Sök Sök
Meny Meny

Logga in

Allmänna bestämmelser

Avtalets Allmänna Bestämmelser (AB) är gemensamt för alla arbetstagarorganisationer som tecknar avtal med SKL.
De nya Allmänna Bestämmelserna gäller fr.o.m. 1 oktober 2012.

Föräldraledighet


Begränsningen av utbetalning av föräldrapenningtillägget till endast en sammanhängande period är borttagen. Den hittillsvarande bestämmelsen har inneburit att många lärare inte har fått ut samtliga 150 dagar med föräldrapenningtillägg. Det har dessutom inneburit ett betydande krångel med noggrann planering av ledighetens förläggning i samband med lov och ferier.

Den nya bestämmelsen innebär en betydande förbättring och förenkling för alla arbetstagare, men särskilt för lärare. Arbetstagaren får i fortsättningen själv disponera förläggningen av de 150 tilläggsdagarna inom ramen för föräldraledighetslagens regler om högst tre ledighetsperioder per kalenderår. Behovet av särskild reglering omkring ferier och föräldraledighet bortfaller därmed och protokollsanteckningen om detta utgår. Tillägget är knutet till att man uppbär föräldrapenning över garantinivån och utbetalas längst till dess barnet är 24 månader.

Den nya bestämmelsen tillämpas på föräldrar till barn födda efter 30 september 2012. Ledighet för föräldrar till barn födda tidigare, regleras av AB från 2010.
En avvikelse görs från föräldraledighetslagen. Föräldraledighet ska nu anmälas tre månader i förväg. Lagen kräver endast två månader. Anmälan kan göras senare om det finns särskilda skäl för detta.

Rätt till tillsvidareanställning


Det finns ett utbrett betydande problem med arbetsgivare som missbrukar tidsbegränsade anställningar. Man anställer på ett utstuderat sätt omväxlande på vikariat och allmän visstidsanställning, väl medvetna om att dessa inte fått sammanräknas för rätt till tillsvidareanställning enligt LAS.

En ny bestämmelse införs som innebär att man blir tillsvidareanställd om man har mer än tre års sammanlagd anställningstid inom en femårsperiod i både vikariat och allmän visstidsanställning, AVA. Det som hittills gett arbetsgivaren möjlighet att anställa en person sammanlagt fyra år utan att erbjuda tillsvidareanställning, ändras alltså till att bli högst tre år. Reglerna i LAS om att den som varit anställd mer än två år i antingen vikariat eller AVA skall tillsvidareanställas finns givetvis kvar.

Den nya regeln gäller från den 1 april 2013. En arbetstagare som på något av dessa sätt har kvalificerat sig för rätt till tillsvidareanställning, kan avstå från denna för perioder om sex månader i sänder.

Visstidsanställning


En ny bestämmelse införs om en månads ömsesidig uppsägningstid för tidsbegränsade anställningar som avses vara mer än tre månader. För att arbetsgivaren ska kunna säga upp anställningen, krävs att saklig grund enligt LAS föreligger. För lärare innebär förändringen förbättrade möjligheter att kunna lösgöra sig från en tidsbegränsad anställning, för att anta ett mer attraktivt anställningserbjudande.

Läkarbesök


En ny bestämmelse införs som heter Besök hos vårdgivare med bibehållen lön. Denna bestämmelse ersätter en tidigare med otydligt och delvis föråldrat innehåll. Arbetstagaren har i fortsättningen rätt till ledighet med bibehållen lön för förstagångsbesök hos läkare vid akut sjukdom eller olycksfall.  I övrigt kan arbetsgivare bevilja sådan ledighet.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Elisabeth Ollesdotter

Sidan senast uppdaterad: 2012-09-26 20.18

Ansvarig redaktör för sidan: Maria Reuterskiöld