Arbetsgivarverket

Saco-S är en förhandlingsorganisation som bedriver förhandlingsverksamhet för statligt anställda medlemmar inom 19 Sacoförbund, däribland Lärarnas Riksförbund. Saco-S har sedan flera år tillbaka tillsvidareavtal med Arbetsgivarverket avseende såväl allmänna villkor som löneavtal. Saco-S förhandlar ändå om avtal när övriga parters avtal löper ut.

1 december 2020 avslutades förhandlingarna mellan Saco-S och Arbetsgivarverket. En sammanfattning av förändringarna i de nya avtalen samt avtal, protokoll med mera finns på Saco-S webbplats: https://www.saco.se/lokala-webbplatser/Saco-S/aktuellt/avtalsforhandlingarna-slutforda/ Länk till annan webbplats.

Avtalsperiod

Tillsvidare.

Några punkter kring de nya avtalen:

  • Parterna är beredda att tillsammans ta hand om kommande förändringar i LAS. Under avtalsperioden ska aktuella kollektivavtal ses över. Syftet är att åstadkomma en balans mellan arbetsgivarnas och arbetstagarnas behov av att skapa en helhetslösning för det statliga avtalsområdet.
  • Att parterna ska genomföra ett gemensamt arbete för att anpassa pensionsavtalet PA 16 till ett längre arbetsliv genom att se över nuvarande åldersregler och delpensionsavtalet.
  • Statistikavtalet om lönestatistik ska ses över så att statistiken kan fortsätta att hanteras på ett säkert sätt.
  • Att efter Saco-S egen utvärdering av löneavtalet inleda ett partsgemensamt arbete med att omformulera texterna om den lokala lönebildningen på ett sådant sätt att det bättre speglar särarten och syftet med tillsvidareavtalet.
  • Fortsätta det partsgemensamma arbetet fram till och med 2023 inom följande områden: centrala parters stöd till lokal lönebildning och till samverkan på lokal nivå, arbetsmiljö ur ett partsperspektiv - vilket inkluderar digitalt arbetssätt och digital arbetsmiljö- , samt hållbart arbetsliv.

Mer inom ämnet

Uppdaterad