Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
Vänster Höger

Almega Tjänsteföretagen, Friskoleavtalet

”Friskoleavtalet” är det till omfånget största lärar­avtalet på den privata sektorn. Almega är knutet till Svenskt Näringsliv och organiserar ett antal arbets­givarförbund inom tjänstesektorn. Almega Tjänste­företagen är ett av dessa arbetsgivarförbund och tecknar i sin tur ett stort antal olika branschavtal.

Avtalet för fristående skolor och förskolor tecknas av Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. Mer än 650 företag som bedriver fristående skolor eller förskolor tillhör detta avtalsområde. Här återfinns de allra största företagen som driver fristående skolor, men de flesta företagen är små och har bara en eller ett par skolor. Merparten av lärare med privat anställning finns på friskoleavtalet.

Några av nyheterna i avtalet

  • Nytt löneavtal med tydligare skrivningar kring lönekriterier, mål-, resultat-, och lönesamtal. Central konsultation kan begäras av lokal part.
  • Enligt förhandlingsordningen ska parterna belysa lönestrukturen hos arbetsgivaren, såväl aktuell som önskad. Utvärdering av löneprocessen inklusive utfall ska ske såväl lokalt som centralt.
  • Statistikavtal ska vara på plats den 1 juni 2019. Detta är viktigt för att kunna utvärdera och följa upp ett avtal utan centralt angivet utrymme.
  • Parterna är ense om att ta fram riktlinjer för lokala samverkansavtal, och exempel på hur sådana kan se ut. Parterna ska även diskutera förutsättningarna för förtroendevaldas arbete. Arbetet ska vara färdigt senast 1 juni 2018.
  • Partsgemensamma utbildningar om avtalets innehåll, lokal lönebildning med stödmaterial till de lokala parterna, samt om hälsofrämjande arbete.

Avtalsperiod

1 september 2017–31 augusti 2020

Parternas avsikt med avtalet

Parterna konstaterar att det råder samsyn i ett flertal frågor som rör skolan, där kvalitetsfrågorna är av avgörande betydelse. I denna samsyn ligger att det är nödvändigt att fortsätta arbetet med att höja lärarnas status och yrkets attraktivitet.

Lön

Lokal lönebildning med lönerevisionsdatum per 1 september respektive år. Överenskommelse om lön träffas lokalt och lönerna fastställs genom lokal lönebildning. Parterna ska lokalt belysa lönestrukturen hos arbetsgivaren, såväl aktuell som önskad. Om någon part anser att den lokala processen inte fungerar tillfreds­ställande kan man begära central konsultation hos centrala parter. Lokala parter ska utvärdera innevarande års löneprocess inklusive utfall i syfte att förbättra och utveckla löneprocessen.

Parterna är överens om att ta fram ett statistikavtal. Avtalet ska finnas på plats den 1 juni 2019.

Andra nyheter i avtalet vad avser övriga allmänna anställningsvillkor

  • Vid allmän visstidsanställning övergår anställningen i en tillsvidareanställning när medarbetaren under en femårsperiod, varit anställd hos arbetsgivaren i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än 24 månader.(Detsamma gäller för vikariat).
  • Förtydliganden har gjorts angående momentet som handlar om förtida upphörande av tidsbegränsade anställningar. Om en medarbetare erhåller flera tidsbegränsade anställningar i direkt anslutning efter varandra kan avbrytande ske under de första sex månaderna av anställning under förutsättning att man överens­kommit om det med arbetsgivaren. Detta gäller inte om med­arbetaren anställs på annan enhet eller på en annan befattning.
  • Avtalet gäller inte medarbetare i företagsledande ställning (som är undantagna LAS).
  • Avtalet mellan Almega Tjänsteföretagen och Lärarnas Samverkans­råd gäller 1 september 2017 till 31 augusti 2020. Om avtalet inte har sagts upp senast tre månader före giltighetstidens utgång förlängs det för ett år åt gången.
  • Krontalsersättningar räknas upp med 4,4 procent per 1 september 2017, 2,0 procent per 1 september 2018 respektive 2,3 procent per 1 september 2019.

Samverkan och förutsättningar för förtroendevaldas arbete

Parterna är överens om att ta fram riktlinjer för lokala samverkans­avtal och exempel på hur sådana kan se ut. Man ska även diskutera förutsättningarna för förtroendevaldas arbete. Arbetet ska vara klart senast den 1 juni 2018.

En gemensam vägledning för turordning vid arbetsbrist

Parterna antar en vägledning som ska användas lokalt vid arbets­bristsituationer. Denna vägledning ska vara ett stöd för hur man går tillväga från början till slut i processen.

Kompetensförsörjning

Parterna ska diskutera förutsättningarna för kompetensförsörjningen inom avtalsområdet. En sådan fråga är givetvis den akuta bristen på legitimerade lärare och därför frågan om hur man kan behöva använda legitimerade lärare mer ändamålsenligt.

Partsgemensamma utbildningar och stödmaterial

Utbildningar vad avser avtalets innehåll, den gemensamma synen på lönebildning samt hälsofrämjande arbete kommer anordnas. Därtill ska även ett gemensamt stödmaterial tas fram som ska kunna användas för löneprocesserna, inför och under lönerevisionerna.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Johan Falk

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-28 11.38

Ansvarig redaktör för sidan: Maria Reuterskiöld

Partsgemensamt stöd för långsiktig löne­bildning

Nu finns det ett parts­gemensamt kompletterande stöd för lokala parters diskussion om strategisk och långsiktig lönebildning inom friskolorna.

Parternas syn på lönebildning inom friskolorna »Dokumentfil .pptx

Om Almega

Almega är knutet till Svenskt Näringsliv och organiserar ett stort antal arbetsgivarförbund inom tjänstesektorn.

Mer än 650 företag som bedriver fristående skolor eller förskolor tillhör avtalsområdet, som är det största för fri­stående skolor.

Merparten av förbundets medlemmar med privat anställning finns i dessa skolor.