Sök Sök
Meny Meny

Logga in

Allmänna Bestämmelser - AB

Bilaga 2 i HÖK 10 utgörs av villkorsavtalet Allmänna Bestämmelser (AB). Det är gemensamt för alla arbetstagarorganisationer som tecknar avtal med SKL.

De förändringar i AB som är av betydelse för medlemmar i Lärarnas Riksförbund är:

§ 10 Avstängning

Hittills har arbetsgivaren varit skyldig att genomföra förhandling enligt medbestämmandelagens (MBL) regler innan arbetsgivaren har kunnat fatta beslut att avstänga en arbetstagare.

Nu införs i stället en skyldighet att genomföra en överläggning inför beslutet. I praktiken kommer denna förändring knappast att ha några konsekvenser för medlemmar och ombud.

§ 27 Semester

Ett nytt moment införs som gör det möjligt att avvika från semesterbestämmelserna genom lokala kollektivavtal.

§ 28 mom. 10 Sjuklön

Den som är deltidssjukskriven på en nivå som inte motsvaras av Försäkringskassans regler om sjukpenning har rätt till sjuklön som utfyllnad av sjukpenningen upp till den andel man är sjukskriven på (Man kan vara sjukskriven på t ex  40% men får då sjukpenning med 25%, eftersom sjukpenning bara kan utges med 25%, 50%, 75% eller 100%).

Perioden med sjuklön i denna form begränsas till högst 180 dagar.

§ 29 Föräldraledighet

Den maximala perioden med föräldrapenningtillägg, motsvarande 10 % av lönen, utökas med 60 dagar till 150 för arbetstagare med barn födda 2010-07-01 och senare. Tillägget betalas ut under den första ledighetsperioden för varje förälder och förutsätter en obruten ledighetsperiod om 150 dagar med föräldrapenning för att förmånen ska utges i sin helhet.

Eftersom ferie- och uppehållsanställda inte kan påverka förläggningen av sin semester, görs ett särskilt undantag för dessa i en protokollsanteckning. Det betyder att tillägget betalas ut även under den del av ferien/sommaruppehållet där semester förläggs (det vill säga de första 45 dagarna), trots att man inte kan uppbära föräldrapenning under betald semester.  

Observera att den som "går i tjänst" under lov då de 150 dagarna har börjat löpa, bryter den sammanhängande ledighetsperioden och får därmed inte del av förmånen i sin helhet.

Protokollsanteckning om lön vid ny anställning

I avtalet har hittills funnits en central protokollsanteckning om "Lön vid förflyttning". Den har refererat till bestämmelser i tidigare avtal som handlat om det gamla tarifflönesystemet. Bestämmelsens innebörd har på senare år alltmer ifrågasatts och den har nu ersatts av en central och lokal protokollsanteckning med tydligare innehåll.

En arbetstagare som på grund av arbetsbrist eller av hälsoskäl måste ges en annan anställning i ett lägre löneläge ges ett visst löneskydd. En ny lön fastställs för den nya anställningen. Det första året hålls lönen oförändrad genom att ett lönetillägg, som utgör mellanskillnaden mellan den gamla och nya lönen, utges. Under år två minskas sedan lönetillägget med en tolftedel per månad.

Parterna ska gemensamt utreda om äldre arbetstagare kan ges ett starkare skydd, utan att konflikt uppstår med diskrimineringslagens förbud mot särbehandling på grund av ålder.
Om det finns lokala överenskommelser som reglerar frågan på annat sätt, fortsätter dessa att gälla.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Elisabeth Ollesdotter

Sidan senast uppdaterad: 2017-05-04 10.04

Dokument för nedladdning