Svenska kyrkans arbetsgivar­organisation

Kollektivavtalet gäller för lärare, förskollärare, pedagoger och musiker inom Svenska Kyrkan.

Ett nytt kollektivavtalet mellan Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Lärarnas Samverkansråd avtal har tecknats.

Avtalsperiod

1 november 2020 – 31 mars 2023.

Part äger rätt att senast den 31 december 2021 säga upp avtalet till upphörande den 31 mars 2022. Det vill säga, avtalet är uppsägningsbart det sista avtalsåret.

Förhandlingar angående ett flertal avtal inom avtalsområdet:

 • Kyrkans AB inklusive bilagor och särskilda bestämmelser för olika yrkesgrupper.
 • Löneavtalet.
 • Traktamentsavtal.
 • Bilavtal.
 • Avtal om personalpolitiska rådet PRK. (Avtalet uppsagt av Arbetsgivarorganisationen och upphör).
 • Utlandsavtal. (Förhandlingar pågår).

De viktigaste nyheterna i avtalet

 • Löneöversyn den 1 april 2021 med lägst 3,5 procent och den 1 april 2022 med lägst 1,9 procent garanti för arbetstagarorganisationen, men ingen individgaranti. Beträffande löneöversynen den 1 april 2021 sker den med retroaktivitet ifrån den 1 november 2020, såvida inte lokala parter överenskommer om annat. Löneavtalet följer det så kallade ”märket” inom industrin där det samlade avtalsvärdet är 5,4 procent under avtalsperioden den 1 november 2020 till den 31 mars 2023. Ett engångsbelopp (julgåva) utges om 1 500 kr per anställd. Det utbetalas om det är möjligt i december 2020.

 • Särskilda ersättningar så som OB, beredskap, förskjuten arbetstid, färdtid och ersättning för lägerverksamhet höjs retroaktivt från 2020-11-01. Höjningen blir totalt 5,4 procent.

 • Ändringar i Allmänna bestämmelser (AB). Förändringar är främst av redaktionell karaktär och med anledning av förändrad lagstiftning. Bland annat har det förtydligats att ersättning för övertidsarbete med ledighet fordrar överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.

 • Mindre förändringar har skett inom särskilda bestämmelser kyrkomusiker, samt för lärare, förskollärare och fritidspedagoger.

 • Arbetsgrupp för partsgemensamt arbete avseende omställning med mera. Parterna på Svenska kyrkans kollektivavtalsområde inrättar en arbetsgrupp som under avtalsperioden ska arbeta med att undersöka, utreda och diskutera förnyelse av omställningsavtal. Parterna kan även ta upp angränsande frågor, exempelvis anpassning av uppsägningsregler i samband med arbetsbrist, individuell kompetensutveckling, turordningsfrågor, lönetillägg vid omplacering samt uppsägningstider. Resultatet av gruppens arbete föreläggs parterna senast den 31 december 2021.

 • Avtalsvårdsgrupp Svenska kyrkan – AVG, avtalsperioden 2020-11-01 – 2022-03-31. Precis som i föregående avtal har parterna en avtalsvårdsgrupp dit frågor har förts avseende såväl kollektivavtal som arbetsmiljö.

 • Bilersättningsavtal Bil 14. Preskriptionsregel för anspråk på bilersättning förs in i avtalet.

 • Traktamentsavtal. Beträffande tjänsteställe hänvisas till definition i inkomstskattelagen. Tidigare skrivning om möjlighet till flera tjänsteställen tas bort. Resetillägget tas bort. Beträffande traktamentsnivåer hänvisar avtalet till Skatteverkets schabloner för flerdygnsförrättning och krontalen tas bort ur avtalet.

Kollektivavtal för Svenska kyrkans utlandsanställda

I juni 2017 undertecknade parterna, Lärarnas Riksförbunds och Lärarförbundets Samverkansråd, utlandsavtalet för Svenska kyrkans utlandsanställda. Utlandsavtal 17 är treårigt och gäller från och med den 1 april 2017. För utlandsavtalet gäller ordinarie löneavtal inom Svenska kyrkan.

Förhandlingar pågår om ett nytt utlandsavtal.

Nytt pensionsavtal 2018-01-01

Lärarnas Riksförbund och övriga fackliga parter har kommit överens med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation om ett nytt tjänstepensionsavtal för anställda inom Svenska kyrkan.

Avtal om korttidsarbete på grund av coronaepidemin förlängs

På grund av den pågående coronapandemin har parterna på detta avtalsområde träffat en överenskommelse om att förlänga de avtal om korttidsarbete.

Bakgrunden är att regeringen föreslagit att reglerna om korttidsarbete förlängs under den på­gående krisen. länk till annan webbplatsSyftet med är att företag ska kunna behålla sin personal i samband med akuta inkomstbortfall, så att man kan växla upp snabbt när läget vänder. Stödet lämnas till arbets­givare efter godkännande av Tillväxtverket.länk till annan webbplats


Avtalsbilagor

Filer för nedladdning

Mer inom ämnet

Uppdaterad