Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Lärarlönelyftets innehåll

Regeringen har fattat beslut om ett nationellt lärarlönelyft som innebär att staten tillför tre miljarder per år för att höja lärares löner.

Statsbidragsförordningen, som beslutades i februari 2016, anger ramar för hur satsningen ska användas men vissa beslut kring genomförandet måste fattas hos respektive skolhuvudman.

 • Tre (3) miljarder på årsbasis avsätts till skolans huvudmän för att höja lärares löner.
 • Medlen fördelas till huvudmännen via ett statsbidrag som är frivilligt för huvudmännen att söka och som administreras och följs upp av Skolverket.
 • Beroende på hur huvudmännen väljer att fördela medlen så omfattas mellan 51 500 och 72 000 personer av satsningen.
 • Syftet med löneökningarna är att de ska bidra till
  • ökad kvalitet i undervisningen
  • förbättrade kunskapsresultat
  • verksamhetens utveckling i övrigt.
 • Det poängteras också att kommunerna, enligt skollagen, ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov.
 • Det är huvudmän för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola som kan få del av statsbidraget.
 • Medlen får användas till lönehöjningar till legitimerade lärare som arbetar i de ovan nämnda skolformerna, legitimerade förskollärare som arbetar i förskola eller förskoleklass samt behöriga fritidspedagoger som arbetar i fritidshemmet. Med legitimerade lärare likställs de utan legitimation som är tillsvidareanställda enligt undantagsreglerna i skollagen (yrkeslärare, modersmålslärare, lärare som undervisar på engelska samt lärare i waldorfskolor).
 • Lärare i vuxenutbildning eller studie- och yrkesvägledare omfattas inte av lönesatsningen, eftersom medlen syftar till att öka undervisningens kvalitet i av regeringen särskilt utpekade skolformer.
 • Maximalt 10 procent av medlen får avsättas för löneökningar till förskollärare som undervisar i förskolan och till fritidspedagoger som undervisar i fritidshemmet. En förutsättning är dock att huvudmannen också är huvudman för någon av de skolformer vars elever kan ligga till grund för bidragsramen.
 • Av promemorian som låg till grund för förordningen framgår att sådana personer som har en lärar- eller förskollärarlegitimation men som arbetar i någon form av ledande befattning i verksamheten - och på så vis bidrar till utvecklingen av undervisningens kvalitet på olika sätt - kan omfattas av löneökningarna.
 • Läraren, förskolläraren eller fritidspedagogens arbetsuppgifter ska till största delen bestå av
  • undervisning
  • uppgifter som hör till undervisningen
  • eller andra uppgifter av pedagogisk natur.
 • Den som kommer i fråga för lönesatsningen ska också vara särskilt kvalificerad för verksamheten och den undervisning som bedrivs samt ha visat intresse för och god förmåga att utveckla undervisningen på egen hand och tillsammans med kollegor.
 • Dessutom ska ett eller flera av dessa kriterier vara uppfyllda:
  • Tagit särskilt ansvar för att utveckla undervisningen genom kollegialt lärande i former som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
  • Med stöd av formell utbildning på avancerad nivå utöver lärarexamen eller förskollärarexamen förbättrat undervisningen innehåll, metoder och arbetssätt,
  • Tagit särskilt ansvar för att stödja lärar- eller förskollärarstudenter och kollegor som är nya i yrket eller tagit särskilt ansvar för att utveckla ämnen eller ämnesövergripande områden.
  • Tagit särskilt ansvar för särskilt komplicerade undervisningssituationer.
 • För att få del av statsbidraget ska huvudmännen, utöver vad som följer av ordinarie lönerevision, höja lönen för berörda lärare med en summa som totalt sett motsvarar statsbidragsbeloppet.
 • Medlen får inte användas som en del av lönen för en nyanställd lärare.
 • Den genomsnittliga löneökningen bland berörda lärare ska ligga mellan 2 500 och 3 500 kronor. Det finns ingen begränsning, vare sig uppåt eller nedåt, när det gäller den individuella löneökningen. En person kan få 1 000 kronor och en annan 4 000 kronor, eller mindre eller mer.
 • Även den som innehar en statligt finansierad karriärtjänst (förstelärare eller lektor) kan omfattas av lärarlönesatsningen.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Johan Linder

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-21 10.01

Ansvarig redaktör för sidan: Maria Reuterskiöld