Sök Sök
Meny Meny

Logga in

Diskrimineringslagen

Diskrimineringslagens syfte är att motverka diskriminering och främja likabehandling oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Diskrimineringslagen är tvingande till förmån för den som omfattas av skyddet mot diskriminering. Ett avtal som inskränker någons rättigheter eller skyldigheter enligt lagen är utan verkan i den delen (1 kap. 3 §).

Den statliga myndigheten Diskrimineringsombudsmannen (DO) har till uppgift att kontrollera att lagen följs. DO arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. I myndighetens uppdrag ligger bland annat att utöva tillsyn över diskrimineringslagen men också föräldraledighetslagens förbud mot missgynnande som har samband med föräldraledighet.

DO tar emot anmälningar från enskilda som upplever att de själva eller andra har blivit utsatta för diskriminering. Det går även att anmäla om man anser att en arbetsgivare har brister i det förebyggande och främjande arbetet.

Med diskriminering avses enligt lagen: direkt diskriminering, indirekt diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera.

Diskrimineringslagens regler på arbetslivets område kan delas in i två huvudavsnitt; regler om förbud mot diskriminering och förbud mot repressalier och regler om aktiva åtgärder för att uppnå lika rättigheter och möjligheter.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Matteus Canevall

Sidan senast uppdaterad: 2017-05-29 14.15

Ansvarig redaktör för sidan: Karin Sjödin