Arbetsgivaralliansen, TRIA

Lärarnas Samverkansråd har tecknat ett så kallat hängavtal på Arbetsgivaralliansens Bransch- och löneavtal, Skola/Utbildning för Waldorfskolorna inom branschen TRIA.

Det finns cirka 70 Waldorf­skolor. Resten av branschen TRIA:s cirka 150 medlems­företag är vårdhem eller andra verksamheter. De flesta före­tagen är stiftelser.

Avtalsperiod

1 maj 2018-30 april 2020

Lön och övriga anställningsvillkor

Löneöversyner sker från den 1 maj och saknar centralt angivna nivåer, löneöversynen sker genom lokal lönebildning och ska diskuteras och överenskommas hos den enskilda huvudmannen.

I de allmänna villkoren finns föräldrapenningtillägg, ersättningar för övertid, obekväm arbetstid och andra viktiga anställningsförmåner.

Arbetstid

I avtalet är ferieanställningen reglerad på liknande sätt som tidigare. Det innebär att den reglerade arbetstiden är 1 360 timmar per verksamhetsår, fördelat på 194 arbetsdagar. Resten av arbetstiden är förtroendearbetstid.

Ferielönebestämmelsen är densamma som tidigare. Man tjänar in rätten till ferielön under sommar- och julledigheten genom att arbeta under terminerna.

Pensioner och avtalsförsäkringar

Överenskommelsen innehåller bestämmelser för avtalspensioner och avtalsförsäkringar. Huvudmännen gör pensionsavsättningar på 5 procent och det är även fortsättningsvis möjligt att välja samma pensionskassa för premiedelen som tidigare.

Samverkansavtal

Inom Arbetsgivaralliansen har det tecknats ett centralt sam­verkans­avtal. Detta avtal har i stort samma innebörd som det tidigare sam­verkans­avtalet som parterna tecknade med Huvudmannaförbundet. Avtalet gäller medbestämmandefrågor och innehåller bland annat bestämmelser om utvecklingssamtal, arbetsplatsträff och lokal samverkan.

Mer inom ämnet

Uppdaterad