Kollektivavtalets försäkringar ger extra trygghet

Försäkringsskydd på och utanför arbetsplatsen

Om du arbetar på en skola med kollektivavtal så har du en rad extra försäkringar som Lärarnas Riksförbund har förhandlat fram. Försäkringarna ger en trygghet inför händelser som kan inträffa på eller utanför arbetsplatsen. Du kan få extra pengar om du råkar ut för sjukdom eller olycka, men tänk på att du själv måste ansöka om pengarna.

Försäkringspyramiden

De kollektivavtalade försäkringarna är en av våningarna i försäkringspyramiden. Det är facket som förhandlat fram dessa försäkringar med arbetsgivaren.

Olika avtal, men liknande grundskydd

Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan facket och arbets­givaren. Kollektiv­avtalen skiljer sig lite beroende på om du arbetar på en kommunal, fristående eller statlig skola. Men i alla centrala kollektivavtal ingår följande försäkringar:

AGS — avtalsgruppsjukförsäkringen

AGS kompletterar den lagstadgade sjukpenningen samt aktivitets- och sjukersättningen om du drabbas av arbetsoförmåga vid exempelvis sjukdom eller olycksfall. Normalt börjar din ersättning från AGS betalas ut efter 90 dagar.

Man måste dock ansöka om ersättningen. Är du kommunalt anställd så ansöker du själv om ”dagersättning AGS-KL” hos AFA. Länk till annan webbplats. Är du privat­anställd med ITP så ska din arbetsgivare anmäla att du ska ha ”ITP:s sjukpension” från Alecta. Länk till annan webbplats. Du måste dock själv anmäla vilket bankkonto Länk till annan webbplats. du vill ha pengarna till.

Ersättningen är cirka 10 procent av lönen fram till sjuk­skrivningsdag 360. Detta gäller upp till en årsinkomst på under 8 prisbasbelopp. (Det motsvarar 31 733 kronors månadslön år 2021.) Om du är kommunalt anställd och tjänar mer än så, betalar arbetsgivaren sjuklön för inkomst­bort­fallet över taket på 8 prisbasbelopp. Är du privatanställd så får du i stället pengar för inkomst­bort­fallet över taket från ITP sjukpension.

Om Försäkringskassan efter en längre tids sjukskrivning beslutar att ge dig aktivitets- eller sjukersättning, kan du också ansöka om månadsersättning från AGS.

Som längst betalas ersättningen från AGS ut tills du fyller 65 år.

För att få reda på vilken ersättning du har rätt till, kan du kontakta din arbetsgivare eller din lokala fackliga företrädare.

TFA — trygghetsförsäkring vid arbetsskada

TFA kan ge dig ersättning vid olycksfall i arbetet, arbetssjukdom, smittsam sjukdom eller färdolycksfall.

En färdolycka är ett olycksfall som skett när du färdats mellan arbetsplats och bostad. Länk till annan webbplats. Om ett trafikförsäkringspliktigt fordon är inblandat i olyckan, är det dock inte TFA utan trafikförsäkringen som kompletterar sjukpenningen eller andra lagstadgade ersättningar.

TFA kan ge dig både ersättning för kostnader du haft och ersättning för inkomstförluster, även framtida sådana. Ersättning lämnas även vid dödsfall och för begravningskostnader.

TFA kan lämna ersättning även om det som du drabbats av ännu inte är klassat som arbetsskada av Försäkringskassan. Därför är det mycket viktigt att du anmäler din arbetsskada, ditt olycksfall eller andra allvarligare tillbud. Du ska göra anmälan på två olika ställen: På Försäkrings­kassans sida ”Anmäl arbetsskada” Länk till annan webbplats. och till AFA. Länk till annan webbplats.

TGL — tjänstegrupplivförsäkring

Om du som försäkrad avlider före pensioneringen kan TGL betala ersättning till dina efterlevande. Det sker i form av ett engångs­belopp som är skattefritt. Ersättningen består av ett grundbelopp och barntillägg. Ersättningen från TGL beräknas på prisbasbeloppet.

I första hand betalas ett grundbelopp ut till den person som är förmånstagare. Ju yngre den avlidne är, desto mer pengar. Störst är ersättningen om den avlidne är mellan 18 och 54 år gammal. Därefter sjunker summan varje år.

Om du är kommunalt anställd gäller försäkringen till och med 66 års ålder. Om du är anställd på friskola gäller försäkringen vanligen till och med 69 års ålder.

Av din försäkring framgår vem som är förmånstagare, det vill säga vem som får ersättningen. Genom att skriva ett särskilt förmåns­tagarförordnande, kan du som försäkrad bestämma att en annan person ska få pengarna. Är du osäker på var du ska vända dig, kan fråga din arbetsgivare.

Om du som försäkrad har barn under 20 år, får vart och ett av dina arvs­berättigade barn ett barntillägg.

Avtal om pensionsförsäkring

Dessutom finns på alla avtalsområden avtal om tjänstepension, till exempel:

  • Kommun, region, landsting: Avgiftsbestämd ålderspension (AKAP-KL/KAP-KL)
  • Privat sektor: Industrins och handelns tilläggspension (ITP)
  • Stat: Statlig tjänstepension (PA16)

Mer information om din tjänstepension hittar du via länkarna ovan samt på sidan om tjänstepension.

Avtal om trygghet och omställning vid arbetslöshet

I dag finns också trygghets- och omställningsavtal på samtliga avtalsområden:


”Som anställd i skolan kan det vara knepigt att veta vilken ersättning man kan ha rätt till när man blir förälder, pensionär eller om olyckan skulle vara framme. MinTrygghet Länk till annan webbplats. guidar dig till rätt försäkring så att du inte går miste om pengar som faktiskt är dina.”

Läs mer på MinTrygghet.se


Exempel: Då kan du få ersättning

Bruten arm

Kan du få ersättning om du ramlar i pulka­backen, cyklar omkull eller blir hotad av en elev? Lärarnas Riksförbunds experter reder ut reglerna och ger svar på dessa frågor.

Hos Min Trygghet Länk till annan webbplats. hittar du fler exempel på hur det kan se ut i verkligheten. Läs om idrottsläraren Eva som råkade ut för en trafikolycka, Länk till annan webbplats. gymnasieläraren Ida som drabbades av bröstcancer Länk till annan webbplats. och kemiläraren Roger som bröt benet på fritiden. Länk till annan webbplats.

Vad är ett prisbasbelopp (PBB)?

Prisbasbeloppet följer förändringarna i konsumentpriserna (inflationen). Det används för att beräkna inkomsttaket i bland annat allmän sjukförsäkring och föräldraförsäkring. År 2021 är pris­bas­beloppet 47 600 kronor.