Almega Tjänsteföretagen, Friskoleavtalet

Förhandlingar pågår intensivt inför nytt avtal!

Förhandlingar om nytt avtal har pågått under hela augusti och fortsätter under september 2021. I dagsläget är förhandlingarna inte klara. Avtalet är prolongerat med en uppsägningstid om sju dagar. När det finns ett förslag kommer vår avtalsdelegation ta ställning till om de ska rekommendera eller avslå förslaget. Därefter fattar förbundsstyrelsen ett beslut.

Friskoleavtalet är det till omfånget största lärar­avtalet på den privata sektorn. Almega är knutet till Svenskt Näringsliv och organiserar ett antal arbets­givarförbund inom tjänstesektorn. Almega Tjänste­företagen är ett av dessa arbetsgivarförbund och tecknar i sin tur ett stort antal olika branschavtal.

Parterna på kollektivavtal Friskolor – Almega Tjänsteföretagen och Lärarnas Samverkansråd – har valt att inte säga upp kollektivavtalet senast den 31 maj 2020 i linje med avtalets punkt 13. Detta medför att avtalet löper vidare till 31 augusti 2021. Förhandlingar om ett nytt avtal pågår intensivt, målet var att ha ett avtal klart till 1 september 2021 men det kommer det inte att finnas. Nuvarande avtal kommer att fortsätta gälla med en uppsägningstid på sju dagar.

Då det i dagsläget inte finns ett löneavtal som gäller för 2021 kan arbetsgivaren inte slutföra sin lönerevision, men det går bra att inleda processen och genomföra mål- och resultatsamtal.

Avtalet för fristående skolor och förskolor tecknas av Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. Mer än 650 företag som bedriver fristående skolor eller förskolor tillhör detta avtalsområde. Här återfinns de allra största företagen som driver fristående skolor, men de flesta företagen är små och har bara en eller ett par skolor. Merparten av lärare med privat anställning finns på friskoleavtalet.

Avtalsperiod

Avtalet gällde till och med 31 augusti 2021 och är nu prolongerat.

Parternas avsikt med avtalet

Parterna konstaterar att det råder samsyn i ett flertal frågor som rör skolan, där kvalitetsfrågorna är av avgörande betydelse. I denna samsyn ligger att det är nödvändigt att fortsätta arbetet med att höja lärarnas status och yrkets attraktivitet.

Lön

Lokal lönebildning med lönerevisionsdatum per 1 september respektive år. Överenskommelse om lön träffas lokalt och lönerna fastställs genom lokal lönebildning. Parterna ska lokalt belysa lönestrukturen hos arbetsgivaren, såväl aktuell som önskad. Om någon part anser att den lokala processen inte fungerar tillfreds­ställande kan man begära central konsultation hos centrala parter. Lokala parter ska utvärdera innevarande års löneprocess inklusive utfall i syfte att förbättra och utveckla löneprocessen.

Parterna är överens om att ta fram ett statistikavtal. Avtalet ska finnas på plats den 1 juni 2019.

Förändringar i avtalet i samband med förhandlingarna 2017

  • Nytt löneavtal med tydligare skrivningar kring lönekriterier, mål-, resultat-, och lönesamtal. Central konsultation kan begäras av lokal part.
  • Enligt förhandlingsordningen ska parterna belysa lönestrukturen hos arbetsgivaren, såväl aktuell som önskad. Utvärdering av löneprocessen inklusive utfall ska ske såväl lokalt som centralt.
  • Statistikavtal ska vara på plats den 1 juni 2019. Detta är viktigt för att kunna utvärdera och följa upp ett avtal utan centralt angivet utrymme.
  • Parterna är ense om att ta fram riktlinjer för lokala samverkansavtal, och exempel på hur sådana kan se ut. Parterna ska även diskutera förutsättningarna för förtroendevaldas arbete. Arbetet ska vara färdigt senast 1 juni 2018.
  • Partsgemensamma utbildningar om avtalets innehåll, lokal lönebildning med stödmaterial till de lokala parterna, samt om hälsofrämjande arbete.
  • Vid allmän visstidsanställning övergår anställningen i en tillsvidareanställning när medarbetaren under en femårsperiod, varit anställd hos arbetsgivaren i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än 24 månader. (Detsamma gäller för vikariat).
  • Förtydliganden har gjorts angående momentet som handlar om förtida upphörande av tidsbegränsade anställningar. Om en medarbetare erhåller flera tidsbegränsade anställningar i direkt anslutning efter varandra kan avbrytande ske under de första sex månaderna av anställning under förutsättning att man överens­kommit om det med arbetsgivaren. Detta gäller inte om med­arbetaren anställs på annan enhet eller på en annan befattning.
  • Avtalet gäller inte medarbetare i företagsledande ställning (som är undantagna LAS).
  • Krontalsersättningar räknas upp med 4,4 procent per 1 september 2017, 2,0 procent per 1 september 2018 respektive 2,3 procent per 1 september 2019.

Samverkan och förutsättningar för förtroendevaldas arbete

Parterna är överens om att ta fram riktlinjer för lokala samverkans­avtal och exempel på hur sådana kan se ut. Man ska även diskutera förutsättningarna för förtroendevaldas arbete. Arbetet ska vara klart senast den 1 juni 2018.

En gemensam vägledning för turordning vid arbetsbrist

Parterna antar en vägledning som ska användas lokalt vid arbets­bristsituationer. Denna vägledning ska vara ett stöd för hur man går tillväga från början till slut i processen.

Kompetensförsörjning

Parterna ska diskutera förutsättningarna för kompetensförsörjningen inom avtalsområdet. En sådan fråga är givetvis den akuta bristen på legitimerade lärare och därför frågan om hur man kan behöva använda legitimerade lärare mer ändamålsenligt.

Partsgemensamma utbildningar och stödmaterial

Utbildningar vad avser avtalets innehåll, den gemensamma synen på lönebildning samt hälsofrämjande arbete kommer anordnas. Därtill ska även ett gemensamt stödmaterial tas fram som ska kunna användas för löneprocesserna, inför och under lönerevisionerna.

Karensavdrag

Med anledning av riksdagens beslut om ändrade karensregler i lag (1991:1047) om sjuklön från och med den 1 januari 2019, har Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet tillsammans med våra kollektivavtalsmotparter träffat överenskommelser om anpassning av kollektivavtalets regler för våra medlemmars räkning. Förändringarna innebär inga materiella försämringar utan är enbart anpassningar till gällande lagstiftning. Från och med den 1 januari 2019 görs således ett karensavdrag istället för tidigare hantering av karensdag.              

Avtal om korttidsarbete på grund av coronaepidemin förlängs

På grund av den pågående coronapandemin har parterna på detta avtalsområde träffat en överenskommelse om att förlänga de avtal om korttidsarbete.

Bakgrunden är att regeringen föreslagit att reglerna om korttidsarbete förlängs under den på­gående krisen. länk till annan webbplatsSyftet med är att företag ska kunna behålla sin personal i samband med akuta inkomstbortfall, så att man kan växla upp snabbt när läget vänder. Stödet lämnas till arbets­givare efter godkännande av Tillväxtverket.länk till annan webbplats

Avtalet omfattar ett omställningsavtal, för att anställda ska ha extra trygghet om de blir uppsagda på grund av arbetsbrist. Tack vare omställningsavtalet får anställda stöd och vägledning att hitta nytt arbete. Läs mer på TRR:s webbplats.länk till annan webbplats

Mer inom ämnet

Uppdaterad