Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Hot och våld på arbetsplatsen


Mer än vart tredje hot- och våldsbrott sker på arbetsplatsen. Riskerna för hot och våld skapar osäkerhet, rädsla, vantrivsel och kostsam sjukfrånvaro.

År 2008 registrerades totalt 28000 arbetsskador, och 1800 arbetssjukdomar kopplade till hot och våld.

Skolan är landets största arbetsplats

Skolan är landets största arbetsplats om man ser till hur många personer som vistas där, och samtidigt omfattas av arbetsmiljölagstiftningen.

Arbetsmiljölagen gäller för både elever och skolpersonal i grund- och gymnasieskolan, från förskoleklass och uppåt. Den gäller inte för barn i förskolan och på fritidshem, däremot för den personal som arbetar där.

Vad säger lagen om hot och våld?

Arbetsmiljöverkets föreskrift om våld och hot i arbetsmiljön gäller allt arbete där det kan finnas risk för våld och hot.

Enligt föreskriften är arbetsgivaren skyldig att förebygga att hot- och våldssituationer uppstår. För att det riskförebyggande arbetet ska få en god och hållbar effekt krävs att arbetsgivare och medarbetare samverkar och att säkerhetsfrågorna blir en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Arbeta riskförebyggande

Det innebär exempelvis att arbetsgivaren är skyldig att kartlägga vilka risker som finns för hot och våld på arbetsplatsen. Kartläggningen ska resultera i ett åtgärdsprogram.

Särskilda säkerhetsrutiner ska finnas för arbetsuppgifter som kan innebära risk för hot och våld.

Rutinerna ska vara kända av alla på arbetsplatsen som är berörda och de ska vara uppdaterade och aktuella.

Arbetstagarna ska ha möjlighet att snabbt slå larm om en hot- och våldssituation uppstår.

Larmutrustningen ska löpande kontrolleras så att den fungerar.

Innebär en arbetsuppgift en påtaglig risk för hot och våld får den inte utföras ensam.

Erbjuda utbildning

Enligt arbetsmiljölagen (3 kap 3 §) är arbetsgivaren skyldig att se till att de anställda har den utbildning som behövs för att undvika risker i arbetet. Det kan handla om att lära sig säkerhetsrutiner, att bedöma risker samt att bemöta människor i upprört tillstånd.

Ta hand om drabbade

På arbetsplatser, där det finns risk för upprepade hot- och våldssituationer, är arbetsgivaren skyldig att erbjuda särskilt stöd och handledning till personalen.

Följa upp

Rutiner ska finnas för att uppmärksamma, rapportera och följa upp alla tillbud och händelser med inslag av våld och hot.

Rutinerna bör också innebära att våld och allvarliga hot om våld anmäls till Arbetsmiljöverket, Polisen och Försäkringskassan.

Väpnat våld i skolan

I flera länder har det förekommit allvarligt väpnat våld i skolan,
däribland väpnat våld med skjutvapen.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Björn Cárdenas

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-12 13.10

Ansvarig redaktör för sidan: Karin Sjödin