Arbetsgivarverket

Saco-S är en förhandlingsorganisation som bedriver förhandlingsverksamhet för statligt anställda medlemmar inom 19 Sacoförbund, däribland Lärarnas Riksförbund. Saco-S har sedan flera år tillbaka tillsvidareavtal med Arbetsgivarverket avseende såväl allmänna villkor som löneavtal. Saco-S förhandlar ändå om avtal när övriga parters avtal löper ut.

Nyheter efter 2017 års avtalsförhandlingar:

 

Arbetsmiljösatsningar

Parterna är överens om att inleda ett omfattande arbete med att utveckla förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv. Partsrådet, parternas samverkansorganisation, har adderat ett nytt arbetsområde för ett hållbart arbetsliv. Det nya arbetsområdet ska fokusera på följande fyra viktiga områden för ett friskt arbetsliv:

• rehabilitering av långtidssjukskrivna
• förebyggande insatser mot ohälsa
• friskvårdsinsatser
• karriär och kompetensfrågor.

Bättre intjänande till ålderspension vid föräldraledighet

För de arbetstagare som i dag tjänar in premiebestämd ålderspension, enligt avdelning II i PA 16, är pensionsintjänandet vid föräldraledighet begränsat till längst 18 månader per barn.

Från och med 1 januari 2019 ger all föräldraledighet med stöd av föräldraledighetslagen (1995:584) rätt till fullt intjänande till premiebestämd ålderspension i avdelning II, det vill säga för födda 1987 eller tidigare.

Avtalsperiod

Tillsvidare. Förhandlingar avseende förändringar i avtalet inleds under juni 2020.

Övrigt i avtalet

 • Viss utveckling av löneavtalet (RALS-T): fortsatt gemensamt partsarbete om löneavtalets tillämpning, framtagande av en partsgemensam kommentar samt möjlighet för lokala parter att hantera oenigheter vid lönesamtal.
 • Bättre ersättning vid förebyggande sjukpenning.
 • Utökad ersättning vid långtidssjukskrivning.
 • Personskadeavtalet – PSA förbättras genom att den 14 dagar långa karenstiden tas bort och kravet på vållandeprövning försvinner.
 • Frågan om restid ska lyftas in i det partsgemensamma arbetet om arbetstid.
 • Kännedomen ska öka kring möjligheten att teckna enskilda överenskommelser för att hantera individens möjlighet att förena arbete och privatliv.
 • Arbetsgivarverket ska återkommande samla in statistik kring tidsbegränsade anställningar och återrapportera den till parterna.
 • Arbetsgivarverket ska informera och kommunicera till arbetsgivarna om syftet med och förutsättningarna för provanställning.
 • En kvalifikationstid för rätt till tjänstledighet för en tillsvidareanställd för att inneha en visstidsanställning införs.
 • Rätten att spara semesterdagar begränsas till högst 30. En femårig övergångstid tillämpas för dem med fler dagar sparade.
 • En kollektivavtalad rätt till avstängning med lön införs i speciella situationer.

Mer inom ämnet

Uppdaterad