Fremia enskilda högskolor

Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd har tecknat ett kollektivavtal med IDEA avseende högskola.

PTK och Fremia överens om nytt omställningsavtal

Fremia och PTK har tecknat ett huvudavtal för trygghet, omställning och anställningsskydd. Avtalet kommer att börja tillämpas för tjänstemän i Fremias medlemsföretag från början av 2023.

Det nya huvudavtalet innehåller bland annat ett nytt omställningsavtal. PTK och Fremia startar nu en omställningsstiftelse som kommer från början av 2023 att erbjuda kompetens- och omställningsstöd såsom:

 • Ekonomiskt stöd vid uppsägning genom avgångsersättning, AGE.
  AGE är en del av omställningsstödet för den som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist eller sjukdom.
 • Möjlighet att få kompletterande studieersättning.
 • Förstärkt omställningsstöd till sjuka.
 • Rådgivning, vägledning och stöd inför att söka offentligt omställningsstudiestöd vid omställning eller under anställning.
 • Kollektivavtalat kompletterande studiestöd.

Du kan läsa mer om överenskommelsen på PTKs webbplats Länk till annan webbplats..
Du kan också ta del av svar på vanliga frågor på Fremias webbplats Länk till annan webbplats.

Avtalsperiod

30 september 2021 - 31 maj 2023

Några av nyheterna i avtalet

För medarbetare med pedagogiska alternativt forskande arbetsuppgifter utgör årsarbetstiden som riktmärke:

 • 1 700 timmar för medarbetare med 35 semesterdagar
 • 1 732 timmar för medarbetare med 31 dagars semester
 • 1 756 timmar för medarbetare med 28 dagars semester

Förhandlingsordning
De tidigare förhandlingsordning enligt §13 i allmänna anställningsvillkoren tas bort i sin helhet och ersätts med förhandlingsordningen enligt Huvudavtal KFO-PTK som är det huvudavtal som gäller mellan Fremia och PTK, bilaga 3. Fremia kommer att ha KFO:s organisationsnummer varför namnbytet inte innebär någon förändring avseende förhandlingsordningen.

Löneavtal
Parterna tecknar ett nytt löneavtal som gäller retroaktivt och löper från och med 2021-06-01 (bilaga 2). Parterna reviderar löneavtalet med borttagande av sista strecksatsen i punkt 6.1 ”har fyllt 67 år, eller den pensionsålder som gäller enligt LAS” och ersättes med ”har uppnått den pensionsålder som gäller enligt LAS.”

Redaktionella ändringar

§ 13 Uppsägning

 • Lägga till förenklat förfarande för anställda som fyller 68/69 år från 68-69 åring förenklat förfarande.
 • Arbetsgivaren bör informera den berörda lokala fackliga organisationen, där sådan finns, om avbrytandet sker på arbetsgivarens initiativ.

Mer inom ämnet

Uppdaterad