Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Skol-OSA: arbetsmiljölagen som fundament som fundament

Arbetsmiljölagen utgår från att arbetsgivaren har ansvaret för arbetsmiljön. Lagen gäller såväl den fysiska som den psykosociala arbetsmiljön. OSA är föreskrifter som specificerar lagen i en så kallad AFS.

Bilden illustrerar hur arbetsmiljöarbetet växer fram ur regelträdet. Arbetsmiljölagen är trädets rot och fundament. Stammen, som är bärande i det dagliga arbetet, utgörs av föreskrifterna för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Bladverket är ett åttiotal olika sakföreskrifter som handlar om allt från kemikaliehantering till hot och våld.

 
Arbetsmiljölagen (AML) är en ramlag, vilket innebär att den ger breda anvisningar om hur arbetsmiljön ska vara. Lagen riktar sig till arbetsgivaren. Den innehåller inte detaljer och är sällan specifik. Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt uppnå en god arbetsmiljö.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet handlar om att undersöka, följa upp och åtgärda verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa. Mer om detta kan du läsa i avsnittet om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Arbetsmiljöverket är den myndighet som har fått regeringens uppdrag att mer i detalj reglera och specificera vad som ska gälla. Detta görs genom Arbetsmiljöverkets författningssamling som består av ett åttiotal sakföreskrifter (AFS:ar). Föreskrifterna kan till exempel gälla social och fysiska belastningar, kemikalier eller maskiner.

Det är viktigt med kunskaper om de föreskrifter som gäller skolans och förskolans arbetsplatser. Några andra föreskrifter som berör skolors och förskolors sociala arbetsmiljö är:


Arbetsmiljöverket har även tillsyn över hur reglerna följs. Det betyder bland annat att myndigheteten gör inspektioner och hanterar anmälningar om brister i arbetsmiljön.

Förebyggande, rehabiliterande och främjande arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöarbetet brukar traditionellt delas upp i tre inriktningar: förebyggande, rehabiliterande och främjande. Det traditionella arbetsmiljöarbetet handlar om att förebygga ohälsa och olycksfall. Det handlar också om att bedriva arbetslivsinriktad rehabilitering för den som blivit sjuk eller som skadats.

I senare forskning har man fastslagit att det blir allt svårare att särskilja den påverkan som arbetslivet har på vår hälsa från inverkan från livsstil och fritid. Mot bakgrund av detta har det blivit viktigare att betona främjandeperspektivet. Det handlar om att uppmuntra sådana (salutogena) friskfaktorer som gör att vi behåller eller förbättrar hälsan. Detta är huvudfokus i OSA.


Vad är detta?

Detta är ett skolanpassat stödmaterial till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Organisatorisk och Social Arbetsmiljö. Skol-OSA är ett partsgemensamt projekt mellan Sveriges Kommuner och Landsting, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund.

Till höger hittar du alla sidor inom Skol-OSA.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Björn Cárdenas

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-17 14.59

Ansvarig redaktör för sidan: Karin Sjödin