Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Anställningen

Här kan du läsa om vad som gäller för olika typer av anställningsformer, vad du ska tänka på innan du bestämmer dig för att tacka ja till en ny tjänst samt vilka lagar som berör anställningen.


Kolla kollektivavtalet!

Innan du skriver på ett nytt anställningsavtal ska du kontrollera det eventuella kollektivavtalets villkor.

Om du har frågor kring anställningsformer, provanställning, lön och annat som rör anställningsavtalet kan du kontakta Lärarnas Riksförbunds föreningsombud eller kommunombud


Checklista inför anställningen

Ett nytt jobb innebär också ett nytt anställningsavtal. Avtalet reglerar din anställning formellt och juridiskt, så det är mycket du behöver tänka på innan du skriver under. Ta hjälp av Lärarnas Riksförbunds checklista så att du inte missar något viktigt.


Omfattning

Anställningsformen och anställningens omfattning är av yttersta vikt. Ställ dig frågande till tjänster som är konstruerade genom konstiga procentsatser som till exempel 83, 5 % tjänst. Fråga hur arbetsgivaren har kommit fram till det tjänsteunderlaget. Det är viktigt att din eventuella deltidstjänst inte motsvarar heltid.

Varaktighet

Vid en anställning är huvudregeln tillsvidareanställning. Legitimerade lärare kan tillsvidareanställas i skolan. I vissa situationer kan man tvingas acceptera en visstidsanställning. Det är alltid förmånligare att få en visstidsanställning grundad på LAS och inte på skollagen då det innebär möjligheter för den anställde att konverteras till en tillsvidaretjänst.

Lön

Prata med kommunombudet och titta i Saco lönesök för att få en bild över löneläget i din lärarkategori i din kommun. Bedöm förhandlingsläget inför löneförhandlingen. Hur desperat är arbetsgivaren? Undervisar du i bristämnen?

Redan vid anställningen bör du diskutera när nästkommande lönerevision äger rum och begära att få omfattas av den. I det fall du anställs i januari månad behöver du även diskutera den kommande ferien eftersom du inte hunnit tjäna in din fulla feriebetalning under sommaren. Undersök möjligheten för att arbetsgivaren betalar full lön hela sommaren.

Klargör med arbetsgivaren vem som är din lönesättande chef och vem som kommer att hålla i medarbetar- och lönesamtalen.

Undervisningstid och antal grupper

Tänk på att elevantal, gruppantal och gruppernas sammansättning har en stor inverkan på arbetsbelastningen. Det är därför viktigt att få en klar bild över hur din tjänst kommer att se ut.

Hur många minuter/timmar i veckan kommer du att undervisa? Ta reda på hur din förslagna tjänst ser ut i jämförelse med andra lärare i skolan. Observera att variationer kan förekomma.

Diskutera ditt schema och se till att det finns tidsutrymme för raster och pauser samt till undervisningsanknutet arbete. Diskutera också vilka fasta konferenstider som kommer att ligga i ditt schema.

Hur många olika grupper och årskurser kommer du att ha?
För hur många elever kommer du att ansvara för bedömning och uppföljning?
För hur många mentorselever kommer du att ansvara?

Observera att arbetsåret ska indelas i perioder där arbetstiden stäms av för eventuell övertid. Fråga vilka perioder som gäller på din arbetsplats.

Ansvarsområden

Arbetsgivaren delegerar en del ansvar direkt till en enskild arbetstagare. Det är viktigt att uppgifter inte delegeras till grupper. Kvalificerade uppgifter borde också innebära möjlighet till lönepåslag. Se i sådana fall till att påslaget blir en del av lönen och inte ett tillägg. Exempel på sådana uppgifter är institutionsansvarig, mentor för VFU, mentor för nyutexaminerad lärare, arbetslagsledare, arbetsmiljöansvarig (i kemi, idrott eller slöjd), ansvarig för likabehandlingsarbetet och antimobbning.

En viktig fråga till arbetsgivaren är också om du som legitimerad lärare kommer att behöva sätta betyg åt andra icke-legitimerade lärare. Det är viktigt att diskutera förutsättningarna för det arbetet.

Förmåner

Ta reda på om det finns några förmåner kopplade till din anställning hos din arbetsgivare. Exempelvis friskvård, företagshälsovård, betalda sjukvårdskostnader och IT-utrustning och telefoni.

I de lägre stadierna är det vanligt att lärarna förväntas att äta med eleverna. Detta är arbetstid och är därför en pedagogisk lunch som du bör få till rabatterat pris.

