Almega Kompetensföretagen
(tidigare Bemanningsföretagen)

Lärarnas Riksförbunds och Lärarförbundets Samverkansråd har träffat avtal med Almega Kompetensföretagen. Kollektivavtalet gäller för lärare anställda av ett bemanningsföretag som är medlem i Almega Kompetensföretagen.

Avtalet för Almega Kompetensföretagen kan enklast beskrivas som en variant på Almega Friskoleavtalet. I avtalet för Almega Kompetensföretagen finns det särskilda bemanningsvillkor men Almega Friskoleavtalet är grunden för avtalsområdet.

Det är det första kollektivavtalet anpassat för lärare som hyrs ut av bemanningsföretag. Exempel på bemanningsföretag inom Almega är Poolia. Proffice, Manpower, Vikariepoolen, Lärarförmedlarna, Student Consulting med flera.

I avtalet för Almega Kompetensföretagen finns det särskilda bemanningsvillkor men Almega Friskoleavtalet är, som ovan nämnts, grunden för avtalsområdet. Det kan därför vara lämpligt att läsa båda avtalen så att ingen missuppfattning uppstår. Den enskilde anställde har sin anställnings- och villkorsrelation till bemanningsföretagets avtal, alltså inte det avtal som gäller för skolan där man är uthyrd.

Avtalet omfattar all verksamhet som är reglerad i skollagen. För att avtalet ska bli giltigt på ett företag måste företaget eller de fackliga organisationerna begära att avtalet ska börja gälla på företaget. Detta kallas inkoppling och har kunnat ske från och med den 1 januari 2015.

Avtalsperiod

Avtalet gäller till den 31 augusti 2023.

Parternas avsikt med avtalet

Syftet med avtalet är att skapa så bra och lika villkor som möjligt för lärare som väljer att ta anställning på ett bemanningsföretag. Kopplingen till friskoleavtalet gör att bemanningsavtalet anpassas till det som är skolspecifikt, vilket i sin tur borgar för trygghet och stabilitet.

Lön

Lönerevisionstillfällen är, om inte annat beslutas lokalt:

  • 1 september 2021
  • 1 september 2022

Grundläggande villkor

Det är normalt i bemanningsföretag att lönen varierar beroende på grad av uthyrning. I avtalet har den anställde en garantilön på 75 procent av sin ordinarie lön för de perioder då läraren inte är uthyrd. Garantilönen baseras alltså på den lön som den anställde har vid bemanningsföretaget. Lärarens lön varierar normalt sett inte mellan olika uthyrningar. Inom ramen för den individuella lönesättningen motiverar dock kompetens som ökar möjlighet till uthyrning eller till mer inkomstbringande uthyrning en högre grundlön i bemannings­företaget.

Arbetstid

Grunden i avtalet är en vanlig semesteranställning med 40 timmar per helgfri vecka under en beräkningsperiod om sex månader. Det är samma lösning som i friskoleavtalet. Vid uthyrning till feriebunden verksamhet i exempelvis en kommun förläggs arbetstiden normalt sett som för övriga på arbetsplatsen.

Vid längre uppdrag kan vid anställningstillfället överenskommelse träffas om ferieanställning. Detta kan också ske vid en överenskommen omreglering av anställningen.

Om läraren vill tacka nej till ett uppdrag

Läraren har rätt att avböja erbjudet uppdrag. Då görs tjänstledighetsavdrag enligt Friskoleavtalet, eller vid timlön med timlönen, om inte annat överenskommes.

Parterna är överens om att om den anställde har synnerliga skäl för att avböja erbjudet uppdrag bör arbetsgivaren inte göra ledighetsavdrag.

Med synnerliga skäl kan till exempel avses situationer då den anställde har utsatts för trakasserier hos en tidigare uppdragsgivare, svåra medicinska besvär till exempel allergier och extremt lång resväg, som inte är självförvållad, med bristande kommunikationer. Bedömning måste göras i varje enskilt fall. Vid denna bedömning kan arbetsgivaren kräva till exempel att medicinska besvär styrks med läkarintyg.

Löneavtalet — nyhet

Parterna kom överens om att efter Löneavtalet, p 5 Förhandlingsordning, införa följande anmärkning kopplad till Löneavtalet, p 4:

  • I de fall parterna bedömer att riksavtalsförhandlingar om nytt kollektivavtal inte kommer att hinna avslutas innan den 15 december det aktuella året ska centrala parter särskilt diskutera frågan.

Partsarbeten — nyhet

Genomföra företagsbesök för att parterna vill lära sig mer om företagens verksamhet och förutsättningar både utifrån företagets och medarbetarnas perspektiv samt att undersöka det delade arbetsmiljöansvaret hos företaget.


Mer inom ämnet

Uppdaterad