Lönestatistik per kommun

Partsgemensam lönestatistik som samlats in av arbetsgivare

Löneuppgifterna kommer från den partsgemensamma statistiken, som bygger på uppgifter som samlats in via arbetsgivare. Uppgifterna omfattar samtliga medlemmar inom Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet som är anställda i stat, kommun, region och Svenska kyrkan.

DETTA UNDERLAG FÅR INTE SPRIDAS!
Endast för föreningsombud inom Lärarnas Riksförbund

Observera att detaljeringsgraden i detta underlag gör att det endast är avsett för föreningsombud inom förbundet! Det får inte under några omständigheter spridas, då bryter förbundet mot överenskommelsen enligt statistikavtalet.

Löneuppgifterna presenteras per kommun/kommunalförbund för de vanligaste befattningarna per åldersgrupp, fackförbund och kön. Lägsta möjliga redovisningsnivå av partsgemensam statistik för medlemmar är i normala fall på länsnivå (se Saco Lönesök).

Definitioner

Förklaring av statistiska mått som förekommer i underlaget hittar du här »

Ladda ner lönefil

Endast för föreningsombud inom Lärarnas Riksförbund. Underlaget får inte spridas. Se ovan.

Endast för föreningsombud inom Lärarnas Riksförbund. Logga in för att ta del av innehållet

DETTA UNDERLAG FÅR INTE SPRIDAS!
Endast för föreningsombud inom Lärarnas Riksförbund

Observera att detaljeringsgraden i detta underlag gör att det endast är avsett för föreningsombud inom förbundet! Det får inte under några omständigheter spridas, då bryter förbundet mot överenskommelsen enligt statistikavtalet.


Statistiska mått

10:e percentil

10 % av värdena i en studerad grupp är lägre (eller lika med) den 10:e percentilen. Det innebär att 10 % av löntagarna i en grupp tjänar mindre än den 10:e percentilen och att 90 % tjänar mer. För att 10:e percentilen ska räknas ut måste gruppen innehålla minst 10 värden.

Undre kvartil/P25

25 % av värdena i en studerad grupp är lägre (eller lika med) den undre kvartilen. Det innebär att 25 % av löntagarna i en grupp tjänar mindre än den undre kvartilen och att 75 % tjänar mer. Undre kvartil är detsamma 25:e percentil. För att undre kvartilen ska räknas ut måste gruppen innehålla minst 10 värden

Median

Medianen är det mittersta värdet i ett rangordnat material. Hälften av personerna i en studerad grupp tjänar mindre än medianlönen och den andra hälften tjänar mer. Medianen kan även kallas 50:e percentilen. För att medianen ska räknas ut måste gruppen innehålla minst 5 värden.

Medelvärde

Medelvärdet är summan av de observerade värdena dividerad med antalet observationer.

För att medelvärdet ska räknas ut måste det finnas minst 5 värden.

Övre kvartil/P75

75 % av värdena i en studerad grupp är lägre (eller lika med) den övre kvartilen. Det innebär att 75 % av löntagarna i en grupp tjänar mindre än den övre kvartilen och att 25 % tjänar mer. Övre kvartil är detsamma 75:e percentil. För att övre kvartilen ska räknas ut måste gruppen innehålla minst 10 värden.

90:e percentil

90 % av värdena i en studerad grupp är lägre (eller lika med) den 90:e percentilen. Det innebär att 90 % av löntagarna i en grupp tjänar mindre än den 90:e percentilen och att 10 % tjänar mer. För att 90:e percentilen ska räknas ut måste gruppen innehålla minst 10 värden.

Lönespridning

Lönespridning mäts som en kvot mellan olika lönepercentiler. P90/P10 motsvarar kvoten mellan de 10 procenten som har en hög respektive låg lön och visar därmed hur många procent högre de med hög lön har, jämfört med de med låg lön.


Uppdaterad