Fremia enskilda högskolor

Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd har tecknat ett kollektivavtal med IDEA avseende högskola.

Den 1 januari 2021 gick IDEA och KFO samman och bildade arbetsgivar­organisation FREMIA. De avtal som finns idag kommer fortsättningsvis att gälla. Inga nya avtal tecknas på grund av sammangåendet. Webbsidan uppdateras kontinuerligt.

Avtalsperiod

30 september 2021 - 31 maj 2023

Några av nyheterna i avtalet

För medarbetare med pedagogiska alternativt forskande arbetsuppgifter utgör årsarbetstiden som riktmärke:

  • 1 700 timmar för medarbetare med 35 semesterdagar
  • 1 732 timmar för medarbetare med 31 dagars semester
  • 1 756 timmar för medarbetare med 28 dagars semester

Förhandlingsordning
De tidigare förhandlingsordning enligt §13 i allmänna anställningsvillkoren tas bort i sin helhet och ersätts med förhandlingsordningen enligt Huvudavtal KFO-PTK som är det huvudavtal som gäller mellan Fremia och PTK, bilaga 3. Fremia kommer att ha KFO:s organisationsnummer varför namnbytet inte innebär någon förändring avseende förhandlingsordningen.

Löneavtal
Parterna tecknar ett nytt löneavtal som gäller retroaktivt och löper från och med 2021-06-01 (bilaga 2). Parterna reviderar löneavtalet med borttagande av sista strecksatsen i punkt 6.1 ”har fyllt 67 år, eller den pensionsålder som gäller enligt LAS” och ersättes med ”har uppnått den pensionsålder som gäller enligt LAS.”

Redaktionella ändringar

§ 13 Uppsägning

  • Lägga till förenklat förfarande för anställda som fyller 68/69 år från 68-69 åring förenklat förfarande.
  • Arbetsgivaren bör informera den berörda lokala fackliga organisationen, där sådan finns, om avbrytandet sker på arbetsgivarens initiativ.

Mer inom ämnet

Uppdaterad