Svenska kyrkans arbetsgivar­organisation

Kollektivavtalet gäller för lärare, förskollärare, pedagoger och musiker inom Svenska Kyrkan.

2022-05-04

Nytt avtal klart för anställda inom Svenska kyrkan

Medlingen med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (SKAO) är avslutad och alla konfliktvarsel är tillbakadragna.

Igår kväll accepterade SKAO medlarnas slutbud något som samtliga fackliga organisationer gjorde redan den 28 april när budet presenterades. Det betyder att vi har fått ett nytt löne- och villkorsavtal för anställda inom Svenska kyrkan. Parterna är vidare överens om ett nytt omställningsavtal som motsvarar de som finns inom privata och kommunala sektorer.

Vi är glada och nöjda med att våra medlemmar nu kan få ut sina nya löner och att de får omställningsvillkor i nivå med övriga arbetsmarknaden.

Överenskommelsen innebär i korthet följande:

 • Ny löneöversyn från 1 april 2022 med löneökningar på 1,9 procent på kollektiv nivå.
 • Förlängd uppsägningstid för arbetstagare från 55 års ålder och med minst 10 års anställningstid. Då blir arbetsgivarens uppsägningstid 12 månader vid uppsägning på grund av arbetsbrist, tidigare regel var 50 år och minst 15 års anställningstid.
 • Högre OB-ersättning på Allhelgonadag som från 1 juni räknas som storhelg i OB hänseende.
 • Löneskyddet som regleras i protokollsanteckning 23 flyttas till det nya omställningsavtalet och kortas ner.
 • Nytt omställningsavtal som planeras att börja gälla från 1 oktober 2022. Omställningsavtalet kommer att ge förbättrade möjligheter till kompetensutveckling och omställning i arbetslivet såväl under anställning som vid uppsägning. Omställningsavtalet innehåller bland annat olika former av studiestöd, hjälp till omställning samt ekonomiskt stöd vi uppsägning på grund av arbetsbrist. Arbetstagare vars anställning avslutas på grund av sjukdom får rätt till ett förstärkt stöd på upp till två år.


  Läs Skolvärldens artikel "Strejken avblåst efter lärarfackens varsel" Länk till annan webbplats.

__________________________________________________________

2022-04-29:

Konflikt på kyrkans område

Som vi tidigare informerat om befinner sig de fackliga organisationerna i medling på kyrkans område efter att Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (SKAO) har sagt upp löne- och allmänna villkorsavtal samt omställningsavtalet.

Igår kväll, 28 april, sa de fackliga organisationerna ja till medlarnas bud på kyrkans område medan SKAO valde att säga nej till budet. Medlarnas bud var i nivå med de överenskommelser som gjorts på övriga arbetsmarknaden. Vi kommer att återkomma med mer information gällande den uppkomna situationen så snart som möjligt efter samordning med övriga berörda förbund.

SKAO har också sagt nej i medlingen med Kommunal, vilket gör att Kommunals tidigare lagda varsel om konflikt har trätt i kraft idag, 29 april, klockan 09:00. Lärarnas Riksförbund har uttalat neutralitet på begäran av Kommunal i konflikten. Det innebär att medlemmar i Lärarnas Riksförbund inte ska utföra arbete som skulle ha utförts av en medlem i Kommunal om denne tagits ut i strejk.

Neutralitet råder, vilket betyder att du som är medlem i LR och inte uttagen i strejk, inte får utföra jobb som din kollega skulle ha gjort om inte konfliktåtgärderna trätt i kraft.

________________________________________________________

2022-04-08:

Förhandlingarna inom kyrkans avtalsområde har strandat

Avtalet inom kyrkans område gäller under perioden 1 november 2020 till 31 mars 2023 där sista året är uppsägningsbart. I slutet av 2021 valde Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (SKAO) att säga upp avtalet.

Parter i avtalet är Lärarnas Samverkansråd (Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet), Kommunal, Vision, SSR, Akavia med förtecknade förbund och Kyrkans Akademikerförbund. Då de fackliga organisationerna och SKAO inte har kunnat enas om ett nytt avtal kommer Kommunal att lägga varsel, varefter Medlingsinstitutet kommer att kopplas in*. Övriga förbund, som är bundna av KAF (den förhandlingsordning som gäller inom kyrkans område), kommer att begära frivillig medling.

Under hösten 2021 har parterna inom avtalsområdet fört dialog med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (SKAO) om förändringar i omställningsavtalet inom kyrkans område med anledning av överenskommelsen på arbetsmarknaden kopplat till nytt statligt omställningsstöd och studiestöd samt förändringar i LAS. Arbetet har förts i en partsgemensam arbetsgrupp. SKAO har i den dialogen kopplat förändringar i omställningsavtalet till betydande försämringar i de allmänna villkoren kopplade till anställningstrygghet.

När de fackliga parterna inte kunde gå med på SKAO:s villkor valde SKAO att som påtryckning säga upp löne- och villkorsavtalet till årsskiftet, något som var möjligt genom att sista året var uppsägningsbart. Dessutom valde SKAO att säga upp gällande omställningsavtal som är uppsägningsbart med 6 månaders uppsägningstid.

