Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
Vänster Höger

Almega Tjänsteföretagen, Friskoleavtalet

”Friskoleavtalet” är det till omfånget största läraravtalet på den privata sektorn. Almega är knutet till Svenskt Näringsliv och organiserar ett antal arbetsgivarförbund inom tjänstesektorn. Almega Tjänsteföretagen är ett av dessa arbetsgivarförbund och tecknar i sin tur ett stort antal olika branschavtal. Avtalet för fristående skolor och förskolor tecknas av Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd.

Mer än 650 företag som bedriver fristående skolor eller förskolor tillhör detta avtalsområde. Här återfinns de allra största företagen som driver fristående skolor, men de flesta företagen är små och har bara en eller ett par skolor. Merparten av lärare med privat anställning finns på friskoleavtalet.

Avtalsperiod

1 september 2013 – 31 augusti 2017

Parternas avsikt med avtalet

Parterna konstaterar att det råder en stor samsyn i ett flertal frågor som rör skolan, där kvalitetsfrågorna är av avgörande betydelse. I denna samsyn ligger att det är nödvändigt att höja lärarnas status och yrkets attraktivitet. Det handlar såväl om en relativ lönehöjning av yrket som om att utveckling och goda prestationer faktiskt lönar sig.

Lön

Garanterat lägsta utfall per företag och organisation:

  • 1 september 2013   motsvarande lägst märket för övriga arbetsmarknaden
  • 1 september 2014   lägst 4 procent
  • 1 september 2015   inget centralt fastställt utrymme
  • 1 september 2016   inget centralt fastställt utrymme

Bibehållen lokal förhandlingsrätt.

Som stöd till lokala parter inför lönerevisionerna utan central siffra 2015 och 2016, ska centrala parter utarbeta material och metodstöd. Centrala parter ska också ta fram regler för hur den lokala löneprocessen ska fungera och årligen följa, stödja och påverka utvecklingen av den lokala lönebildningen. Parterna ska gemensamt utveckla lönestatistiken för avtalsområdet, så att utvecklingen kan följas i detalj. Parterna är överens om att den lokala lönebildningen ska kunna ge lärarna på avtalsområdet en bättre löneutveckling än arbetsmarknaden i övrigt.

Arbetstid

Ett omfattande gemensamt arbete inleds under avtalsperioden med syfte att hitta former för

  • Bättre arbetsmiljö
  • Avtalsmodeller för lärararbetet i olika skolformer, årskurser och ämnen
  • Utvecklad arbetsorganisation/bättre kontroll över arbetsbelastningen

Förbättrad föräldraförmån

Föräldraledighetstillägget förbättras i två steg under avtalsperioden. Den 1 september 2013 ökas antalet ersättningsdagar med 30 och den 1 september 2014 med ytterligare 30. Beroende på anställningstid, utgår därefter ersättning under 120, 150 eller 180 dagar.

Övriga nyheter

I likhet med det kommunala avtalsområdet införs möjlighet för den enskilde att avstå från att bli tillsvidareanställd enligt de så kallade konverteringsreglerna.

Beräkningsperioden för utläggning av ordinarie arbetstid ändras från den 1 juli 2014 till sex månader, eller för terminsbunden skolverksamhet till terminen. Avtalets regler om övertid är oförändrade och påverkas inte av den ändrade beräkningsperioden.

En partsgemensam arbetsgrupp ska ta fram modeller för samverkansavtal, som lokala parter kan använda vid tecknande av sådana.

I likhet med det kommunala avtalsområdet införs från den 1 juli 2014 en begränsning av rätt till lön över lov. Den som är föräldra- eller studieledig både före och efter lovet, måste återgå i arbete senast en vecka före lovet för att få lön under lovperioden.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Johan Falk

Sidan senast uppdaterad: 2017-04-21 15.25

Partsgemensamt stöd för långsiktig lönebildning

Nu finns det ett partsgemensamt kompletterande stöd för lokala parters diskussion om strategisk och långsiktig lönebildning inom friskolorna.

Parternas syn på lönebildning inom friskolorna »Dokumentfil .pptx

Om Almega

Almega är knutet till Svenskt Näringsliv och organiserar ett stort antal arbetsgivarförbund inom tjänstesektorn.

Mer än 650 företag som bedriver fristående skolor eller förskolor tillhör avtalsområdet, som är det största för fristående skolor.

Merparten av förbundets medlemmar med privat anställning finns i dessa skolor.

"Vår inställning är klar. Det överskott som uppstår i skolan måste återinvesteras i den verksamhet där överskottet uppstod. Däremot handlar det inte alls om något förbud för mångfald och en återgång t...