Sobona (KFS och Pacta)

Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd har slutit ett nytt avtal med KFS. Arbetsgivarorganisationen Sobona organiserar ”kommun-nära” arbetsgivare som driver verksamhet i bolagsform. Ett av branschavtalen med KFS tecknas av Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd, Utbildningsavtalet.

Nyheter i KFS branschavtal Utbildning

Lärarnas Samverkansråd, det vill säga Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet, har kommit överens med Sobona om att prolongera branschavtal Utbildning.

Överenskommelsen innebär att KFS branschavtal Utbildning kommer att tillämpas fram till och med 31 december 2021. Efter denna tidpunkt gäller lön-och allmänna villkorsavtal som Lärarnas Samverkansråd tecknar tillsammans med Sobona och SKR. Dessa avtal heter huvudöverenskommelse (HÖK). Där ingår löneavtalet och de allmänna anställningsvillkoren (AB).

Avtalsperiod för lön och allmänna anställningsvillkor

Fram till och med 2021-12-31 gäller KFS branschavtal Utbildning.
Från och med 2022-01-01 gäller huvudöverenskommelse (HÖK 20) som Lärarnas Samverkansråd tecknar med Sobona och SKR.

Löneavtalet

Löneöversyn sker vid två tillfällen under avtalsperioden.

Om inte annat kommer överens lokalt så gäller resultatet av löneöversynen från 1 oktober årligen 2020 och 2021. Löneöversynerna 2020 och 2021 sker i enlighet med KFS branschavtal Utbildning. Det finns inget centralt fastställt löneutrymme att fördela för något av åren.

Särskilda ersättningar

De särskilda ersättningarna räknas upp med 3,0 % per den 1 april 2021 i KFS branschavtal Utbildning.

Nytt kollektivavtal för lön och allmänna anställningsvillkor från och med 1 januari 2022 med övergångsbestämmelser

Under avtalsperioden kommer nya lön och allmänna anställningsvillkor i enlighet med HÖK för Lärarnas Samverkansråd förhandlas. Förhandlingar kommer att föras under våren 2021.

De lön- och anställningsvillkor som Lärarnas Samverkansråd tecknar tillsammans med Sobona och SKR heter HÖK och innehåller förutom löneavtal och allmänna anställningsvillkor (Allmänna bestämmelser, AB) även andra bilagor, såsom exempelvis Bilaga M där lärares arbetstider och ferielönesystem återfinns.

Lärarnas Samverkansråd och Sobona har enats om följande underhandsöverenskommelse som hanterar löneöversynsdatum och eventuell särreglering för tidigare KFS-skolor i Bilaga M:

  • För Sobonas företag som tillämpat KFS branschavtal Utbildning kvarstår löneöversynstidpunkten 1 oktober för Lärarnas Samverkansråd, om annat inte överenskommes lokalt.
  • I Bilaga M till HÖK återfinns en bestämmelse om att föräldralediga måste gå i tjänst 7 kalenderdagar före lov för att få lön under lov. I nuvarande lydelse kommer denna regel inte gälla för företag inom Sobona som tillämpat branschavtal Utbildning.

GDPR för SOBONA

Nu finns ett avtal på plats för att på ett korrekt sätt kunna lämna ut känsliga personuppgifter till arbetsgivaren. Facklig tillhörighet är en känslig personuppgift enligt GDPR och ska hanteras med försiktighet. För att kunna göra det på bästa sätt har avtal om utbyte av personuppgifter tecknats. Allt kommer att kunna ske på central nivå men som föreningsombud kan man lämna ut vilka medlemmar som finns anställda i kommunen.

I avtalet har enbart de situationer tagits upp där parterna bedömt att befintliga avtal brister i följsamhet gentemot GDPR. Däribland finns Löneavtal, bilaga 1 HÖK och AFF 76/LAFF 76.

Detta betyder inte att processerna i SOBONA ska förändras ut utan bara att matchningen nu kan göras korrekt.

Läs mer i dokumenten:

  • Avtal om utbyte av personuppgifter - 2021-12-01
  • Cirkular - 2022-02 - Avtal om utbyte av personuppgifter
  • Nytt avtal om utbyte av känsliga personuppgiften inom kommunalsektor samt Sobona.

Dokumenten finns här nedan:

Mer inom ämnet

Uppdaterad