Arbetsgivaralliansen, Högskoleavtalet

Arbetsgivaralliansen organiserar arbetsgivare som drivs av ett ideellt eller idéburet engagemang inom bland annat områdena skola och utbildning, folkbildning, idrott, vård, bistånd och kultur.

Parter för kollektivavtalet för avtalsområdet Arbetsgivar­alliansen Högskoleavtalet är Arbets­givaralliansen Branschkommitté Utbildning, Lärarnas Samverkansråd, Akademiker­förbunden/ SULF och Fackförbundet ST/Visions Samverkansråd. Idag ingår åtta enskilda högskolor inom avtalsområdet.

Avtalsperiod

2019–2022

Några av nyheterna i avtalet

  • Föräldralöneutfyllnad betalas nu ut för nya föräldraledigheter utan att den anställde måste ha uppnått en viss samman­hängande anställningstid, så länge avtalets övriga intentioner uppfylls.
  • Om regeringen/riksdagen fattar beslut om nya regler i enlighet med SOU 2016:29, Trygghet och attraktivitet – en forskar­karriär för framtiden, ska parterna uppta överläggningar för att anpassa avtalet.
  • Parterna stärker synen på hur betydelsefullt det är med en god arbetsmiljö och att föreskrifterna om Organisatorisk och social arbetsmiljö tillämpas på arbetsplatserna. Det inbegriper även att parterna lokalt ska anta ett helhetsperspektiv och inkludera frågor som rör ledighet för besök inom hälso- och sjukvården, där lokala kollektivavtal kan tecknas.
  • Vid upprättande av tjänstgöringsplan ska lärarens samtliga arbetsuppgifter beaktas.
  • Parterna ska ta ett större ansvar för förbättrad implementering genom att utbilda och informera om lönefrågor. Dessutom ska avtalet utvärderas i sin helhet, inklusive löneutfall, löneprocesser med mera, samt även arbetsmiljöarbete och tjänsteplaneringen på lärosätena.

  Mer inom ämnet

  Uppdaterad