Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Krav på aktiva åtgärder

Arbetsgivare ska enligt diskrimineringslagen arbeta med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering. Det innebär ett förebyggande och främjande arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter samt motverka diskriminering.

De aktiva åtgärderna ska vara framåtsyftande och av generell eller kollektiv natur. De handlar om att förebygga att någon individ diskrimineras eller på annat sätt får sämre möjligheter på arbetsplatsen. Bestämmelserna om aktiva åtgärder tar inte sikte på konkreta diskriminerande handlingar i individuella fall, utan syftar till att motverka diskriminering på ett generellt plan.

Från och med den 1 januari 2017 omfattar arbetsgivarens aktiva åtgärder samtliga sju diskrimineringsgrunder, d v s kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Tidigare har bestämmelserna enbart gällt kön, etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning.

Andra nyheter sedan årsskiftet 2017 är att de aktiva åtgärderna utvidgats till att omfatta mer än lönekartläggning, samt att det tidigare kravet på jämställdhetsplan har ersatts med ett krav på att arbetsgivaren ska dokumentera arbetet med aktiva åtgärder.

Arbetsgivarens aktiva åtgärder omfattar

  • att fortlöpande genomföra ett arbete i fyra steg (undersöka, analysera, åtgärda, följa upp) inom följande fem områden; arbetsförhållanden, bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor, rekrytering och befordran, utbildning och övrig kompetensutveckling samt möjligheter att förena förvärvsarbete och föräldraskap;
  • att främja en jämn könsfördelning;
  • att ta fram riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier samt
  • att genomföra årliga lönekartläggningar. Arbetsgivare med minst tio anställda ska dessutom även dokumentera hur lönekartläggningen genomförts.

Arbetet med aktiva åtgärder ska ske i samverkan med arbetstagarna. Arbetsgivare med 25 eller fler anställda ska dessutom löpande under året skriftligen dokumentera arbetet med de aktiva åtgärderna.

Bestämmelserna om aktiva åtgärder finns i 3 kap diskrimineringslagen.

En arbetsgivare kan inte bli skadeståndsskyldig för brott mot reglerna om aktiva åtgärder. Om reglerna inte följs kan Diskrimineringsombudsmannen ingripa och arbetsgivaren kan ytterst föreläggas att vid vite fullgöra sina skyldigheter.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Matteus Canevall

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-17 15.39

Ansvarig redaktör för sidan: Karin Sjödin