Sobona (KFS och Pacta)

Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd har slutit ett nytt avtal med KFS. Arbetsgivarorganisationen Sobona organiserar ”kommunnära” arbetsgivare som driver verksamhet i bolagsform. Ett av branschavtalen med KFS tecknas av Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd, Utbildningsavtalet.

Ett 40-tal företag bedriver fristående skolor och förskolor på detta avtalsområde. Däribland återfinns de så kallade riksinternaten — Lundsberg, Grennaskolan och Sigtuna Humanistiska Läroverk. Ungefär 600 medlemmar i Lärarnas Riksförbund finns inom avtalsområdet.

Lön

Lokal lönebildning med lönerevisionsdatum per den 1 oktober respektive år. Överenskommelse om lön träffas lokalt och lönerna fastställs genom lokal lönebildning. Lönen sätts individuellt utifrån kända och lokalt framtagna lönekriterier. Om parterna lokalt anser att den lokala processen inte fungerar tillfredsställande, kan man begära central konsultation hos centrala parter.

Nyheter i avtalet vad avser allmänna anställningsvillkor

 • En ny anställningsform är införd för lärare med lärarexamen som sökt men ännu inte erhållit sin lärarlegitimation. Det är en visstidsanställning som övergår till en tillsvidareanställning när lärarlegitimationen erhållits och delges arbetsgivaren.
 • Antalet dagar med föräldrapenningtillägg höjs från 150 till 180 dagar.
 • Om individuell överenskommelse träffas angående undantag från rätt till övertidsersättning ska överenskommelsen innehålla kompensation i form av extra semesterdagar och/eller högre lön.
 • Arbetsgivare och arbetstagare kan, för ett år i taget, komma överens om att växla semestertillägget mot extra lediga dagar.
 • När KFS Trygghetsfond omfattar även arbetstagare som sagts upp på grund av sjukdom, anpassas den kompletterande sjuklönen som betalas ut till anställda med löner över taket för sjukpenningen, till de nivåer som idag finns i det kommunala avtalet, AB.
 • Den ersättning som idag under högst 180 dagar betalas av arbetsgivaren när sjukpenningen från Försäkringskassan dras in, ersätts av en försäkring. Försäkringen är AGS-KL som redan tecknas av KFS medlemsföretag. Denna förändring börjar inte gälla förrän motsvarande ersättning omfattas AGS-KL.
 • Kvalifikationsregeln för föräldrapenningtillägget får en för vår del, mer förmånlig skrivning.
 • Avtalet ändras på så sätt att det inte måste tecknas lokalt kollektivavtal om val av pensionsavtal eller arbetsmarknadsförsäkringar. Istället förutsätts skyldigheten för företaget uppkomma redan genom inträdet till KFS, från och med att kollektivavtalet börjar tillämpas. Parterna på KFS-området har tecknat centralt kollektivavtal om PA-KFS med försäkringarna TFA-KL, AGS-KL och TGL-KL.
 • De särskilda ersättningarna bringas med retroaktivitet upp till nivå med övriga fackförbund som tecknar Utbildningsavtalet 1 september 2017. Därefter uppräknas ersättningarna med 2,1 procent per 1 september 2018 och 2,2 procent per 1 september 2019.

Hälsofrämjande arbete

Parterna är överens om att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram verktyg eller aktiviteter för KFS medlemsföretag med syftet att främja en god psykosocial arbetsmiljö och skapa friska och hälsosamma arbetsplatser.

Lärares arbetstid och arbetsbelastning

Parterna är överens om att under 2018 inbjuda KFS medlemsskolor till seminarier kring lärares arbetstid och arbetsbelastning. Utgångspunkten ska vara parternas tidigare framtagna gemensamma syn samt föreskriften AFS 2015:4 som handlar om organisatorisk och social arbetsmiljö.

Likt sedan tidigare för övriga förbund inom KFS-området, har vi nu anslutit oss till en protokollsanteckning angående förutsättningarna för bland annat drogtester.

Avtalsperiod

20 oktober 2017–30 september 2020.

Några av nyheterna i avtalet

 • Antalet dagar med föräldrapenningtillägg har ökat från 150 till 180
 • En ny anställningsform har tillkommit för lärare med lärarexamen som sökt men ännu inte erhållit sin lärarlegitimation
 • Partsgemensamma seminarier om lärares arbetstid och arbetsbelastning ska anordnas under avtalsperioden

Mer inom ämnet

Uppdaterad