Sök Sök
Meny Meny

Logga in

Frågor och svar HÖK 12

Betyder sifferlöst att löneökningen blir 0 %?

Nej, sifferlöst betyder bara att någon siffra inte finns angiven i det centrala avtalet. Med ett avtal utan siffror ger vi SKL möjlighet att fullt ut visa hur man satsar på lärarna. Lärarnas Riksförbund kommer givetvis inte att acceptera ett missbruk av avtalet. Parterna är överens om en uppvärdering av lärarnas löner.

Varför valde Lärarnas Riksförbund att acceptera medlarbudet?

Detta medlarbud innebär att angelägna villkorsfrågor omhändertas bättre än i det avvisade avtalsförslaget från juni månad. Förbundets bedömning är att en strejk inte skulle resultera i ett bättre avtalsbud.

Från när och hur länge gäller det nya avtalet?

Avtalet löper fr.o.m. 1 maj 2012 t.o.m. 31 mars 2016. Efter tredje året är avtalet uppsägningsbart.

Det nya avtalet har dragit ut på tiden. Får jag min nya lön retroaktivt och i så fall fr.o.m. när?

Ja, din nya lön kommer att betalas ut retroaktivt från den 1 april. När du får dina pengar, beror på när den lokala löneöversynen blir färdig hos din arbetsgivare. För de allra flesta torde utbetalningen av de retroaktiva pengarna ske i november eller december.

Är Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet eniga gentemot arbetsgivaren, SKL?

Ja.

Hur mycket pengar betyder avtalet för min del?

Avtalet innebär ingen garanti till någon enskild individ. Avtalet garanterar 4,2% till Lärarnas Riksförbunds medlemmar 2012. Om vi antar att du får ett "genomsnittligt" påslag, och tjänar runt 27 500 kr, ger avtalet c:a 1150 kr per månad det första avtalsåret. Med samma antagande, skulle du få i runda tal 700 kr per månad det andra avtalsåret, om det s.k. "märket" blir detsamma som i år. För det tredje och det eventuella fjärde avtalsåret, kan man bara anta att utfallet kommer att vara minst i nivå med den övriga arbetsmarknaden. Lönerevisionen sker 1 april respektive år.

Hur kommer lönerevisionen gå till?

För Lärarnas Riksförbund är det oerhört viktigt att ha rätten att förhandla medlemmarnas löner. Avtalet säkrar att det även fortsättningsvis finns tre vägar för lönerevision;  traditionell förhandling, lönesättande samtal chef-medarbetare eller lokalt överenskommen förhandlingsordning. Vilken modell som används hos din arbetsgivare kan Lärarnas Riksförbunds lokala företrädare informera dig om.

Lönesättningen fungerar inte så bra på min skola. Kan Lärarnas Riksförbund göra något åt detta?

Lärarnas Riksförbund anser att den individuella lönesättningen inte alltid hanteras på ett tillfredsställande sätt. I avtalet förbinder sig parterna att under avtalsperioden arbeta för en väl fungerande lokal lönebildning och lönesättning i skolan. En första uppföljning av detta partsgemensamma arbete sker efter 2 år, det vill säga hösten 2014.
 

Jag hör så mycket om "märket" för löneökningar. Vad är det egentligen?

För att få behålla den fria avtalsrätten har arbetsmarknadens parter accepterat att den internationella konkurrensutsatta sektorn ska vara lönenormerande. Det så kallade "märket" är den norm eller nivå som fastställs i varje avtalsrörelse av industriavtalets parter. Detta märke har dock ifrågasatts av såväl arbetstagar- som arbetsgivarorganisationer.

Vad hände med de 10 000 kronorna?

Lärarnas Riksförbund anser fortfarande att våra medlemmar är undervärderade och att lönerna måste höjas kraftigt. Det nya avtalet ger våra medlemmar betydligt mer än övriga grupper på arbetsmarknaden och är ett första steg i en nödvändig uppvärdering.

Får lärarna behålla loven och förtroendearbetstiden?

Ja! En anställning som innehåller lov, ferier och förtroendearbetstid benämns ferieanställning och regleras i Bilaga M till de Allmänna Bestämmelserna (AB). SKL har i flera avtalsrörelser haft ambitionen att avskaffa Bilaga M. Det nya avtalet innebär att ferieanställning bibehålls. Dessutom är parternas avsikt att Bilaga M ska fortleva in i nästa avtal.

Arbetsbelastningen är väldigt hög, vi lärare har fått alltfler administrativa arbetsuppgifter. Hur tas detta om hand i avtalet?

