Svenska kyrkans arbetsgivar­organisation

Kollektivavtalet gäller för lärare, förskollärare, pedagoger och musiker inom Svenska Kyrkan.

Nytt avtal om omställnings- och kompetensstöd för Svenska kyrkan från och med den 1 oktober 2022

Efter gemensamma ansträngningar har nu parterna färdigställt det framförhandlade avtalet om omställnings- och kompetensstöd. Det har slutligt skrivits under och träder i kraft den 1 oktober 2022.

Avtal om omställnings- och kompetensstöd 22" blir tillgängligt för många fler arbetstagare än idag och innehåller ett antal nyheter: flera olika studiestöd, avgångsersättning och kompletterande a-kassa vid tvist och ogiltigförklaring av uppsägning. Det innehåller också löneutfyllnad, som ersätter det nuvarande lönetillägget vid omplacering till tjänst med lägre lön.

- Vi har nu ett kompetens- och omställningsavtal som står sig väl på arbetsmarknaden och som ger våra medlemmar goda studiemöjligheter genom hela yrkeslivet, säger Ingrid Lindgren Andrén och Per-Olof Sorsell, förhandlare på Lärarförbundet respektive Lärarnas Riksförbund.

Det nya avtalet gäller för alla ärenden som påbörjas från och med den 1 oktober 2022. Arbetstagare vars anställning upphör genom arbetsbrist eller sjukdom före den 1 oktober 2022 ersätts enligt det gamla omställningsavtalet. Kyrkans trygghetsråd administrerar även fortsättningsvis omställnings- och kompetensstöden.

Mer information finns längre ned på denna sida under "Filer för nedladdning" se "Omställningsavtal kyrkan 2022" och "Omställningsavtal kyrkan protokoll 2022".

Nytt avtal klart för anställda inom Svenska kyrkan

Medlingen med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (SKAO) är avslutad och alla konfliktvarsel är tillbakadragna.

3 maj 2022 accepterade SKAO medlarnas slutbud något som samtliga fackliga organisationer gjorde redan den 28 april när budet presenterades. Det betyder att vi har fått ett nytt löne- och villkorsavtal för anställda inom Svenska kyrkan. Parterna är vidare överens om ett nytt omställningsavtal som motsvarar de som finns inom privata och kommunala sektorer.

Vi är glada och nöjda med att våra medlemmar nu kan få ut sina nya löner och att de får omställningsvillkor i nivå med övriga arbetsmarknaden.

Överenskommelsen innebär i korthet följande:

 • Ny löneöversyn från 1 april 2022 med löneökningar på 1,9 procent på kollektiv nivå.
 • Förlängd uppsägningstid för arbetstagare från 55 års ålder och med minst 10 års anställningstid. Då blir arbetsgivarens uppsägningstid 12 månader vid uppsägning på grund av arbetsbrist, tidigare regel var 50 år och minst 15 års anställningstid.
 • Högre OB-ersättning på Allhelgonadag som från 1 juni räknas som storhelg i OB hänseende.
 • Löneskyddet som regleras i protokollsanteckning 23 flyttas till det nya omställningsavtalet och kortas ner.
 • Nytt omställningsavtal som planeras att börja gälla från 1 oktober 2022. Omställningsavtalet kommer att ge förbättrade möjligheter till kompetensutveckling och omställning i arbetslivet såväl under anställning som vid uppsägning. Omställningsavtalet innehåller bland annat olika former av studiestöd, hjälp till omställning samt ekonomiskt stöd vi uppsägning på grund av arbetsbrist. Arbetstagare vars anställning avslutas på grund av sjukdom får rätt till ett förstärkt stöd på upp till två år.

  Läs Skolvärldens artikel "Strejken avblåst efter lärarfackens varsel" Länk till annan webbplats.

Avtalsperiod

1 november 2020 – 31 mars 2023. Part äger rätt att senast den 31 december 2021 säga upp avtalet till upphörande den 31 mars 2022. Det vill säga, avtalet är uppsägningsbart det sista avtalsåret. Arbetsgivarorganisationen har utnyttjat sin rätt att säga upp avtalet till omförhandling vid årsskiftet 2021.

 De viktigaste nyheterna i avtalet

 • Löneöversyn den 1 april 2021 med lägst 3,5 procent och den 1 april 2022 med lägst 1,9 procent garanti för arbetstagarorganisationen, men ingen individgaranti. Beträffande löneöversynen den 1 april 2021 sker den med retroaktivitet ifrån den 1 november 2020, såvida inte lokala parter överenskommer om annat. Löneavtalet följer det så kallade ”märket” inom industrin där det samlade avtalsvärdet är 5,4 procent under avtalsperioden den 1 november 2020 till den 31 mars 2023. Ett engångsbelopp (julgåva) utges om 1 500 kr per anställd. Det utbetalas om det är möjligt i december 2020.

 • Särskilda ersättningar så som OB, beredskap, förskjuten arbetstid, färdtid och ersättning för lägerverksamhet höjs retroaktivt från 2020-11-01. Höjningen blir totalt 5,4 procent.

 • Ändringar i Allmänna bestämmelser (AB). Förändringar är främst av redaktionell karaktär och med anledning av förändrad lagstiftning. Bland annat har det förtydligats att ersättning för övertidsarbete med ledighet fordrar överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.

 • Mindre förändringar har skett inom särskilda bestämmelser kyrkomusiker, samt för lärare, förskollärare och fritidspedagoger.

 • Arbetsgrupp för partsgemensamt arbete avseende omställning med mera. Parterna på Svenska kyrkans kollektivavtalsområde inrättar en arbetsgrupp som under avtalsperioden ska arbeta med att undersöka, utreda och diskutera förnyelse av omställningsavtal. Parterna kan även ta upp angränsande frågor, exempelvis anpassning av uppsägningsregler i samband med arbetsbrist, individuell kompetensutveckling, turordningsfrågor, lönetillägg vid omplacering samt uppsägningstider. Resultatet av gruppens arbete föreläggs parterna senast den 31 december 2021.

 • Avtalsvårdsgrupp Svenska kyrkan – AVG, avtalsperioden 2020-11-01 – 2022-03-31. Precis som i föregående avtal har parterna en avtalsvårdsgrupp dit frågor har förts avseende såväl kollektivavtal som arbetsmiljö.

 • Bilersättningsavtal Bil 14. Preskriptionsregel för anspråk på bilersättning förs in i avtalet.

 • Traktamentsavtal. Beträffande tjänsteställe hänvisas till definition i inkomstskattelagen. Tidigare skrivning om möjlighet till flera tjänsteställen tas bort. Resetillägget tas bort. Beträffande traktamentsnivåer hänvisar avtalet till Skatteverkets schabloner för flerdygnsförrättning och krontalen tas bort ur avtalet.

Kollektivavtal för Svenska kyrkans utlandsanställda

I mars 2021 undertecknade parterna, Lärarnas Riksförbunds och Lärarförbundets Samverkansråd, utlandsavtalet för Svenska kyrkans utlandsanställda. Utlandsavtal 21 är tvåårigt och gäller från och med den 1 april 2021. För utlandsavtalet gäller ordinarie löneavtal inom Svenska kyrkan.

Pensionsavtal 2018-01-01

Lärarnas Riksförbund och övriga fackliga parter har kommit överens med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation om ett nytt tjänstepensionsavtal för anställda inom Svenska kyrkan.


Avtalsbilagor

Filer för nedladdning

Mer inom ämnet

Uppdaterad