Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Arbetstidsschemat — den yttre ramen

När lärarens arbetstidsschema upprättas ska regelverket för arbetstiden
tillämpas, och den faktiskt planerade verksamheten ska styra förläggningen
av lärarens arbetstid

Det är alltför vanligt att arbetstidsscheman schabloniseras på så vis att ett schema upprättas för en tänkt normalvecka och sedan inte anpassas för de veckor som avviker.

Så här skulle man kunna utarbeta ett fungerande arbetstidsschema för lärare, med kommunal läraranställning:

Exempel på schemaläggning

För att den reglerade tiden ska bli ordinarie arbetstid måste den läggas ut i ett arbetstids-schema (se tabell 1).

Den reglerade tiden är 1360 timmar och den ska fördelas på 194 dagar. Inom det kommunala området ska en fördelning ske på minst tre perioder, och denna fördelning ska fastställas i en förhandling, mellan Lärarnas Riksförbund och arbetsgivaren, i god tid före verksamhetsårets början.

För att lärarens individuella schema över den reglerade tiden ska kunna upprättas måste till att börja med de regelbundet återkommande aktiviteterna läggas in. Sådana är till exempel undervisning, olika slags konferenser, friskvård, mentorstid, rast och paus.

Undervisningsrelaterat arbete

Självfallet ska läraren ha tid i sitt schema också för sådana aktiviteter som undervisningen/undervisningspasset medför.

Exempel på undervisningsrelaterat arbete som ”konsumerar” reglerad arbetstid, är i ordning och återställande av lokalen, samtal med elever och kollegor, kopiering och förflyttning.

Utifrån dessa förutsättningar läggs den reglerade arbetstiden ut i ett grundschema som omfattar 33 eller 34 timmar. Om grundschemat består av 33 eller 34 timmar beror på hur omfattande de icke regelbundet återkommande aktiviteterna är (se tabell 2).

Övriga aktiviteter

I nästa steg ska alla övriga, på förhand kända, aktiviteter för den kommande perioden läggas in – som avvikelser från grundschemat för den aktuella perioden. (se tabell 3).

Exempel på övriga aktiviteter kan vara öppna hus, fortbildningsdagar, bedömning av nationella prov, prao, APU, utvecklingssamtal och föräldramöten.

Grundschemat, och schemat för perioden, godkänns av rektor i god tid före periodens början.

När rektor har godkänt dem har den utlagda reglerade tiden blivit lärarens ordinarie arbetstid för perioden, det vill säga i detta fall för veckorna 33–45.

Schemat håller sig inom ramarna 442 timmar och 63 A-dagar.

Övertid får inte planeras – och så har inte heller skett. Däremot är lärarens ordinarie arbetstid förlagd till obekväm tid vid vissa tillfällen och läraren har således rätt till ersättning för detta (se tabell 4).

Ersättning för obekväm arbetstid betalas i regel inte ut automatiskt, utan läraren måste fylla i en tidrapport och göra anspråk på ersättning vid varje månadsslut.

Oförutsedda händelser

Vid oförutsedda händelser kan förändringar behöva göras i arbetstidsschemat, vilket följande två exempel visar:

Exempel 1

När läraren är på väg att lämna skolan en tisdag möter läraren en elev som gjort illa sin arm, och har mycket ont.

Läraren tar hand om eleven och försöker få kontakt med skolsköterska och rektor. Ingen av dem är dock på skolan.

Läraren lyckas då få kontakt med en av elevens föräldrar, som dock inte omedelbart kan komma till skolan. Läraren följer då med eleven till akutmottagningen, och väntar där tills en av föräldrarna kommer och avlöser.

Det hela tar två timmar. I detta fall har läraren arbetat två timmar utöver ordinarie arbetstid. Mot bakgrund av händelsens akuta karaktär skulle det vara högst anmärkningsvärt om rektor inte godkänner övertiden i efterhand.

Exempel 2

Rektor vill, med fyra dagars varsel, förlägga en elevvårdskonferens till måndag klockan 16-18.

Eftersom rektor är ute med mindre än två veckors varsel, kan rektor inte bara ändra arbetstidsschemat – genom att förkorta en annan arbetsdag med motsvarande tid – utan är tvungen att beordra övertidsarbete.

Läraren är skyldig att delta i konferensen, men har rätt till övertidsersättning för de två timmarnas arbete utöver den ordinarie arbetstiden.

Om rektor och läraren är överens, kan läraren välja att vara ledig i stället för att få ersättning i pengar. Vid ledighet för övertidsarbete kompenseras läraren dock inte timme för timme. Enligt det kommunala avtalet skulle läraren i detta fall få tre timmars ledighet för sina två timmars övertidsarbete.

Om rektor ber läraren vikariera en timme, inom ramen för ordinarie arbetstid, och läraren går hem vid ordinarie arbetstids slut, har ingen övertid uppkommit.

Om läraren, efter överenskommelse med rektor, däremot stannar kvar en timme efter ordinarie arbetstids slut, för att göra de arbetsuppgifter som fick anstå på grund av vikariat, ska den timmen ersättas med övertidsersättning.

Inte heller övertidsersättning betalas i regel ut automatiskt utan läraren måste fylla i en tidrapport och göra anspråk på ersättning vid varje månadsslut.

Om läraren själv vill ändra i sitt arbetstidsschema, kan detta bara göras med rektors godkännande.

Viktigt att upprätta ett ordentligt arbetstidsschema

Reglerna om övertid och ersättning för obekväm arbetstid, liksom arbetstidslagens regler om att ändringar ska aviseras två veckor i förväg, bygger på begreppet ordinarie arbetstid. Därför är det oerhört viktigt att läraren kräver att få upprätta ett ordentligt arbetstidsschema.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Elisabeth Ollesdotter

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-17 14.21

Ansvarig redaktör för sidan: Karin Sjödin

Förra helgen så samlades tusentals lärare under parollen Lärarmarschen, på gator och torg runt om i landet, för att protestera mot nedskärningar och sparkrav i skolan. I det här avsnittet av Skolmini...