KFO

Arbetsgivarföreningen KFO tecknar ett flertal olika branschavtal. Lärarnas Riksförbunds medlemmar återfinns inom området ”Fristående skolor, förskolor och fritidshem”. Lärarnas Riksförbunds medlemmar finns på cirka 40 skolor och 1 250 förskolor. Många förskolor drivs som föräldrakooperativ.

Avtalet med KFO har förhandlats fram av Lärarnas Samverkansråd. Avtalet reviderades i januari 2019. De förändringar som gjordes i januari är huvudsakligen rent redaktionella. De största skillnaderna mot avtalstexten är att hänvisningstext har tagits bort, det vill säga text som hänvisat till vad som redan gäller enligt lagstiftning.

Ett tillägg har införts med innebörden att arbetsgivaren har rätt att kvitta för mycket utbetald semesterlön mot innestående lön eller semesterersättning, under förutsättning att detta är möjligt med hänsyn tagit till den anställdes ekonomiska förhållanden.

Avtalsperiod

2018-09-01—2020-08-31. Avtalet reviderades i januari 2019.

Några av nyheterna i avtalet

Löneöversynstidpunkter
1 september respektive år.

Flödesschema vid lönerevision
Ett flödesschema beskriver genomförandet av varje års lönerevision inklusive senaste datum för till exempel lönesamtalens genomförande.

Anställning
Anställning på prov kan förlängas om den anställde är frånvarande under prövotiden på grund av föräldraledighet eller sjukdom.

Ersättning vid lägerskolverksamhet
Arbetstagare erhåller för varje tjänstgöringsdygn med övernattning 440 kr inklusive semesterlön

Föräldralön
En arbetstagare som är tjänstledig i minst 30 dagar i följd i samband med barns födelse eller adoption, erhåller föräldralön i 180 dagar om den anställde varit anställd i minst ett år. Ersättningen betalas ut löpande under ledigheten. Ersättning betalas ut för den första ledighetsperioden.

Semester
Semesterdag som överstiger 20 får omvandlas till ledighet i timmar. Semester som inte kunnat läggas ut och som heller inte kan sparas betalas ut som semesterersättning.

Karensavdrag
Med anledning av riksdagens beslut om ändrade karensregler i lag (1991:1047) om sjuklön från och med den 1 januari 2019, har Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet tillsammans med våra kollektivavtalsmotparter träffat överenskommelser om anpassning av kollektivavtalets regler för våra medlemmars räkning. Förändringarna innebär inga materiella försämringar utan är enbart anpassningar till gällande lagstiftning. Från och med den 1 januari 2019 görs således ett karensavdrag istället för tidigare hantering av karensdag.

Mer inom ämnet

Uppdaterad