Sök Sök
Meny Meny

Logga in

Luft och ventilation

Bra ventilation och god luftkvalitet är viktiga förutsättningar för en god arbetsmiljö och verksamhet, och att dessa är anpassade till de krav som verksamheten ställer.

Undermålig ventilation kan medföra huvudvärk, ökad trötthet och i vissa fall även ge ökad risk för ohälsa.

Luftföroreningar från verksamheten eller från skador i fastigheten kan medföra allt från obehag till allvarlig risk för ohälsa beroende på typ av luftförorening och koncentrationen av den.

Lokaler som innehåller arbetsplatser eller personalutrymmen ska vara så ordnade och ha sådana ventilationssystem för luftväxling och uppfångande av luftföroreningar som alstras i lokalerna, att luftkvaliteten i vistelsezonen är tillfredsställande. Luftväxlingen ska ordnas så att spridningen av luftföroreningar begränsas. I lokaler där luftföroreningar huvudsakligen uppkommer genom personbelastning kan koldioxidhalten användas som en indikator på om luftkvaliteten är tillfredsställande. I sådana lokaler ska en koldioxidhalt under 1000 ppm (miljondelar) eftersträvas.

Verksamhetsanpassning

För att säkerställa att ventilationen och luftens kvalitet i lokalerna är tillfredsställande krävs oftast en dialog mellan fastighetsägaren och den som bedriver verksamheten. Innan lokal tas i bruk för annan/utökad verksamhet måste fastighetsägaren underrättas i syfte att efterhöra om lokalen och ventilationen är anpassad för den nya eller utökade verksamheten.

Det finns anledning att påpeka att luftflödena ska vara tillräckliga men inte heller kraftigt överdimensionerade. Detta kan medföra ökad risk för drag, ljudstörningar och problem till följd av torr luft samt ökad energiförbrukning.

Vid frågor kring ventilation och luftens kvalitet samt hjälp vid bedömning av förhållandena på arbetsplatsen kan även kontakt tas med företagshälsovården.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Björn Cárdenas

Sidan senast uppdaterad: 2017-03-20 13.16

Ansvarig redaktör för sidan: Karin Sjödin