Arbetsgivaralliansen, TRIA

Lärarnas Samverkansråd har tecknat ett så kallat hängavtal på Arbetsgivaralliansens Bransch- och löneavtal, Skola/Utbildning för Waldorfskolorna inom branschen TRIA.

Under våren 2020 kommer avtalsförhandlingarna inom flera avtalsområden att påbörjas, detta är ett av områdena. Innan förhandlingarna mellan parterna startar ska förbundsstyrelsen godkänna yrkanden på avtalsområdet. Om det nya avtalet inte är klart innan det gamla går ut kommer det gamla att prolongeras, förlängs tills det finns ett nytt.

Det finns cirka 70 Waldorf­skolor. Resten av branschen TRIA:s cirka 150 medlems­företag är vårdhem eller andra verksamheter. De flesta före­tagen är stiftelser.

Avtalsperiod

1 maj 2018-30 april 2020

Lön och övriga anställningsvillkor

Löneöversyner sker från den 1 maj och saknar centralt angivna nivåer, löneöversynen sker genom lokal lönebildning och ska diskuteras och överenskommas hos den enskilda huvudmannen.

I de allmänna villkoren finns föräldrapenningtillägg, ersättningar för övertid, obekväm arbetstid och andra viktiga anställningsförmåner.

Arbetstid

I avtalet är ferieanställningen reglerad på liknande sätt som tidigare. Det innebär att den reglerade arbetstiden är 1 360 timmar per verksamhetsår, fördelat på 194 arbetsdagar. Resten av arbetstiden är förtroendearbetstid.

Ferielönebestämmelsen är densamma som tidigare. Man tjänar in rätten till ferielön under sommar- och julledigheten genom att arbeta under terminerna.

Pensioner och avtalsförsäkringar

Överenskommelsen innehåller bestämmelser för avtalspensioner och avtalsförsäkringar. Huvudmännen gör pensionsavsättningar på 5 procent och det är även fortsättningsvis möjligt att välja samma pensionskassa för premiedelen som tidigare.

Samverkansavtal

Inom Arbetsgivaralliansen har det tecknats ett centralt sam­verkans­avtal. Detta avtal har i stort samma innebörd som det tidigare sam­verkans­avtalet som parterna tecknade med Huvudmannaförbundet. Avtalet gäller medbestämmandefrågor och innehåller bland annat bestämmelser om utvecklingssamtal, arbetsplatsträff och lokal samverkan.

Mer inom ämnet

Uppdaterad