Efter årsskiftet har parterna enats om att prolongerat löne- och villkorsavtalet (från 1 april 2022 med sju dagars uppsägningstid). Omställningsavtalet löper ut den 30 juni och är därefter prolongerat med sju dagars uppsägningstid. Förhandlingar om ett förändrat omställningsavtal har bedrivits under hela första kvartalet 2022 och parterna har successivt kommit framåt i utformningen av ett reviderat avtal. Parterna har också försökt att närma sig SKAO i vissa av de villkorsförändringar som arbetsgivarorganisationen vill genomföra. SKAO har dock inte varit villiga att flytta sina positioner och när parterna därför inte har kunnat enas har förhandlingarna nu strandat.

Det är dock formellt på löne- och villkorsavtalet som strandningen har skett. Att parterna är bundna av olika regelverk avseende medling är en komplikation i sammanhanget, men den gemensamma fackliga ambitionen är att fortsatt samordna och hålla ihop den fortsatta processen.

Läs vår FAQ för Svenska kyrkans avtalsförhandlingar 2022 och medling

Mer information om kyrkans avtalsområde kommer inom kort. Webbsidan uppdateras fortlöpande.

* Medlingsinstitutet har utsett följande medlare:

 • Robert Schön har tidigare varit bland annat vice vd för Industriarbetsgivarna.
 • Ronny Wenngren har tidigare varit bland annat förhandlingschef för Svenska Elektrikerförbundet.
 • Anders Norberg har tidigare varit bland annat vice vd för Transportföretagen och förhandlingschef för Biltrafikens arbetsgivareförbund.

Avtalsperiod

1 november 2020 – 31 mars 2023. Part äger rätt att senast den 31 december 2021 säga upp avtalet till upphörande den 31 mars 2022. Det vill säga, avtalet är uppsägningsbart det sista avtalsåret. Arbetsgivarorganisationen har utnyttjat sin rätt att säga upp avtalet till omförhandling vid årsskiftet 2021.

 De viktigaste nyheterna i avtalet

 • Löneöversyn den 1 april 2021 med lägst 3,5 procent och den 1 april 2022 med lägst 1,9 procent garanti för arbetstagarorganisationen, men ingen individgaranti. Beträffande löneöversynen den 1 april 2021 sker den med retroaktivitet ifrån den 1 november 2020, såvida inte lokala parter överenskommer om annat. Löneavtalet följer det så kallade ”märket” inom industrin där det samlade avtalsvärdet är 5,4 procent under avtalsperioden den 1 november 2020 till den 31 mars 2023. Ett engångsbelopp (julgåva) utges om 1 500 kr per anställd. Det utbetalas om det är möjligt i december 2020.

 • Särskilda ersättningar så som OB, beredskap, förskjuten arbetstid, färdtid och ersättning för lägerverksamhet höjs retroaktivt från 2020-11-01. Höjningen blir totalt 5,4 procent.

 • Ändringar i Allmänna bestämmelser (AB). Förändringar är främst av redaktionell karaktär och med anledning av förändrad lagstiftning. Bland annat har det förtydligats att ersättning för övertidsarbete med ledighet fordrar överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.

 • Mindre förändringar har skett inom särskilda bestämmelser kyrkomusiker, samt för lärare, förskollärare och fritidspedagoger.

 • Arbetsgrupp för partsgemensamt arbete avseende omställning med mera. Parterna på Svenska kyrkans kollektivavtalsområde inrättar en arbetsgrupp som under avtalsperioden ska arbeta med att undersöka, utreda och diskutera förnyelse av omställningsavtal. Parterna kan även ta upp angränsande frågor, exempelvis anpassning av uppsägningsregler i samband med arbetsbrist, individuell kompetensutveckling, turordningsfrågor, lönetillägg vid omplacering samt uppsägningstider. Resultatet av gruppens arbete föreläggs parterna senast den 31 december 2021.

 • Avtalsvårdsgrupp Svenska kyrkan – AVG, avtalsperioden 2020-11-01 – 2022-03-31. Precis som i föregående avtal har parterna en avtalsvårdsgrupp dit frågor har förts avseende såväl kollektivavtal som arbetsmiljö.

 • Bilersättningsavtal Bil 14. Preskriptionsregel för anspråk på bilersättning förs in i avtalet.

 • Traktamentsavtal. Beträffande tjänsteställe hänvisas till definition i inkomstskattelagen. Tidigare skrivning om möjlighet till flera tjänsteställen tas bort. Resetillägget tas bort. Beträffande traktamentsnivåer hänvisar avtalet till Skatteverkets schabloner för flerdygnsförrättning och krontalen tas bort ur avtalet.

Kollektivavtal för Svenska kyrkans utlandsanställda

I mars 2021 undertecknade parterna, Lärarnas Riksförbunds och Lärarförbundets Samverkansråd, utlandsavtalet för Svenska kyrkans utlandsanställda. Utlandsavtal 21 är tvåårigt och gäller från och med den 1 april 2021. För utlandsavtalet gäller ordinarie löneavtal inom Svenska kyrkan.

Pensionsavtal 2018-01-01

Lärarnas Riksförbund och övriga fackliga parter har kommit överens med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation om ett nytt tjänstepensionsavtal för anställda inom Svenska kyrkan.


Avtalsbilagor

Filer för nedladdning

Mer inom ämnet

Uppdaterad