Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

De kollektivavtalade försäkringarna

Lärarnas Riksförbund har förhandlat fram en trygghet för dig, så att du som är medlem är försäkrad genom kollektivavtalet, för
händelser som kan inträffa på eller utanför arbetsplatsen.

I alla centrala kollektivavtal ingår följande försäkringar:


AGS - avtalsgruppsjukförsäkringen

Denna försäkring kompletterar den lagstadgade sjukpenningen samt aktivitets- och sjukersättningen vid arbetsoförmåga vid exempelvis sjukdom eller olycksfall.

Beroende på vilken arbetsgivare du har, privat eller kommunal, landsting eller region, utbetalas ersättning från AGS om du varit sjukskriven i mer än 14 dagar eller mer än 90 dagar.

Om Försäkringskassan beslutar ge dig aktivitets- eller sjukersättning, får du månadsersättning från AGS.

För privatanställda med ITP kompletteras den lagstadgade sjukpenningen via ITPs sjukpension.

Ersättningens storlek är ca 10 % av lönen fram till sjukskrivningsdag 360 vid inkomster under 7,5 prisbasbelopp.

Ersättning betalas längst ut tills den försäkrade fyller 65 år.

För att få reda på vilken ersättning du har rätt till, kan du kontakta din arbetsgivare eller den som administrerar den AGS som gäller för dig.

TFA - trygghetsförsäkring vid arbetsskada

Denna försäkring kan lämna ersättning vid olycksfall i arbetet, arbetssjukdom, färdolycksfall eller smittsam sjukdom.

Försäkringen ersätter vid olika tidpunkter och med olika summor. Är ett trafikförsäkringspliktigt fordon inblandat vid färdolycksfall, är det trafikförsäkringen som kompletterar eventuella, lagstadgade ersättningar så som sjukpenning.

TFA kan lämna både kostnadsersättning och ersättning för
inkomstförluster, även framtida sådana. Ersättning lämnas även vid
dödsfall och för begravningskostnader.

TFA kan lämna ersättning, även om det den försäkrade drabbats av ännu ej är klassat som arbetsskada av Försäkringskassan. Därför är det mycket viktigt, att anmäla arbetsskada, olycksfall och allvarligare tillbud till Försäkringskassan och AFA Försäkring. Anmälan kan göras på www.anmalarbetsskada.se och på www.afaforsakring.se

TGL - tjänstegrupplivförsäkring

Denna försäkring lämnar ersättning i form av ett inkomstskattefritt engångsbelopp, om den försäkrade avlider före pensioneringen. Ersättningen består av ett grundbelopp och barntillägg, och det är "prisbasbeloppet" som utgör beräkningsgrund för ersättningen från TGL.

I första hand betalas ett grundbelopp ut. Det är störst om den försäkrade vid dödsfallet fyllt 18 år men inte 55 år. Om den försäkrade fortsätter att arbeta, kan ersättning betalas ut tills den försäkrade fyller 67 år och har en kommunal, landstings eller regional anställning. För försäkrade som omfattas av TGL tecknad av Svenskt näringsliv och PTK kan ersättning betalas ut tills den försäkrade fyller 70 år.

Om den försäkrade har barn, betalas barntillägg ut till vart och ett av den försäkrades arvsberättigade barn. För att vara berättigad till barntillägg, får ”barnet” inte ha fyllt 20 år.

Av försäkringen framgår vem som är förmånstagare och därigenom är den som får ersättningen. Genom att skriva ett särskilt förmånstagarförordnande, kan den försäkrade ändra det generella förordnandet.

Avtal om pensionsförsäkring

Dessutom finns på alla avtalsområden avtal om tjänstepension:

  • Avgiftsbestämd ålderspension (AKAP-KL/KAP-KL)
  • Industrins och handelns tilläggspension (ITP)  

Mer information om din avtalade tjänstepension kan du läsa här »

Avtal om trygghet- och omställning vid arbetslöshet

Numera finns också trygghets- och omställningsavtal på samtliga avtalsområden:

  • Omställningsavtal för kommuner, landsting, regioner samt kommunalförbund och företag som är medlemmar i Pacta (KOM-KL)
  • Trygghetsavtal för tjänstemän inom Svenskt Näringsliv (TRR)

Mer information om omställningsavtal kan du läsa här »

Prisbasbelopp, PBB

Följer förändringarna i konsumentpriserna (inflationen) och används för att beräkna inkomsttaket i bland annat allmän sjukförsäkring och föräldraförsäkring. År 2015 är PBB fastställt till 44 500 kr.


Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Per-Olof Sorsell

Sidan senast uppdaterad: 2016-03-14 11.14