Svenska kyrkans arbetsgivar­organisation

Kollektivavtalet gäller för lärare, förskollärare, pedagoger och musiker inom Svenska Kyrkan.

Den pågående pandemin covid-19, innebär att avtalet mellan Lärarnas samverkansråd och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har prolongerats. Parterna har enats om att från och med den 1 april 2020 prolongera kollektivavtalen med inklusive kollektivavtal om personalpolitiska rådet inom Svenska kyrkan — PRK.  Prolongeringen av avtalen gäller till och med den 31 oktober 2020. Parterna avser återuppta förhandlingarna om nya avtal efter sommaren. Protokollet finns som bilaga.

Avtalsperiod

1 april 2017 till 31 mars 2020.

Förhandlande part för lärarna och musikerna inom kyrkan har varit Lärarnas Riksförbunds och Lärarförbundets Samverkansråd. Det avtal som träffades 2017 omfattar tre år.

De viktigaste nyheterna i avtalet

  • Lönerevisionen ska ge en miniminivå på 2,2, 2,0 respektive 2,3 procent för vart och ett av de tre åren. Avtalet omfattar därmed totalt 6,5 procent vilket motsvarar det så kallade märket inom industrin. Särskilda ersättningar (ob, beredskap, förskjuten arbetstid, färdtid och lägerverksamhet med flera höjs med motsvarande procentantal årligen från 1 april).
  • För kyrkomusiker ingår, i och med det nya avtalet, Allhelgonahelgen i storhelgernas ledighetsbestämmelser. Även den tidigare provanställningen om 12 månader kortas ned till att vara max 6 månader lång. Dock försvinner lönetillägget om 1 200 kr plus årlig uppräkning vid övergång till schema om 100 procent.
  • Föräldraledighetsbestämmelsen § 29 har fått väsentliga materiella förändringar. Kravet på en kvalifikationstid om 365 dagar är i det nya avtalet borttaget, vilket gör att även nyanställda kan få ta del av denna avtalsförmån. Därutöver betalas föräldrapenningtillägget i 180 dagar, som allra längst till att barnet är 36 månader gammalt. Tillägget motsvarar 10 procent av bortfallet beräknat per kalenderdag, vilket innebär att den som får en löneförhöjning under föräldraledighetsperioden också får en uppräkning av tillägget.

Provanställning för kyrkomusiker

Provanställning om 12 månader för kyrkomusiker tas bort.

Fortsatt uppvärdering av lärarlönerna

Den text som behandlar lönesatsningen på lärargrupperna i Särskilda bestämmelser för lärare, förskollärare och fritidspedagoger har skärpts.

Ladda ned bilagan "Mer information om avtalet" längre ned på sidan om du vill läsa alla avtalsförändringar.

Kollektivavtal för Svenska kyrkans utlandsanställda

I juni 2017 undertecknade parterna, Lärarnas Riksförbunds och Lärarförbundets Samverkansråd, utlandsavtalet för Svenska kyrkans utlandsanställda. Utlandsavtal 17 är treårigt och gäller från och med den 1 april 2017.

De viktigaste nyheterna i det nya avtalet

  • I det nya avtalet nu finns en skrivelse om att arbetstagare inom utlandsverksamheten ”kan träffa avtal om tillsvidareanställning, om det är förenligt med verksamheten och med arbetslandets regler”. Detta är en tydlig positionsförflyttning från det tidigare avtalet där visstidsanställning varit norm.
  • En annan förändring är att det nu även finns rätt till ersättning för resor till Sverige i samband med anställningsintervju. Vidare har arbetstagaren rätt att under sex månader innan anställningen löper ut få ”skälig ledighet utan löneavdrag från anställningen för att söka nytt arbete”.

För utlandsavtalet gäller ordinarie löneavtal inom Svenska kyrkan.

Nytt pensionsavtal 2018-01-01

Lärarnas Riksförbund och övriga fackliga parter har kommit överens med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation om ett nytt tjänstepensionsavtal för anställda inom Svenska kyrkan.

Mer inom ämnet

Uppdaterad