Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Frågor och svar kring #skolavtal18

Här har vi samlat några aktuella frågor och svar kring #skolavtal18

Varför gick vi inte ut i strejk?
Avtalet tar avstamp i behovet av fler lärare. Vi har tagit viktiga steg för att stärka arbetsmiljöarbetet på varje arbetsplats, en högst angelägen fråga för våra medlemmar. Vi är också överens med SKL om att uppvärderingen av lärarlönerna måste fortsätta, att kompetens och erfarenhet ska värdesättas även för lärare som inte byter jobb. Sammantaget har Lärarnas Riksförbunds och Lärarförbundets Samverkansråd gjort bedömningen att vi med det slutbud, som medlarna la fram, fick ett bättre avtal än vad som hade kunnat åstadkommas med en strejk. Medlemmarna hade dessutom förlorat sin retroaktiva lön om vi hade varit i konflikt.

Får jag min nya lön nu?
I och med att ett nytt avtal nu är klart kan de lokala löneöversynerna slutföras. När de är klara ska ny lön betalas ut med full retroaktivitet per den 1 april 2018.

Var återfinns vi studie- och yrkesvägledare i HÖK18?
Avtalet gäller samtliga medlemmar i Lärarnas Riksförbund inklusive studie- och yrkesvägledare, även om yrkestiteln inte nämns uttryckligen i avtalstexten. Det särskilda åläggandet från centrala parter till lokal nivå, att mot uppställda mål aktivt arbeta för sänkta sjuktal och förbättrad arbetsmiljö, kommer att vara viktig för våra studie- och yrkesvägledare. Även till exempel nya skrivningar i det generella löneavtalet, kompletterat och utvidgat i vår skolspecifika bilaga med texter om lönevärdering av erfarenhet med mera, kommer att ha betydelse för våra studie- och yrkesvägledare.

Jag har ferietjänst som regleras av bilaga M. Innebär avtalet några förändringar i den bilagan?
Nej, bilaga M som reglerar arbetstiden för lärare med ferieanställning är kvar med samma formuleringar som tidigare. Det innebär också att de partsgemensamma frågor och svar som togs fram till HÖK 12 fortsatt gäller och är fullt användbara. På den här sidan www.lr.se/vanligafrågoromferietjänst hittar du svar på vanliga frågor som Vilken slags arbetstid är det för läraren som arbetar på lördagen? Hur hanteras tiden för kompetensutveckling? Har en lärare fått ut sin rast på 30 minuter om en lektion slutar kl 12 och nästa börjar kl 12.30?

På vilket sätt är detta ett #skolavtal?
Det nya avtalet innehåller bland annat en ny särskild skolbilaga som innebär att alla kommunala arbetsgivare nu har ett särskilt uppdrag att förstärka sitt arbete för att trygga kompetensförsörjningen inom skolan på såväl kort som lång sikt. Arbetet ska ske i samverkan mellan de lokala parterna och löpande följas upp både lokalt och centralt. Vi sätter både till resurser centralt för att stödja det lokala arbetet och ger samtidigt ett tydligt uppdrag till lokala parter. Bland annat i form av stödmaterial.

Vi har genom det tagit viktiga steg i att stärka arbetsmiljöarbetet på varje arbetsplats, vilket är en högst angelägen fråga för våra medlemmar och för svensk skola. Med #skolavtal18 förstärker vi det systematiska arbetsmiljöarbetet som kan göra verklig skillnad i våra medlemmars vardag.

Centrala parter ska sedan inför nästa HÖK-förhandling 2021 särskilt analysera resultatet av det lokala arbetet.

Hur blir det med satsning på arbetsmiljö- och arbetsbelastning?
Med #skolavtal18 tar vi arbetsmiljöarbetet ända ut på alla skolor, med långsiktiga och konkreta åtgärder. Av den särskilda skolbilagan framgår att ett riktat arbetsmiljöarbete med tydliga mål för minskade sjuktal och förbättrad arbetsmiljö ska bedrivas på varje skola. Detta ska ske med stöd i Arbetsmiljöverkets föreskrift ”Organisatorisk och social arbetsmiljö” särskild anpassad till skolan (Skol-OSA) Arbetet ska bedrivas på varje arbetsplats, med analys och åtgärder, som följs upp på arbetsplatsen, i kommunen och av centrala parter. På varje skola ska också finnas praktiska metoder för att åskådliggöra arbetsinnehåll och balans i den enskilde medarbetarens uppdrag inom ramen för den totala arbetstiden.

