Sök Sök
Meny Meny

Logga in

Vänster Höger

KFS

Efter långvariga förhandlingar, som resulterade i varsel om en nyanställningsblockad, träffade Lärarnas Samverkansråd ett nytt avtal med KFS. Därmed drog Lärarnas Samverkansråd tillbaka konfliktvarslet.

Arbetsgivarorganisationen KFS organiserar "kommunnära" arbetsgivare som driver verksamhet i bolagsform. Ett av branschavtalen med KFS tecknas av Lärarnas Riksförbunds och Lärarförbundets Samverkansråd — "Utbildningsavtalet".

Avtalet innebär att det lägsta garanterade utfallet för vardera förbund vid respektive företag ska vara lägst 5,4 procent för åren 2014-2015, varav minst 2,3 procent för år 2014. För åren 2016 och 2017 fastställs löneutvecklingen genom lokal lönebildning. Avtalet omfattar totalt tre och ett halvt år, med fyra lönerevisionstillfällen den 1 april respektive år. Avtalet löper ut den 30 september 2017 och nästa avtals första lönerevisionstillfälle är redan den 1 oktober år 2017, vilket innebär en tidigareläggning med 6 månader.

Avtalet i punktform

  • Det nya Utbildningsavtalet gäller 1 april år 2014 - 30 september år 2017, det vill säga 42 månader eller tre och ett halvt år
  • Lönerevisionstidpunkten är 1 april respektive år
  • Ett lägsta garanterat utfall om 5,4 procent till och med år 2015, varav lägst 2,3 procent år 2014
  • Utfallen åren 2016 och 2017 fastställs genom lokal lönebildning
  • Lönen sätts individuellt, utifrån kända och lokalt framtagna kriterier, utan individuella garantier
  • Lönerevisionen omfattar de medlemmar som var tillsvidareanställda 1 april respektive år och den nya lönen för år 2014 gäller retroaktivt från och med detta datum
  • Nästa avtals första lönerevision blir 1 oktober år 2017
  • Särskilda ersättningar höjs med 2,3 procent från och med den 1 april år 2014 och med 2,4 procent från och med den 1 april år 2015 (ob-tillägg, färdtidsersättning med mera)
  • Deltidsanställda kan på egen begäran tillåtas arbeta mer än 50 timmar mertid under en månad
  • Partsgemensamma arbetsgrupper bildas för att arbeta med bland annat frågan om visstidsanställningar, fackligt arbete, lärares arbetstid samt statistiksamverkan i syfte att noggrant följa löneutvecklingen under avtalsperioden

Under avtalsperioden kommer fokus läggas på fungerande lokal lönebildning. Lokalt framtagna lönekriterier och väl förberedda och genomförda lönesamtal är viktiga förutsättningar för detta arbete. De centrala parterna ska också se till att insamlingen av statistikuppgifter säkrar möjligheten att noggrant följa och utvärdera löneutvecklingen, per företag och för hela avtalsområdet.   

Förhandlingsprotokoll och avtalsdokument kommer att publiceras inom kort.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Elisabeth Ollesdotter

Sidan senast uppdaterad: 2017-06-05 13.00

Partsgemensamt stöd för långsiktig lönebildning

Nu finns det ett partsgemensamt kompletterande stöd för lokala parters diskussion om strategisk och långsiktig lönebildning inom KFS friskolor.

Parternas syn på lönebildning inom KFS »Dokumentfil .pptx

Kompletterande stöd för löneseminarier »Dokumentfil .pptx

KFS
Ett 40-tal företag bedriver fristående skolor och förskolor på detta avtalsområde. Däribland återfinns de så kallade riksinternaten — Lundsberg, Grennaskolan och Sigtuna Humanistiska Läroverk.

Ungefär 600 medlemmar i Lärarnas Riksförbund finns inom avtalsområdet.

Välkommen att ta del av digitala fortbildningar. Nu under hösten utökas erbjudandet med nya spännande fortbildningsomgångar inom matematik, SO samt ett nationellt skolevent, som riktar sig till lärar...