Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
Vänster Höger

IDEA friskoleområdet

Den 2 februari 2018 tecknades ett nytt avtal med IDEA för friskoleområdet. Tidigare år har IDEA tecknat avtal tillsammans med Almega, friskoleavtalet. Denna gång har IDEA tecknat ett eget avtal för friskoleområdet.

Avtalet bygger på friskoleavtalet som Almega har men med vissa förändringar. Bland annat har vi ett nytt löneavtal med lokal lönebildning och lönesättande samtal som grund. För att inte blanda ihop detta med det avtal som tidigare gällde, kallas det nya avtalet med IDEA för skolavtalet.

För vem gäller skolavtalet?
Skolavtalet gäller för ideella organisationer som bedriver verksamhet inom fristående skola, förskola och uppdragsutbildningsverksamhet. Avtalet tecknas av Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd.

Några av nyheterna i avtalet

  • Nytt löneavtal med lokal lönebildning och lönesättande samtal. Central konsultation kan begäras av lokal part. Central förhandling kan begäras om arbetsgivaren inte följer avtalets intentioner.
  • Utvärdering av hela löneprocessen ska ske på lokal nivå.
  • Statistikavtal ska tas fram under avtalsperioden. Detta är viktigt för att kunna utvärdera och följa upp ett avtal utan centralt angivet utrymme.
  • De lokala parterna har möjlighet att begära central konsultation i arbetsmiljöfrågor.
  • En konverteringsregel av allmän visstidsanställning till tillsvidareanställning har införts.

Avtalsperiod
1 september 2017–31 augusti 2020.

Parternas avsikt med avtalet
Parterna konstaterar att det råder samsyn i ett flertal frågor som rör skolan. I denna samsyn ligger att det är nödvändigt att fortsätta arbetet med att höja lärarnas status och yrkets attraktivitet.

Lön
Lokal lönebildning med lönerevisionsdatum per 1 september respektive år. Parterna ska lokalt belysa lönestrukturen hos arbetsgivaren, såväl aktuell som önskad samt hur den har förändrats över tid. Om någon part anser att den lokala processen inte fungerar tillfreds­ställande kan man begära central konsultation hos centrala parter. Om detta inte hjälper kan även central förhandling begäras. Lokala parter ska utvärdera innevarande års löneprocess inklusive utfall i syfte att förbättra och utveckla löneprocessen. Parterna är överens om att ta fram ett statistikavtal under avtalsperioden.

Andra nyheter i avtalet vad avser övriga allmänna anställningsvillkor

  • Vid allmän visstidsanställning övergår anställningen i en tillsvidareanställning när medarbetaren under en femårsperiod, varit anställd hos arbetsgivaren i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än 24 månader.
  • Förtydliganden har gjorts angående momentet som handlar om förtida upphörande av tidsbegränsade anställningar. Om en medarbetare erhåller flera tidsbegränsade anställningar i direkt anslutning efter varandra kan avbrytande ske under de första sex månaderna av anställning under förutsättning att man överens­kommit om det med arbetsgivaren. Detta gäller inte om med­arbetaren anställs på annan enhet eller på en annan befattning.
  • Avtalet gäller inte medarbetare i företagsledande ställning (som är undantagna LAS).

Partsgemensamt stödmaterial
IDEA, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund jobbar redan med att ta fram ett stödmaterial för arbetsmiljö som även ska omfatta organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Johan Falk

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-14 11.08

Ansvarig redaktör för sidan: Maria Reuterskiöld

Idag startar Musikhjälpen. Årets tema för insamlingen ”Alla har rätt att funka olika” – berör oss som lärare och vägledare extra mycket. För oss är det självklart att alla barn ska ha rätt till utbild...