Kollektivavtalade lösningar

Det är en stor fördel att arbeta på en skola med kollektivavtal. Det innebär att anställningen är reglerad av avtal när det gäller till exempel pensioner, försäkring, övertid, semester, obekväm arbetstid, föräldraledighetstillägg och sjuklön.

En viktig fråga att ställa till arbetsgivaren är hur du är försäkrad på din arbetsplats. Tänk på att idag har de flesta en tjänstepension hos sin arbetsgivare, utöver den allmänna pensionen. Har arbetsgivaren en egen tjänstepensionslösning så är det viktigt att kontrollera vad som händer om du blir sjukskriven, föräldraledig med mera.

Observera! Finns inte kollektivavtal hos arbetsgivaren måste du se till att få in alla annars kollektivavtalade lösningar i ditt enskilda anställningsavtal.

Nyutexaminerad och nyanställd

Som nyutexaminerad lärare är det viktigt att din tjänst inte blir för tung första året och att du får stöd och hjälp i ditt arbete av en erfaren lärare. Begär redan vid anställningen ett namn på den läraren som kommer att bli din mentor.

Alla nyanställda på en skola måste begära att få en introduktion till arbetsplatsen samt introduktion och utbildning till alla de administrativa verktyg som du förväntas att använda hos arbetsgivaren.

Ta upp hur delning av elever i behov av särskilt stöd ser ut på skolan samt hur verksamheten ser ut kring nyanlända elever. Är du nyexaminerad och förväntas att ta ett stort ansvar för dessa elever är det oerhört viktigt att du får stöd av rektor och andra lärare.

Sänkt reglerad arbetstid

Alla skolor försöker lösa arbetstiden kring föräldramöten, utvecklingssamtal och andra kvällsaktiviteter på lite olika sätt. Ta reda på hur det fungerar på din arbetsplats. Ett vanligt sätt är ett ”tidspottsystem” där man minskar den reglerade arbetstiden med en viss tid per vecka för att spara dessa timmar till dessa aktiviteter. Risken med detta är att läraren drar det kortaste strået och får inte tillräckligt tid för dessa uppgifter. Den uppskattade tidsåtgången är vanligtvis snålt tilltagen. Arbetstidsavtalet i form av ersättningar för obekväm arbetstid och övertid reglerar redan detta.

Observera att övertid ska vara godkänt och förhandlat innan den genomförs. Men målsättningen är att allt detta ska rymmas i din reglerade arbetstid.

Vikariefrågan

Vad händer när du blir sjuk? Ta reda på skolans rutiner. Finns det en vikariepool eller finns det egna interna lösningar? Du ska inte arbeta när du är sjuk. Förväntas du att vikariera när någon annan är sjuk? Utgår det ersättning om du ska vikariera för dina kollegor?

Glöm inte att du kan bli beordrad att vikariera. Det är viktigt att på en gång upplysa arbetsgivaren om att dina uppgifter som du skulle utfört blir uppskjutna och att annan tid måste finnas. Utgå från ditt fastställda schema när ni diskuterar din arbetstid.

Arbetslag

Du har rätt till en adekvat arbetsplats som lärare där du har tillgång till det nödvändiga i ditt arbete, till exempel ett eget skrivbord, dator, telefoni, kopiatorn med mera. Ta reda på var och i vilken konstellation du kommer att sitta.

En vanlig samarbetsform för lärare är arbetslag. Ta reda på vilket arbetslag du ska tillhöra samt hur det är sammansatt. Vad binder samman arbetslaget? Ämnena eller eleverna? Vilken tid har arbetslaget för sitt förfogande? Vilken roll har arbetslagsledaren? Vem är min närmaste chef?

Observera! Arbetslagsledaren är arbetslagets länk till rektorn. Detta ersätter inte fackliga representanters roll på skolan.

Elevvård

När man börjar på en ny skola är det viktigt att få möjlighet att ta del av dokumentation som berör de elever som du kommer att undervisa. Begär tid och möjlighet till detta och säkerställ att de insatser som är utlovade åt elever är verkställda. Kom överens med arbetsgivaren om en tidpunkt för ett möte där du kan ställa frågor kring de saker som du fått ta del av i dokumentationen.

Ta även reda på vilken roll och uppgifter du eventuellt kommer att ha i elevvårdsarbetet.


Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Thomas Petersson

Sidan senast uppdaterad: 2018-04-20 14.00