Lärarlönelyftet — den statliga lärarlönesatsningen

Mellan 51 500 och 72 000 personer berörs av satsningen

2022-05-10

LR accepterar inte en förflyttning till likvärdighetsbidraget

Skolverket har skickat ut information till huvudmännen rörande förändringar gällande de båda statsbidragen Lärarlönelyftet och likvärdighetsbidraget. Enligt informationen har riksdagen ”beslutat att minska Lärarlönelyftets anslag nästa år (2023) från nuvarande tre miljarder kronor till två miljarder kronor. I budgetpropositionen (för 2022) finns även en avisering om en minskning till en miljard kronor år 2024.” Vidare framgår att pengarna är tänkta att överföras till likvärdighetsbidraget, som föreslås öka med en miljard 2023 och två miljarder 2024.

Redan nu har Lärarnas Riksförbund fått oroande signaler från fackliga företrädare på lokal nivå om att förändringen kan leda till besparingar i skolverksamheten hos huvudmännen. Det finns också exempelvis en oro för att inte minst lärare med tillfälliga lönepåslag blir av med dessa samt att nya lärare inte kommer kunna få del av Lärarlönelyftet alls (eller endast som tidsbegränsade påslag), även om huvudmannen fram till nu valt att ge en permanent löneförhöjning. Även lärare med permanent lönepåslag riskerar att straffas med sämre eller ingen löneökning i kommande lönerevisioner.

Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet har tillsammans skickat en skrivelse till Utbildningsdepartementet där man lyfter flera farhågor kring förändringen. Bland annat ifrågasätter förbunden Skolverkets skrivning om att riksdagen redan ska ha fattat det formella beslutet. Läs skrivelsen i sin helhet. Pdf, 122 kB.

Regeringen fattade år 2016 beslut om ett nationellt lärarlönelyft som innebär att staten tillför tre miljarder per år för att höja lärares löner.

Vad innebär lärarlönesatsningen?

  • Tre miljarder på årsbasis avsätts till skolans huvudmän för att höja lärares löner.
  • Medlen fördelas till huvudmännen via ett statsbidrag som är frivilligt för huvudmännen att söka och som administreras och följs upp av Skolverket. Mellan 51 500 och 72 000 personer berörs av satsningen.
  • Den genomsnittliga löneökningen bland berörda lärare ska ligga mellan 2 500 och 3 500 kronor.
  • Maximalt 10 procent av medlen får avsättas för löneökningar till förskollärare som undervisar i förskolan och till fritidspedagoger som undervisar i fritidshemmet.

”Från Lärarnas Riksförbunds sida ska vi nu ligga på och uppmuntra varje huvudman att ta chansen att höja lärarlönerna med hjälp av de statliga medlen.”

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund

Vad tycker Lärarnas Riksförbund om reformen?

Vi välkomnar reformen, även om den inte fullt ut motsvarar det som förbundet arbetat för. Vi arbetar därför för en löneuppvärdering för alla lärare samt för att lärare inom vuxenutbildningen och studie- och yrkesvägledare ska omfattas av statliga lönesatsningar.
Läs mer om vad Lärarnas Riksförbund tycker om lärarlönelyftet.

Mer inom ämnet


Uppdaterad