Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
Vänster Höger

Studieförbunden

Studieförbunden organiserar studieförbund där Folkuniversitetet och ABF är de största inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Avtalet tecknas med Lärarnas Riksförbunds och Lärarförbundets Samverkansråd.

Avtalsperiod

Överenskommelsen är treårig och gäller från den 1 september 2017 till och med den 31 augusti 2020.

Sammanfattning av kollektivavtalet

Du som är anställd hos en arbetsgivare som ingår i Studieförbunden omfattas av det nya kollektivavtalet.

Lärarnas Riksförbunds och Lärarförbundets samverkansråd träffade den 16 oktober 2017 ett treårigt avtal med Studieförbunden. Arbetsgivarparten har förhandlat med Lärarnas samverkansråd via IDEA.

Under många år har lönefrågan för lärare inom Studieförbunden varit den stora frågan. Vi har inte fått gehör för att extra satsningar måste göras på lärares löner, utan avtalet ger som lägst samma löneökningstakt som arbetsmarknaden i stort.

Lön

Löneavtalet innebär ett lägsta löneutrymme för tillsvidareanställda lärare och ledare samt visstidsanställda med en sammanhängande anställningstid om minst 3 månader eller mer (dock ej objektsanställda).

  • 2,1 procent för 2017
  • 2,2 procent för 2018
  • 2,2 procent för 2019

Den siffersatta lägstanivån utgör inte någon individgaranti utan lönen fastställs i lokala revisionsförhandlingar. I det fall lokal arbets­tagar­organisation har fyra eller färre medlemmar hos arbetsgivaren kan procenttalet frångås om arbetsgivaren inte fullt ut kan tillämpa individuell lönesättning. Ekonomiska skäl är inte något godtagbart skäl att frångå avtalat löneökningsutrymme.

För objektanställda och timanställda lärare och cirkelledare med en anställning om minst 25 procent av en heltidsanställning utgörs löne­ökningen av en individgaranti motsvarande de ovan nämnda utfallen. Lägsta timlön för objektanställda är 168 kr/timme.

Retroaktiv lön gäller för samtliga från och med 1 september 2017 och lönerevision ska genomföras från och med den 1 september varje år.

Villkorsavtalet

I avtalets villkorsdel har förändringar gjorts i anställningsvillkoren där möjlighet till särskild anställningsform på visstid för arbetstagare som fyllt 65 år utgår från avtalet.

Den särskilda fortbildningsersättningen höjs till 449 kr år 2017, 459 kr år 2018 och 469 kr år 2019.

Övriga ändringar i villkorsavtalet är av redaktionell art.

Arbetsmiljö

Parterna har överenskommit att under avtalsperioden utarbeta ett partsgemensamt informationsmaterial kring systematiskt arbetsmiljöarbete samt organisatorisk och social arbetsmiljö.

Möjligheten till central konsultation i frågor rörande lärares och ledares arbetsmiljö inrättas även och genomförs vid lokal parts för­frågan.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Johan Falk

Sidan senast uppdaterad: 2018-10-15 13.21

Ansvarig redaktör för sidan: Maria Reuterskiöld

Studieförbunden bedriver förutom traditionell cirkelverksamhet även kursverksamhet samt har ett antal fristående skolor. Detta får till följd att avtalet måste kunna anpassas till vitt skilda verksamheter och anställningsformer på ett konstruktivt sätt.

En ny undersökning visar att alltför stor del av arbetsdagen för lärare i årskurs 1 till 6 ägnas åt annat än det som är direkt kopplat till undervisningen. Det är ett obegripligt resursslöseri med lär...