Vägen till ett kollektivavtal

Hur ser vägen till ett avtal ut? Följ med på gången från medlemmarnas krav till ett slutet avtal

På den svenska arbetsmarknaden förhandlar arbetsmarknadens parter, det vill säga fackföreningar och arbetsgivarorganisationer, om villkoren på arbetsmarknaden. Detta brukar kallas för den svenska modellen, vilket innebär att det är mycket sparsamt med politisk inblandning, i form av exempelvis tvingande lagstiftning.

Under den tid ett kollektivavtal löper, gäller fredsplikt. Detta innebär att arbetsgivare och arbetstagare går med på att inte vidta stridsåtgärder, exempelvis strejk, under avtalstiden.

En stor del av Lärarnas Riksförbunds avtal sluts genom Lärarnas Samverkansråd, som är en samarbetsorganisation mellan Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet. Genom att göra avtalsrörelsen till en gemensam sak får lärarna en starkare position i förhandlingarna. Det kommunala avtalet, som sluts med Sveriges Kommuner och Landsting, omfattar flest medlemmar. Den fortsatta beskrivningen använder därför detta avtal som exempel.

Vägen till yrkandet

En avtalsrörelse inleds med att förbundsstyrelsen lägger fram ett förslag till inriktning, baserat på medlemmarnas åsikter, undersökningar och statistiskt underlag. Det är Lärarnas Riksförbunds förbundsstyrelse och förbundsråd som tar beslutet om förbundets krav, men man måste vara överens inom Lärarnas Samverkansråd innan det gemensamma yrkandet överlämnas.


Förhandlingar inleds

Därefter är det dags för parterna att mötas vid förhandlingsbordet. Under förhandlingarna argumenterar parterna för sin sak utifrån respektive ståndpunkt och krav. I detta läge är det också viktigt att ha opinionen med sig, för att få gehör för sina krav. Under tiden som förhandling pågår förlängs, normalt sett, det befintliga avtalet tills ett nytt avtal antagits.

Medling och konflikt

Om parterna står alltför långt från varandra i förhandlingen, kan medlare kallas in. Först om medlingen inte ger resultat, kan parterna gå in i konflikt. Lärarnas Riksförbund kan tillsammans med Lärarförbundet varsla om strejk medan arbetsgivarna kan varsla om lockout. Som medlem i Lärarnas Riksförbund har man möjlighet att få ekonomisk ersättning vid en eventuell konflikt.

Kollektivavtalet antas

Efter beslut av Lärarnas Riksförbunds förbundsråd och förbundsstyrelse antas slutligen ett förslag till kollektivavtal. Nu gäller det att avtalet börjar tillämpas på arbetsplatserna. Avtalsslutande parter har ett gemensamt ansvar för att den lokala tillämpningen av kollektivavtalet blir som centrala parter avsett.