Arbetsgivaralliansen, TRIA

Lärarnas Samverkansråd har tecknat ett så kallat hängavtal på Arbetsgivaralliansens Bransch- och löneavtal, Skola/Utbildning för Waldorfskolorna inom branschen TRIA.

Avtalet omfattar ett omställningsavtal, för att anställda ska ha extra trygghet om de blir uppsagda på grund av arbetsbrist. Tack vare omställningsavtalet får anställda stöd och vägledning att hitta nytt arbete. Läs mer på TRS:s webbplats. Länk till annan webbplats.

Det finns cirka 70 Waldorf­skolor. Resten av branschen TRIA:s cirka 150 medlems­företag är vårdhem eller andra verksamheter. De flesta före­tagen är stiftelser.

Avtalsperiod

2020-05-01 - 2023-04-30

Förändringar i avtalet kopplade till förhandlingarna:

Materiella förändringar:

 • Taket för restidsersättning höjs från sex till åtta timmar per dygn.
 • Ledighet med lön har utvidgats för besök i hälso- och sjukvård, men även till att omfatta barnmorskemottagning eller barnavårdscentral.
 • I syfte att underlätta för ett längre yrkesliv kan arbetstagare som fyllt 65 år ansöka om att anställningsavtalet ska omregleras till en lägre sysselsättningsgrad. Arbetsgivaren kan bevilja detta om verksamheten så tillåter. Arbetsgivaren ska på begäran skriftligt motivera sitt beslut.
 • Övertidsersättning börjar räknas per påbörjad halvtimme.
 • Reglerna gällande avgång för den som fyller 67 år ersätts med LAS 32a§, med undantaget att varsel till arbetstagarorganisation inte behöver lämnas.
 • Lärares möjligheter till kompetensutveckling förstärks.
 • Ny bilaga rörande feriereglering som lokala parter kan komma överens om införs.
 • Folkhögskoleavtalet har kompletterats med 194 arbetsdagar som alternativ för beräkning av årsarbetstid.
 • Ob-ersättningar med mera kommer att justeras när förhandlingarna med Kommunal är klara.

Redaktionella förändringar:

 • Viss harmonisering sker genom att reglerna för uppsägningstid och föräldralön blir lika för samtliga.
 • Reglerna om provanställningar tydliggöres.

Arbetsgrupper/övrigt:

 • Skolledares arbetsmiljö ska utvecklas. Arbetsgrupp tillsätts.
 • Statistikavtalet ska ses över och utvecklas.
 • Parterna skall understödja tillämpningen av det centrala samverkansavtalet, inklusive förutsättningarna för fackligt arbete.
 • En arbetsgrupp tillsätts under avtalsperioden för att diskutera och lyfta fram goda exempel på lösningar för att uppnå ett längre och hållbart yrkesliv.

Mer inom ämnet

Uppdaterad