Hur gick det med våra yrkanden om lön?
I det nya avtalet är parterna överens om att den lokala arbetsgivaren, för att kunna säkra kompetensförsörjning av lärare, måste kunna erbjuda en positiv livslöneutveckling och en lönestruktur som faktiskt bidrar till stabilitet och kontinuitet i stället för alltför stor personalomsättning. Parterna är också överens om vikten av att lönestrukturen och löneutvecklingen premierar erfarenhet, kompetens och kontinuitet.

Parterna är överens om att en framgångsrik kompetensförsörjning också förutsätter konkurrenskraftiga löner. Vi är överens om att lärarbristen måste mötas med ökade insatser från kommunernas sida så att de blir en attraktiv arbetsgivare.

Varför saknar avtalet en garanterad nivå för löneökningar?
I den nuvarande situationen med lärarbrist skulle den siffra som går att åstadkomma i ett avtal, det vill säga det så kallade märket, riskera att hålla nere löneutrymmet. Vi har marknadskrafterna i ryggen. Under den sista avtalsperioden på sex år har vi haft fyra år utan en fastställd siffra. Inte i någon kommun har löneutvecklingen för lärare sammantaget varit lägre än märket, utan i de flesta fall snarare påtagligt högre. Sammantaget i riket har både lokala kommunala lönesatsningar, ökad rörlighet och därutöver statliga resurstillskott bidragit till att lärarnas löner utvecklats klart positivt jämfört med arbetsmarknaden i övrigt. Det hindrar dock inte att fortsatta satsningar behövs. Nuvarande avtal har förstärkningar när det gäller åtgärder för lönestrukturen som är viktig för att säkerställa att erfarenhet, kompetens och kontinuitet premieras.

Hur gick det egentligen med SKL:s krav på förenklad turordning för lärare?
Idag delar SKL vår uppfattning om att turordningsregler vid uppsägning på grund av arbetsbrist måste utgå från skolan och dess unika förutsättningar: behörighetsregler, årlig tjänstefördelning och skollagen. Regelverket är alltså oförändrat kvar på samma sätt som tidigare för våra medlemmar.

Vad gäller för mig som slutat hos arbetsgivaren efter revisionstidpunkten den 1 april 2018, får jag också retroaktiv lön?
Det beror på hur de som av någon anledning avslutat sin anställning hanteras i den lokala löneöversynen. Detta avgörs lokalt. Kontakta din kommunförening/din lokalavdelning.

Vad gäller om jag är föräldraledig eller sjukskriven, omfattas jag av löneöversynen?
Som föräldraledig respektive sjukskriven omfattas du av löneöversynen, men den retroaktiva lönen baseras på den lön du fått ut av arbetsgivaren under perioden, exempelvis sjuklön, föräldrapenningtillägg eller semester-, ferielön. Du kan höja din sjukpenninggrundande inkomstnivå hos Försäkringskassan först från den dagen löneöversynen är klar och underskriven i din kommun. Du kan inte få retroaktiv ersättning från Försäkringskassan.

Varför tog det så lång tid att nå ett avtal?
Vi ville lägga fokus på det som gör läraryrket attraktivt när det aktuella problemet är lärarbrist, medan en stor del av tiden upptogs av frågor som handlade om när det finns ett överskott på lärare. Det krävdes ett gediget arbete för att nå fram till dagens avtal som fokuserar på att arbetsgivaren på varje förskola och skola måste ta sitt ansvar för att skapa en god arbetsmiljö med rimlig arbetsbelastning och en god löneutveckling för lärare. Detta tog tid och behövde få ta tid.

 

Fler frågor och svar!

Parterna ger sin gemensamma syn på lärares arbetstid, klicka här »

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Elisabeth Ollesdotter

Sidan senast uppdaterad: 2018-09-25 08.44

Ansvarig redaktör för sidan: Maria Reuterskiöld