Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
Vänster Höger

Studieförbunden

Studieförbunden organiserar studieförbund där ABF, Folkuniversitetet och Vuxenskolan är de största.

Avtalet tecknas med Lärarnas Riksförbunds och Lärarförbundets Samverkansråd.

Avtalsperiod

Överenskommelsen är ettårig och gäller från den 1 september 2016 till och med den 31 augusti 2017.

Studieförbunden: sammanfattning av kollektivavtal

Du som är anställd hos en arbetsgivare som ingår i Studieförbunden omfattas av det nya kollektivavtalet.

Efter förhandlingar under september och oktober månad har Lärarnas Riksförbunds och Lärarförbundets samverkansråd den 27 oktober 2016 träffat ett ettårigt kollektivavtal med Studieförbunden. Arbetsgivarparten har förhandlat med Lärarnas samverkansråd via IDEA.

Under många år har lönefrågan för ledare/lärare inom Studieförbunden varit den stora frågan vilket även har gällt i årets förhandlingar. Vi har inte heller i årets förhandlingar fått gehör för att extra satsningar måste göras på ledares/lärares löner.

Lön

Löneavtalet innebär lägst 2,2 procent för tillsvidareanställda ledare/lärare och visstidsanställda med en sammanhängande anställningstid om minst 3 månader eller mer ( dock ej objektanställda). Den siffersatta lägstanivån utgör inte en individgaranti utan lönen fastställs i lokala revisionsförhandlingar. I det fall lokal arbetstagarorganisation har fyra eller färre medlemmar hos arbetsgivaren kan procenttalet frångås om arbetsgivaren inte fullt ut kan tillämpa individuell lönesättning. Ekonomiska skäl är inte något godtagbart skäl att frångå avtalat löneökningsutrymme.

För objektanställda cirkelledare/lärare med en anställning om minst 25 procent av en heltidsanställning utgörs löneökningen av en individgaranti på 2,2 procent. Löneavtalet innebär också en höjning av lägsta timlön till 168 kr/ tim.

Retroaktiv lön gäller för samtliga från och med 1 september 2016.

Villkorsavtalet

I avtalets villkor har förändringar gjorts i anställningsvillkoren där tillsvidareanställning tydligt skrivs fram som huvudregel. Likaså kommer objektsanställning endast att vara möjlig på särbestämmelse 1, d v s för cirkelledare. En övergångsbestämmelse reglerar de redan träffade objektsanställningars avslut. På övriga särbestämmelser kan överenskommelse om timanställning träffas vid enstaka och kortare kurser.

Parterna har också tydliggjort skrivelser kring timanställning och timlön där timlöndefinitionerna blivit tydligare.

När det gäller utrymmet för avvikelser från arbetstidslagen angående dygnsvila och veckovila finns det nu en tydliggjord möjlighet att i undantagsfall göra detta om särskilda förhållanden som inte kunnat förutses inträffar. Det innebär även att arbetstagaren i förekommande fall får motsvarande kompensationsledighet.

En förändring gäller föräldralediga arbetstagare som vill avbryta sin ledighet och uppbära lön under sport- påsk och höstlov. Dessa behöver återgå i tjänst sju dagar före lov.

Särbestämmelserna har fått likvärdiga lydelser kring förtroendearbetstid samt möjligheter att teckna lokala kollektivavtal.

Övrigt

Resultatet innebär även en tydlig skrivning kring arbetsgivarens lokala ansvar för att påbörja ett systematiskt arbetsmiljöarbete kring den nya föreskriften ” Organisatorisk och social arbetsmiljö”.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Johan Falk

Sidan senast uppdaterad: 2017-05-15 13.59

Studieförbunden bedriver förutom traditionell cirkelverksamhet även kursverksamhet samt har ett antal fristående skolor. Detta får till följd att avtalet måste kunna anpassas till vitt skilda verksamheter och anställningsformer på ett konstruktivt sätt.

"Vår inställning är klar. Det överskott som uppstår i skolan måste återinvesteras i den verksamhet där överskottet uppstod. Däremot handlar det inte alls om något förbud för mångfald och en återgång t...