Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Olika anställningsformer

Här kan du läsa om olika anställningsformer och vilka regler som gäller i de olika fallen. Detta beskrivs i Lagen om anställningsskydd (LAS).

Här kan du läsa mer om vad som står i skollagen om anställning »

 

Tillsvidareanställning

Den grundläggande anställningsformen är tillsvidareanställning. Detta framgår av 4 § LAS.

Enligt LAS får avtal om tidsbegränsad anställning bara träffas i de fall som särskilt anges i 5 och 6 §§ LAS. Finns det regler om tidsbegränsad anställning i någon annan lag eller i kollektivavtal gäller de dock framför LAS.

Allmän visstidsanställning

Det finns inget krav på att arbetsgivaren ska redovisa några särskilda skäl för att anställa i denna anställningsform.

Efter mer än två års anställning i allmän visstidsanställning under en femårsperiod övergår anställningen till en tillsvidareanställning.

Vikariat

Huvudregeln är att ett vikariat ska vara person- eller befattningsanknutet, det vill säga att det ska i princip finnas en konkret anknytning till en viss ledig arbetstagares anställning eller till en bestämd ledig befattning.

Efter mer än två års anställning som vikarie under en femårsperiod övergår anställningen till en tillsvidareanställning.

I kollektivavtal kan det finnas ytterligare regler kring vikariat. I det kommunala avtalet finns det till exempel definitioner på vad som ska betraktas som vikariat, så kallat egentligt vikariat, och rekryteringsvikariat.

Säsongsarbete

Säsongsarbete är ett sådant arbete som på grund av naturens växlingar eller andra jämförbara orsaker inte kan bedrivas mer än under en viss del av året.

Säsongsanställningar är vanliga till exempel inom jordbruket, livs­medelsindustrin och turistnäringen.

En säsongsanställning kan aldrig omfatta hela året.

När man har fyllt 67 år

LAS medger visstidsanställning av arbetstagare som har fyllt 67 år. Det gäller både när det är fråga om en person som redan är anställd, som uppnår denna åldersgräns, och vid nyanställning.

I kollektivavtal kan det finnas ytterligare regler kring möjligheten till visstidsanställning när arbetstagare har uppnått en viss ålder.

I det kommunala avtalet finns det möjlighet för arbetsgivaren att komma överens med en arbetstagare som uppbär hel ålderspension i någon form om att han eller hon ska anställas för begränsad tid.

Provanställning

Enligt LAS får anställningsavtal om tidsbegränsad provanställning träffas för högst 6 månader.

Senast vid prövotidens utgång ska arbetsgivaren lämna besked om man inte vill att anställningen ska fortsätta, annars övergår prov­anställningen automatiskt i en tillsvidareanställning.

En provanställning får annars avbrytas av antingen arbetsgivaren eller arbetstagaren före prövotidens utgång om inte någonting annat har avtalats.

I kollektivavtal kan det finnas ytterligare regler om provanställning som avviker från LAS.

Enligt det kommunala avtalet kan provanställning komma ifråga under sammanlagt högst 6 kalendermånader om arbetsgivaren finner det nödvändigt på grund av särskilda omständigheter. Arbetsgivaren avgör om provanställning krävs men ska kunna visa på ”särskilda omständigheter”. Provanställning får alltså inte förekomma generellt.

Särskilda omständigheter kan till exempel vara att arbetsuppgifterna ställer särskilda krav på samarbetsförmåga, arbetsledning smidighet eller liknande. En sådan provanställning kan normalt inte avbrytas i förtid.

För lärare inom kommunala sektorn finns en särskild bestämmelse om provanställning i bilaga M. Där anges att en arbetstagare som inte tidigare varit tillsvidareanställd som lärare automatiskt ska provanställas under de första 12 månaderna. En sådan prov­anställning får avbrytas av antingen arbetsgivaren eller arbetstagaren före prövotidens utgång om inte någonting annat har avtalats.

Läs mer om vad skollagen säger om anställning »

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Lena Davidsson

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-17 13.40

Ansvarig redaktör för sidan: Maria Bohlin