Arbetsgivaralliansen, Skola/Utbildning

Arbetsgivaralliansen organiserar arbetsgivare som drivs av ett ideellt eller idéburet engagemang inom bland annat områdena skola, utbildning och folkbildning. Avtalet Skola/Utbildning omfattar bland annat ett tiotal skolor. Bland dessa återfinns exempelvis Grillska Gymnasiet, Tyska Skolan i Stockholm och Lycée Français Saint Louis de Stockholm. Parter är Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Utbildning och Folkbildning, Lärarnas Samverkansråd, Vision, Akademikerförbunden och Kommunal.

Lärarnas Samverkansråd har slutit nytt kollektivavtal med Arbetsgivaralliansen Folkhögskola samt Skola/Utbildning.

Lönerevision sker årligen den 1 maj. Avtalen är sifferlösa och bygger på lokal lönebildning. En bilaga som reglerar ferietjänst tillförs. Denna tillämpas efter lokal överenskommelse. Folkhögskoleavtalet har tillförts 194 arbetsdagar som alternativ till beräkning av årsarbetstid. Andra viktiga förändringar är möjlighet till deltidsarbete för den som fyllt 66 år, utvidgad rätt till ledighet med lön för vissa besök inom hälso- och sjukvård och förbättrad ersättning vid övertidsarbete och vid restid.

Förändringar i Lag om anställningsskydd från den 1 oktober 2022

Lag om anställningsskydd ändras från och med 1 oktober. En ny tidsbegränsad anställningsform – Särskild visstidsanställning, införs och samtidigt tas Allmän visstidsanställning bort.

Den stora skillnaden blir att särskild visstidsanställning snabbare övergår i en tillsvidareanställning. Efter nio månaders anställning får du företrädesrätt till ny särskild visstidsanställning och efter mer än tolv månaders anställning övergår anställningen i en tillsvidareanställning, förutsatt att du har tillräckliga kvalifikationer för arbetet.

Inom förskolan, grund- och gymnasieskolan innebär tillräckliga kvalifikationer att du ska vara legitimerad eller behörig för anställningen.

Avtalsperiod

2020-05-01 - 2023-04-30

Förändringar i avtalet kopplade till förhandlingarna:

Materiella förändringar:

 • Taket för restidsersättning höjs från sex till åtta timmar per dygn.
 • Ledighet med lön har utvidgats för besök i hälso- och sjukvård, men även till att omfatta barnmorskemottagning eller barnavårdscentral.
 • I syfte att underlätta för ett längre yrkesliv kan arbetstagare som fyllt 65 år ansöka om att anställningsavtalet ska omregleras till en lägre sysselsättningsgrad. Arbetsgivaren kan bevilja detta om verksamheten så tillåter. Arbetsgivaren ska på begäran skriftligt motivera sitt beslut.
 • Övertidsersättning börjar räknas per påbörjad halvtimme.
 • Reglerna gällande avgång för den som fyller 67 år ersätts med LAS 32a§, med undantaget att varsel till arbetstagarorganisation inte behöver lämnas.
 • Lärares möjligheter till kompetensutveckling förstärks.
 • Ny bilaga rörande feriereglering som lokala parter kan komma överens om införs.
 • Folkhögskoleavtalet har kompletterats med 194 arbetsdagar som alternativ för beräkning av årsarbetstid.
 • Ob-ersättningar med mera kommer att justeras när förhandlingarna med Kommunal är klara.

Redaktionella förändringar:

 • Viss harmonisering sker genom att reglerna för uppsägningstid och föräldralön blir lika för samtliga.
 • Reglerna om provanställningar tydliggöres.

Arbetsgrupper/övrigt:

 • Skolledares arbetsmiljö ska utvecklas. Arbetsgrupp tillsätts.
 • Statistikavtalet ska ses över och utvecklas.
 • Parterna skall understödja tillämpningen av det centrala samverkansavtalet, inklusive förutsättningarna för fackligt arbete.
 • En arbetsgrupp tillsätts under avtalsperioden för att diskutera och lyfta fram goda exempel på lösningar för att uppnå ett längre och hållbart yrkesliv.

Mer inom ämnet

Uppdaterad