Lärarlönelyftet — den statliga lärarlönesatsningen

Mellan 51 500 och 72 000 personer berörs av satsningen

Regeringen fattade år 2016 beslut om ett nationellt lärarlönelyft som innebär att staten tillför tre miljarder per år för att höja lärares löner.

Vad innebär lärarlönesatsningen?

  • Tre miljarder på årsbasis avsätts till skolans huvudmän för att höja lärares löner.
  • Medlen fördelas till huvudmännen via ett statsbidrag som är frivilligt för huvudmännen att söka och som administreras och följs upp av Skolverket. Mellan 51 500 och 72 000 personer berörs av satsningen.
  • Den genomsnittliga löneökningen bland berörda lärare ska ligga mellan 2 500 och 3 500 kronor.
  • Maximalt 10 procent av medlen får avsättas för löneökningar till förskollärare som undervisar i förskolan och till fritidspedagoger som undervisar i fritidshemmet.

”Från Lärarnas Riksförbunds sida ska vi nu ligga på och uppmuntra varje huvudman att ta chansen att höja lärarlönerna med hjälp av de statliga medlen.”

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund

Vad tycker Lärarnas Riksförbund om reformen?

Vi välkomnar reformen, även om den inte fullt ut motsvarar det som förbundet arbetat för. Vi arbetar därför för en löneuppvärdering för alla lärare samt för att lärare inom vuxenutbildningen och studie- och yrkesvägledare ska omfattas av statliga lönesatsningar.
Läs mer om vad Lärarnas Riksförbund tycker om lärarlönelyftet.

Mer inom ämnet


Uppdaterad