Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Ansvar och roller

Arbetsgivaren har en skyldighet att se till att ett systematiskt arbetsmiljöarbete fungerar på arbetsplatsen

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska fungera i samverkan med skyddsombud, fackliga företrädare och övriga anställda.

Arbetet ska ordnas så att risker för skada eller ohälsa tidigt upptäcks, utreds och åtgärdas. Inför förändringar i verksamheten finns också en skyldighet för arbetsgivaren att i förväg utreda, bedöma och åtgärda de risker för arbetsmiljön som kan uppkomma.

Arbetsgivarens roll  

Enligt arbetsmiljölagstiftningen har arbetsgivaren huvudansvaret för arbetsmiljön på arbetsplatserna.

I kommunens fall är det respektive nämnd som bär detta ansvar. Den politiska nämnden för i sin tur över detta ansvar till förvaltningschefen.    

Inom offentlig sektor har en decentralisering, i de flesta fall, genomförts av det faktiska ansvaret för arbetsmiljöuppgifterna. Det innebär att närmaste chef fått sig fördelat arbetsmiljöuppgifter inom det egna ansvarsområdet.

Jobbar du inom privat sektor så diskutera med din arbetsgivare hur arbetsmiljöansvaret är delegerat vid er skola.

Arbetstagarens roll

Även om huvudansvaret för arbetsmiljön är arbetsgivarens har naturligtvis även arbetstagarna uppgifter och skyldigheter. Det handlar om att följa olika föreskrifter och instruktioner, använda skyddsutrustning, medverka i rehabilitering, meddela noterade risker och brister i arbetsmiljön till närmaste chef med mera.

När det gäller den psykosociala arbetsmiljön handlar det till stor del om enskildas upplevelser av inflytande, om samverkan och allas medverkan till goda lösningar.

De fackliga organisationernas roll

De fackliga organisationerna har en självklar och lagstadgad roll i arbetsmiljöarbetet genom valda skyddsombud och huvudskyddsombud. Skyddsombudens rättigheter och skyldigheter framgår framförallt av arbetsmiljölagens 6 kap.

Skyddsombudets roll är att företräda arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor och verka för en tillfredsställande arbetsmiljö. Huvudskyddsombud har till uppgift att samordna skyddsombudens verksamhet.

Du och din chef

En nära och lyssnande chef är en viktig ingrediens i ledarskapet på arbetsplatsen. Skolan är en föränderlig verksamhet och att informera och diskutera, förankra idéer och tankar innan beslut fattas, är viktigt för att skapa en god miljö för arbete och lärande.

Att skapa en gemensam förståelse, över hur arbetsplatsen organisation är uppbyggd och fungerar, är en friskfaktor i sig som främjar en god arbetsmiljö.

Relationen mellan dig och din chef är ett ömsesidigt ansvar som ska leda till ett professionellt förtroende. Kommunikationen mellan er ska kännas avspänd och naturlig. Förväntningar och stöd från båda parter är uttalade och trygghet präglar verksamheten.

Chefen står för de långsiktiga linjerna som är så viktiga för stabiliteten på arbetet och därmed  arbetsmiljön. Chefen är också beroende av medarbetarnas stöd för att kunna utöva ett bra  ledarskap.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Björn Cárdenas

Sidan senast uppdaterad: 2017-04-26 11.43

Ansvarig redaktör för sidan: Karin Sjödin