FAQ för konflikt inom kyrkan

Här har vi sammanställt ett antal frågor och svar angående konflikten med Svenska kyrkan. Lärarnas Riksförbund är inte egen part i avtalsförhandlingarna utan agerar i Lärarnas Samverkansråd Länk till annan webbplats..

Vad innebär ett varsel? Börjar man strejka direkt?

Varsel är en förvarning. I avtalssammanhang betyder det att en av parterna varslar om stridsåtgärder, till exempel strejk eller liknande. Detta måste ske en viss tid innan stridsåtgärderna träder i kraft.

När börjar strejken? Hur länge pågår den?

Förutsättningarna för varslet till Kyrkans arbetsgivarorganisation är att varsel ska ske minst 7 arbetsdagar innan konfliktåtgärden träder ikraft. Varslet lämnat fredag 29 april innebär att konflikten kan komma att träda ikraft klockan 07:00 onsdag 11 maj.

Vilka är det som varslar om konflikt?

Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund är gemensamt en part via Lärarnas Samverkansråd. Varslet läggs därför gemensamt av samverkansrådet. Det görs också i samarbete med andra fackliga organisationer som också ingått i medlingen och som därför också varslar om konflikt.

Vad är medlares uppgift?

Medlarna ska försöka få till stånd en överenskommelse mellan parterna. För att åstadkomma det ska medlarna kalla parterna till förhandling eller vidta annan lämplig åtgärd. För att främja en god lösning av tvisten kan medlaren lägga fram egna förslag till överenskommelse. Medlarna har rätt att skjuta upp en varslad stridsåtgärd under längst 14 kalenderdagar.

Hur tas beslut om ett bud ska accepteras eller avvisas?

Eftersom det är Lärarnas Samverkansråd som är part i avtalet ska Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbundens styrelser vara eniga. Båda förbunden har avtalsdelegationer som ger sin rekommendation till hur förbundsstyrelserna bör besluta.

Kommunal går i strejk nu, varför sker det inte samtidigt?

Lärarnas Samverkansråd och Kommunal har olika förhandlingsordningar. Det gjorde att det för Kommunals del var tvunget att varsla i och med konflikt för att medling skulle inledas. För oss däremot inleddes medlingen via en överenskommelse med arbetsgivarna, en så kallad frivillig medling. Men då den inte gav resultat, varslar även vi.

Vad innebär det för mig? Måste jag strejka?

De medlemmar som tas ut i strejk kommer få särskild information om det. De förväntas följa uppmaningen att delta i konflikten och får sin ersättning för tiden de inte arbetar på grund av strejk från förbundet, så kallad konfliktersättning.

Vad betyder neutralitet?

Neutralitet betyder att medlemmar inte får utföra jobb som de strejkande i andra fackförbund skulle ha gjort om inte konfliktåtgärderna trätt i kraft.

Ska alla medlemmar i Lärarnas Riksförbund strejka?

Nej, det är bara de medlemmar som berörs av varslet på avtalsområdet Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation som ska strejka.

Ska alla medlemmar på avtalsområdet strejka nu?

Nej, det är bara de medlemmar som berörs av varslet på avtalsområdet Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation som ska strejka. Det är också möjligt att successivt trappa upp en konflikt och utvidga den till att omfatta fler medlemmar på avtalsområdet. Det beslutas i så fall av Lärarnas Samverkansråd innan varsel om utvidgad konflikt läggs.

Vilka arbetsplatser tas ut i strejk?

Den exakta listan över arbetsplatser som omfattas framgår av bilaga 1 till varslet.

Om jag blir ombedd att arbeta på en arbetsplats som är uttagen i strejk – får jag göra det? Hur ska jag då agera?

Nej, att utföra arbetsuppgifter som omfattas av en strejk är strejkbryteri och ett allvarligt brott mot den kollegiala hedern. Om du blir tillsagd av din arbetsgivare att utföra arbetsuppgifter som du tror kan omfattas av konflikten, kontakta genast Lärarnas Riksförbund.

Kan andra, typ förtroendevalda kyrkopolitiker, kliva in och jobba istället för mig som är uttagen i strejk?

Samtidigt som strejken träder ikraft sätts också arbetsuppgifterna i blockad, det vill säga ingen annan får utföra dem.

Hur blir det med pengarna/lönen?

Den som omfattas av konflikten får konfliktersättning av sitt fackförbund.

Vad händer med dem som inte är med i facket?

De omfattas inte och står därför utanför den gemenskap och styrka som ger oss förutsättning att via varsel om konflikt och eventuell konflikt få samma rättigheter på det här avtalsområdet som på andra. Dessa kan heller inte få ersättning från förbundet.

Är strejk som betald ledighet?

Nej, strejk är strejk för att få de rättmätiga villkor som vi kräver. När vi får det kan en strejk avslutas med mycket kort varsel, vilket i så fall innebär omedelbar inställelse i arbete. Det är med andra ord mycket olämpligt att som strejkande åka iväg någonstans under en strejk.

Vad händer om jag har semester?

Den som har semester, är tjänstledig eller är sjukskriven är generellt undantagen från stridsåtgärderna och omfattas därmed inte.

Kan jag straffas om jag strejkat?

Nej, det vore ett brott från arbetsgivarens sida. Om så ändå skulle ske bör du omedelbart kontakta Lärarnas Riksförbund.

Varför varslar vi om strejk på detta avtalsområde?

Medlingen ledde inte till att avtal tecknas eftersom arbetsgivarsidan tyvärr valde att säga nej till medlarnas hemställan trots att den var i nivå med avtalen på övriga arbetsmarknaden. Medlarna hade därmed fullfölj sitt uppdrag väl och lagt fram ett väl avvägt förslag som alla fackliga organisationer insåg var rimligt att säga ja till, men arbetsgivare sa nej och därför varslar vi om konflikt.

Vad vill vi uppnå med strejken – vilka krav vill vi få igenom?

Vi kräver oförändrat villkorsavtal och ett omställningsavtal i nivå med övriga arbetsmarknaden.

Vad kan jag som inte är uttagen i strejk göra för att stötta?

Dela gärna den kommunikation som Lärarnas Riksförbund och andra har via sociala medier för att visa på det fullständigt orimliga i att våra medlemmar anställda inom kyrkan förvägras ett omställningsavtal i nivå med andra.

Varför väljer Lärarnas Samverkansråd konflikt på detta område men inte på andra i tidigare avtalsrörelser?

Det finns lagstiftning som reglerar när en konflikt får genomföras och vid tidigare avtalsrörelser så har parterna själva, eller via medling, nått överenskommelse kring nytt avtal och då råder fredsplikt, vilket innebär att man inte får gå till konflikt. En konflikt har inte något egenvärde, utan måste ha ett mål och tydligt syfte. Förbundet behöver alltid ta ställning till frågan när nya avtal ska tecknas. Den här gången sa arbetsgivaren nej till medlarnas förslag och då behöver vi visa att vi står fast vid vårt ja till budet, och inte vill acceptera de ytterligare försämringar av anställningstryggheten som arbetsgivaren vill ha.