Lärares arbetsbörda har ökat under lång tid. De senaste reformerna har medfört en ökad administration. Omfattningen av problematiken står klar för Lärarnas Riksförbund. Parterna har dock ingen gemensam uppfattning om lärares arbetssituation. Därför kommer de centrala parterna att tillsammans göra en inventering i syfte att skapa en gemensam bild. Denna bild ska utgöra underlag för insatser på såväl nationell som lokal nivå. Som en del av arbetet ska centrala parter även undersöka hur lärares arbetstid och arbetsuppgifter kan hanteras i olika skolformer. Redan under det partsgemensamma arbetet i tidigare avtal har parterna kunnat konstatera att en väl fungerande skolverksamhet kräver någon form av system för arbetsfördelning.  Avtalet innehåller en hänvisning till detta. Arbetet ska vara sammanställt senast årsskiftet 2013/2014.

För att förbättra tillämpningen av avtalet ska de centrala parterna tillsammans utarbeta "frågor och svar" om de bestämmelser som gäller för lärares arbetstid. Arbetet ska vara klart senast den 15 mars 2013.

Jag tar examen till jul och ska genomgå en introduktionsperiod för att få min legitimation. Hur ska min anställning se ut då?

I LAS finns de tidsbegränsade anställningarna vikariat och allmän visstidsanställning som kan tillämpas under introduktionsperioden. I avtalet införs nu en så kallad legitimationsgrundande anställning. Under en sådan anställning anställs läraren för begränsad tid och högst ett år i sänder. Vid behov kan arbetsgivaren besluta om förlängning av anställningen. Detta kan bli aktuellt om läraren arbetar deltid eller varit frånvarande på grund av till exempel föräldraledighet eller sjukdom. Förlängning kan också bli aktuell med anledning av dröjsmål med Skolverkets utfärdande av legitimation.

Anställningen kan sägas upp av såväl arbetstagaren som arbetsgivaren med en månads uppsägningstid. För att arbetsgivaren ska kunna säga upp krävs att saklig grund föreligger enligt LAS.

I likhet med vad som gäller för läkarnas AT-tjänstgöring får anställningstid enligt denna reglering inte tillgodoräknas vid övergång till tillsvidareanställning enligt LAS eller AB. Den ger heller inte företrädesrätt till återanställning.

Arbetsgivaren har ju velat ta bort möjligheten för föräldralediga lärare att "gå i tjänst" på loven. Hur har det blivit?

En bestämmelse som reglerar rätten till lön under lov för föräldralediga och studielediga har införts. För att ha rätt till lön under jullov, sportlov eller påsklov ska läraren återgå i tjänst senast 7 kalenderdagar före lovet. Detta är en återgång till den bestämmelse som gällde före Avtal 2000. Bestämmelsen träder i kraft först den 1 juli 2014.

Finns det några andra viktiga förändringar i avtalet?

- Begränsningen av utbetalning av föräldraledighetstillägget till endast en sammanhängande period är borttagen. Arbetstagaren får i fortsättningen själv disponera förläggningen av de 150 tilläggsdagarna inom ramen för föräldraledighetslagens regler om högst tre ledighetsperioder per kalenderår. Tillägget är knutet till att man uppbär föräldrapenning över garantinivån och utbetalas längst till dess barnet är 24 månader. Den nya bestämmelsen tillämpas på föräldrar till barn födda efter 30 september 2012. Ledighet för föräldrar till barn födda tidigare, regleras av AB från 2010.

- En ny bestämmelse införs som innebär att man blir tillsvidareanställd om man har mer än tre års sammanlagd anställningstid inom en femårsperiod i både vikariat och allmän visstidsanställning, AVA. Det som hittills gett arbetsgivaren möjlighet att anställa en person sammanlagt fyra år utan att erbjuda tillsvidareanställning, ändras alltså till att bli högst tre år. Reglerna i LAS om att den som varit anställd mer än två år i antingen vikariat eller AVA skall tillsvidareanställas finns givetvis kvar. Den nya regeln gäller från den 1 april 2013.

- En ny bestämmelse införs om en månads ömsesidig uppsägningstid för tidsbegränsade anställningar som avses vara mer än tre månader. För att arbetsgivaren ska kunna säga upp anställningen, krävs att saklig grund enligt LAS föreligger. För lärare innebär förändringen förbättrade möjligheter att kunna lösgöra sig från en tidsbegränsad anställning, för att anta ett mer attraktivt anställningserbjudande.

- En ny bestämmelse införs som heter Besök hos vårdgivare med bibehållen lön. Denna bestämmelse ersätter en tidigare med otydligt och delvis föråldrat innehåll. Arbetstagaren har i fortsättningen rätt till ledighet med bibehållen lön för förstagångsbesök hos läkare vid akut sjukdom eller olycksfall.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Elisabeth Ollesdotter

Sidan senast uppdaterad: 2017-03-30 19.32

Ansvarig redaktör för sidan: Maria Reuterskiöld