Almega tjänsteföretagen, Friskoleavtalet

Nytt avtal med Almega tjänsteföretagen har antagits

Ett nytt avtal med Almega tjänsteföretagen, det så kallade friskoleavtalet, har antagits av Lärarnas Samverkansråd, som är Lärarnas Riksförbunds och Lärarförbundets gemensamma förhandlingsorganisation.

Lärarnas Samverkansråd har fått igenom tydligare skrivningar inom såväl lön som arbetstid. De förändringar som Almega önskade avseende ökade reglerad arbetstid, fler arbetsdagar eller längre avstämningsperioder har däremot inte gjorts. Avtalet innehåller även förändringar bland annat för uppsägningstider, förbättrat föräldrapenningtillägg och en bilaga för lägerskola och skolresor.

Friskoleavtalet är det till omfånget största lärar­avtalet på den privata sektorn. Almega är knutet till Svenskt Näringsliv och organiserar ett antal arbets­givarförbund inom tjänstesektorn. Almega Tjänste­företagen är ett av dessa arbetsgivarförbund och tecknar i sin tur ett stort antal olika branschavtal. Merparten av lärare med privat anställning finns på friskoleavtalet.

Avtalsperiod

Avtalet är tvåårigt och löper från 1 september 2021 till 31 augusti 2023.

Parternas avsikt med avtalet

Parterna konstaterar att det råder samsyn i ett flertal frågor som rör skolan, där kvalitetsfrågorna är av avgörande betydelse. I denna samsyn ligger att det är nödvändigt att fortsätta arbetet med att höja lärarnas status och yrkets attraktivitet.

Lön och ersättningar

 • Lönerevision sker per den 1 september respektive år. Avtalet är sifferlöst och bygger även fortsättningsvis på lokal löne­bildning. Löneutveckling inom avtalsområdet ska följa den övriga arbetsmarknaden och ha särskilt fokus på att säkerställa lönenivåer som gör att man kan attrahera och behålla behöriga och legitimerade lärare. Utveckling och goda prestationer ska löna sig, såväl som erfarenhet och yrkes­skicklighet. Lokala parter ska ha en partsgemensam dialog kring genomförande och uppföljning av löneprocessen och ska följa upp lönestruktur och löneutveckling.
 • Centrala parter ska genomföra en språklig översyn av löneavtalet och av de partsgemensamt framtagna riktlinjerna om löneprocessen. Arbetet ska vara genomfört senast den 31 mars 2022 så att det kan tillämpas i 2022 års lönerevision. Centrala parter ska årligen utvärdera löneavtalet i termer av hur löneprocesserna har fungerat och hur löneavtalet använts under året och avtalsperioden. Partsdialogen beträffande statistikavtal fortsätter under avtalsperioden.
 • Avtalet ger arbetsgivare och arbetstagare en möjlighet att vid anställning inom sex månader (tidigare fem månader) före aktuellt lönerevisionsdatum komma överens om att arbets­tagaren inte ska omfattas av nästkommande lönerevision.
 • Ersättning för arbete på obekväm tid (OB-tillägg) räknas upp. Ersättningen vid arbete under pingsthelgen ändras till att bli ersättning som vid ”vanlig” lördag–söndag.
 • Uppdelningen av föräldralön i två utbetalningstillfällen – ett under ledigheten och ett då arbetstagaren varit åter i arbete i tre månader – stryks och föräldralön utbetalas istället månadsvis under ledigheten. Detta gäller personer som går på föräldraledighet från och med den 28 september 2021. För personer som gått innan den 28 september 2021 gäller de regler som fanns i det avtal som gällde fram till 31 augusti 2021 (2017–2020).
 • Ett antal möjligheter till överenskommelse om inskränkningar av rätten till sjuklön tas bort ur avtalet.

Arbetstid, arbetsbelastning och arbetsmiljö

 • Skrivningarna avseende ”lärares arbetstider och arbets­innehåll” har utökats och förbättrats.
 • Vid fastställande av arbetstid och arbetsinnehåll ska hänsyn tas till den enskilde lärarens förutsättningar, ämnen som undervisas i, arbetsuppgifter utöver undervisningen, tjänstens karaktär, fackliga uppdrag, kompetensutveckling, fackligt uppdrag med mera. Tillräckligt med tid ska avsättas till planerings- och uppföljningsarbete oavsett arbetstidsmodell. Arbetsgivaren och läraren ska kontinuerligt föra en dialog om hur arbetstiden används i relation till lärarens uppdrag och vid ändrade förutsättningar ska vid behov omprioriteringar fastställas i samtal mellan chef och medarbetare.
 • En ny text avseende tjänstefördelning, tjänsteplanering tillförs avtalet under rubriken ”Skolledning och arbetsgivaransvar”. Parterna har under förhandlingarna klargjort att förhandlingsskyldighet enligt MBL föreligger i dessa frågor.
 • En arbetsgrupp ska bildas för att hitta former för att öka kunskapen om regler och stödmaterial rörande arbetsmiljö. Gruppen ska också titta på skolledares arbetsmiljö. Vid förfrågan ska centrala parter bistå de lokala parter i frågor som rör de anställdas arbetsmiljö.
 • En möjlighet för den som fyllt 65 år att ansöka om att få arbeta deltid införs. Vid avslag ska arbetsgivaren skriftligen motivera sitt beslut.
 • Ny bilaga tillkommer avseende villkor vid skolresor med övernattning

Övriga anställningsvillkor

 • Ett förenklat förfarande införs som anger hur anställningen för medarbetare som fyllt 68 år avslutas.
 • Undantaget avseende uppsägningstid vid egen uppsägning för anställd innan 1 juli 2001 avskaffas från och med 1 januari 2022. Det innebär att uppsägningstiden blir 3 månader även för dessa.
 • Vid uppsägning på grund av arbetsbrist har arbetstagare som har minst 10 års anställning och som har uppnått en viss ålder ett års uppsägningstid. Från och med den 1 juli 2022 omfattar detta den som har fyllt 58 år och från och med 1 januari 2023 den som har fyllt 59 år.
 • Avtalet innehåller en bestämmelse med innebörden att lärare, förskollärare och fritidspedagoger som saknar föreskriven utbildning inte har företrädesrätt till återanställning. Bestämmelsen utökas till att även omfatta studie- och yrkesvägledare utan föreskriven utbildning.          

Logga in för att ta del av innehållet

Mer inom ämnet

Uppdaterad