Fremia cirkelledare och övriga ledare/lärare

Lärarnas Samverkansråd och IDEA har slutit nytt kollektivavtal för Avtal om allmänna anställningsvillkor för cirkelledare och övriga ledare/lärare (Cirkelledaravtalet) där tidigare Studieförbunden var part.

PTK och Fremia överens om nytt omställningsavtal

Fremia och PTK har tecknat ett huvudavtal för trygghet, omställning och anställningsskydd. Avtalet kommer att börja tillämpas för tjänstemän i Fremias medlemsföretag från början av 2023.

Det nya huvudavtalet innehåller bland annat ett nytt omställningsavtal. PTK och Fremia startar nu en omställningsstiftelse som kommer från början av 2023 att erbjuda kompetens- och omställningsstöd såsom:

 • Ekonomiskt stöd vid uppsägning genom avgångsersättning, AGE.
  AGE är en del av omställningsstödet för den som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist eller sjukdom.
 • Möjlighet att få kompletterande studieersättning.
 • Förstärkt omställningsstöd till sjuka.
 • Rådgivning, vägledning och stöd inför att söka offentligt omställningsstudiestöd vid omställning eller under anställning.
 • Kollektivavtalat kompletterande studiestöd.

Du kan läsa mer om överenskommelsen på PTKs webbplats Länk till annan webbplats..
Du kan också ta del av svar på vanliga frågor på Fremias webbplats Länk till annan webbplats.

Cirkelledaravtalet

Lag om anställningsskydd ändras från och med 1 oktober. En ny tidsbegränsad anställningsform, "Särskild visstidsanställning", införs och samtidigt tas "Allmän visstidsanställning" bort. Den stora skillnaden blir att särskild visstidsanställning snabbare övergår i en tillsvidareanställning. Efter nio månaders anställning får du företrädesrätt till ny särskild visstidsanställning och efter mer än tolv månaders anställning övergår anställningen i en tillsvidareanställning, förutsatt att du har tillräckliga kvalifikationer för arbetet. Inom förskolan, grund- och gymnasieskolan innebär tillräckliga kvalifikationer att du ska vara legitimerad eller behörig för anställningen.

Avtalet löper på från 1 september 2020 till 31 augusti 2023. Lönerevision ska ske 1 september 2020 med retroaktivitet, 1 september 2021 och 1 september 2022 med ett löneutrymme på 1,8 procent/år under 2020, 2021 och 2022. Löneutrymmet utgör inte någon individgaranti.

Nu är även avtalstrycket klart. Det har inte skett så många förändringar i de allmänna villkoren. Den stora nyheten är införandet av karensavdrag vilket ersätter det som tidigare kallades karensdag som ska börja tillämpas senast 1 april 2021. Det finns förändringar kring uppsägningstider § 12.

Avtalsperiod

2020-09-01 – 2023-08-31.
Part äger rätt att senast den 31 maj 2023 säga upp avtalet till upphörande vid utgången av den 31 augusti 2023. Därefter löper avtalet med en ömsesidig uppsägningstid om 7 dagar.

Förändringar i avtalet kopplade till förhandlingarna

Materiella förändringar:

 • Avtalet innehåller omställningsavtal med TRR.
 • Förhandlingsordning ersätts med förhandlingsordningen i KFO:s - PTK:s huvudavtal.
 • Den tidigare möjligheten till frivillighet för studieförbund att anta avtalet är borttagen. Kollektivavtalet gäller för samtliga studieförbund som är medlemmar i IDEA.

Redaktionella förändringar:

 • Momentet Särskilda regler för pensionär utgår
 • Beräkning av sjuklön för objektanställda och timanställda.
 • Begreppet karensavdrag är infört.
 • Föräldralön utges per föräldraskap vid flerbarnsfödsel.
 • Trappan vid uppsägningstid för tillsvidareanställda kopplat till ålder har tagits bort och ersatts med uppsägningstid enligt LAS
 • Anställningen för den som fyllt 68 år (69 år från och med den 1 januari 2023) upphör en månad, om inte annan tid avtalats, efter det att arbetsgivaren eller medarbetaren lämnat skriftlig underrättelse om att anställningen ska upphöra.

Löneavtalet:

 • Avtalsperiod: 2020-09-01 – 2023-08-31.
 • Lönerevision:
  1 september 2020: 1,8 procent med retroaktivitet
  1 september 2021: 1,8 procent
  1 september 2022: 1,8 procent.

Arbetsgrupper/övrigt:
Partsgemensamma arbetsgrupper:

 • Ett partsgemensamt arbete inleds under 2021 i syfte att kunna harmonisera cirkelledare avtalet med övriga centrala kollektivavtal mellan Lärarnas Samverkansråd och Fremia.
 • En partsgemensam arbetsgrupp ska undersöka hur karensavdragsbestämmelsen fungerar i praktiken och snarast komma överens om hur karensavdrag ska hanteras för objekt- och timanställda.

Mer inom ämnet

Uppdaterad