Studieförbunden

Studieförbunden organiserar studieförbund där Folkuniversitetet och ABF är de största inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Avtalet tecknas med Lärarnas Riksförbunds och Lärarförbundets Samverkansråd.

Samverkansrådet har sagt upp "Avtal om allmänna anställningsvillkor för cirkelledare med flera, ledare/lärare 2017-09-01—2020-08-31 med löneavtal samt personalutvecklingsavtal" med IDEA Studieförbunden. Parterna är överens om att uppsagda kollektivavtalet, från och med 31 augusti 2020, prolongeras att gälla med sju dagars ömsesidig uppsägningstid.

Studieförbunden bedriver förutom traditionell cirkelverksamhet även kursverksamhet samt har ett antal fristående skolor. Detta får till följd att avtalet måste kunna anpassas till vitt skilda verksamheter och anställningsformer på ett konstruktivt sätt.

Lön

Löneavtalet innebär ett lägsta löneutrymme för tillsvidareanställda lärare och ledare samt visstidsanställda med en sammanhängande anställningstid om minst 3 månader eller mer, dock ej objektsanställda.

  • 2,1 procent för 2017
  • 2,2 procent för 2018
  • 2,2 procent för 2019

Den siffersatta lägstanivån utgör inte någon individgaranti utan lönen fastställs i lokala revisionsförhandlingar. I det fall lokal arbets­tagar­organisation har fyra eller färre medlemmar hos arbetsgivaren kan procenttalet frångås om arbetsgivaren inte fullt ut kan tillämpa individuell lönesättning. Ekonomiska skäl är inte något godtagbart skäl att frångå avtalat löneökningsutrymme.

För objektanställda och timanställda lärare och cirkelledare med en anställning om minst 25 procent av en heltidsanställning utgörs löne­ökningen av en individgaranti motsvarande de ovan nämnda utfallen. Lägsta timlön för objektanställda är 168 kronor per timme.

Retroaktiv lön gäller för samtliga från och med 1 september 2017 och lönerevision ska genomföras från och med den 1 september varje år.

Villkorsavtalet

I avtalets villkorsdel har förändringar gjorts i anställningsvillkoren där möjlighet till särskild anställningsform på visstid för arbetstagare som fyllt 65 år utgår från avtalet.

Den särskilda fortbildningsersättningen höjs till 449 kr år 2017, 459 kr år 2018 och 469 kr år 2019. Övriga ändringar i villkorsavtalet är av redaktionell art.

Arbetsmiljö

Parterna har överenskommit att under avtalsperioden utarbeta ett partsgemensamt informationsmaterial kring systematiskt arbetsmiljöarbete samt organisatorisk och social arbetsmiljö.

Möjligheten till central konsultation i frågor rörande lärares och ledares arbetsmiljö inrättas även och genomförs vid lokal parts för­frågan.

Avtalsperiod

1 september 2017–31 augusti 2020.

Några av nyheterna i nuvarande avtal

  • Du som är anställd hos en arbetsgivare som ingår i Studieförbunden omfattas av det nya kollektivavtalet.
  • Lärarnas Riksförbunds och Lärarförbundets samverkansråd träffade den 16 oktober 2017 ett treårigt avtal med Studieförbunden. Arbetsgivarparten har förhandlat med Lärarnas samverkansråd via IDEA.
  • Under många år har lönefrågan för lärare inom Studieförbunden varit den stora frågan. Vi har inte fått gehör för att extra satsningar måste göras på lärares löner, utan avtalet ger som lägst samma löneökningstakt som arbetsmarknaden i stort.

Avtal om korttidsarbete på grund av coronaepidemin

På grund av den pågående coronapandemin har parterna på detta avtalsområde träffat en tillfällig överenskommelse om så kallat korttidsarbete. Överenskommelsen finns för ned­laddning bland filerna här nedan.

Bakgrunden är att regeringen föreslagit att reglerna om korttidsarbete utökas under den på­gående krisen.länk till annan webbplats Den anställde ska kunna behålla minst 92,5 procent av sin lön vid en arbets­tids­för­kort­ning och arbetsgivaren ska kunna få stöd med upp till 75 procent av lönekostnaden för arbets­tids­för­kort­ningen. Syftet med är att företag ska kunna behålla sin personal i samband med akuta inkomstbortfall, så att man kan växla upp snabbt när läget vänder. Stödet lämnas till arbets­givare efter godkännande av Tillväxtverket.länk till annan webbplats Regelverket gäller hela 2020.

Mer inom ämnet

Uppdaterad