltid ska omfattningen anges, helst som procent av heltid. Vilken är din arbetstid — årsarbetstid/veckoarbetstid?
  Hur är fördelning av arbetstiden mellan undervisning, gemensamt lärararbete, möten/konferenser, reglerad tid och förtroende­arbetstid? Finns det några lediga klämdagar eller helger?
  Har det tecknats något lokalt arbetstidsavtal?

 • Lön — vilken är din fasta kontanta månadslön?
  Finns det några tillägg? När sker nästa lönerevision?

 • Övertidsersättning — vilken ersättning utgår vid övertid respektive mertid?

 • Semester/ferier — är det en anställning med ferier och ferielön, eller semester?
  Tjänar du in din ferie? Om ja, enligt vilken beräkningsgrund? Även om arbetsgivaren inte har ett kollektivavtal, utgår semester enligt Semesterlagen med 25 semesterdagar per semesterår.

 • Kompetensutveckling — hur ser arbetsgivaren på kompetensutveckling?
  Hur mycket tid är avsatt för kompetensutveckling? Vilken ersättning får du vid utbildning om den ligger utanför ordinarie arbetstid?

 • Försäkringar — vilka försäkringar bekostas av arbetsgivaren?
  Normalt tecknar arbetsgivaren liv-, sjuk- och arbetsskadeförsäkring för sina anställda.

 • Pensionsförmåner?
  Arbetsgivaren bör ansluta dig till en godkänd pensionsplan, till exempel ITP-planen, KTP-planen eller KFS-planen. Privat pensionsförsäkring eller pensionssparande är också möjligt, men intjänad pensionstid kan då gå förlorad om du byter anställning.

 • Företagshälsovård och friskvård — är arbetsgivaren ansluten till någon företagshälsovård?
  Har arbetsgivaren någon fri eller subventionerad motionsform?

 • Tjänsteresor — vilka resekostnader ersätts av arbetsgivaren?
  Utgår bilersättning för dina eventuella tjänsteresor inom Sverige? Kommer du att resa med elever i Sverige och utlandet? Vilka försäkringar och villkor gäller vid dessa resor?

Reglera din anställningsvillkor

Saknar arbetsgivaren kollektivavtal bör du i första hand försöka få arbetsgivaren att begära inträde i en central arbetsgivarorganisation. I annat fall måste du se till att ditt anställningskontrakt reglerar allt det som annars regleras av kollektivavtal.

Enklaste sättet att reglera anställningsvillkoren för din tjänst är att du i ditt anställningsavtal hänvisar till ett lämpligt kollektivavtal. Hänvisningen innebär att det kollektivavtal du hänvisar till gäller mellan dig och din arbetsgivare. Däremot innebär det inte att Trygghetsavtalet, som är kopplat till det angivna avtalet, blir automatiskt tillämpligt. Utan din arbetsgivare måste särskilt ansluta sig till ett Trygghetsråd, exempelvis TRR och TRS.

Anställningsvillkor från din arbetsgivare

Senast en månad efter att du har börjat på ditt nya arbeta ska din arbetsgivare lämna skriftlig information till dig om alla anställningsvillkor. Informationen ska innehålla de punkter som finns med i checklistan ovan.

Om din anställningstiden är kortare än tre veckor, är din arbetsgivare inte skyldig att lämna sådan information.