Fremia folkhögskolor utbildningsföretag

Lärarnas Samverkansråd har slutit nytt kollektivavtal med Fremia Folkhögskolor och utbildningsföretag.

Den 1 januari 2021 gick IDEA och KFO samman och bildade arbetsgivar­organisation FREMIA. De avtal som finns idag kommer fortsättningsvis att gälla. Inga nya avtal tecknas på grund av sammangåendet. Webbsidan uppdateras kontinuerligt.

Avtalet löper från 1 maj 2020 till 30 april 2023. Lönerevision sker årligen den 1 maj. Avtalet är sifferlöst och bygger på lokal lönebildning men av förhandlingsprotokollet framgår att löneutvecklingen inom avtalsområdet inte ska vara sämre än övrig svensk arbetsmarknad.

En bilaga som reglerar ferietjänst tillförs. Denna tillämpas i sin helhet efter lokal överenskommelse. Folkhögskoleavtalet har tillförts 194 arbetsdagar som alternativ till beräkning av årsarbetstiden. Här tydliggörs även semesterns förläggning och möjlighet till kompetensutveckling.

Avtalsperiod

2020-05-01 till 2023-04-30

Förändringar i avtalet kopplade till förhandlingarna

Materiella förändringar:

 • Ny bilaga om alternativ ferieanställning tillförs avtalet.
  Folkhögskoleavtalet har kompletterats med 194 arbetsdagar som alternativ för beräkning av årsarbetstid, där semesterns förläggning tydliggörs och möjligheten till kompetensutveckling förstärks.
 • Rätten till paus och rast anpassas från 6 timmar till 5 timmar.
 • Förhandlingsordningen i nuvarande avtal ersätts med förhandlingsordning KFO-PTK i sin helhet.
 • Partsgemensamma utbildningar om det nytecknade kollektivavtalet anordnas.

Redaktionella förändringar:

 • Anställningsformen "pensionär" utgår.
 • Uträkning av övertidskompensation vid kontant ersättning förtydligas att ersättning utges per timme.
 • Uppsägningstider tydliggörs och hänvisar till LAS / förtydligande avseende medarbetare som fyllt 68 år (69 år den 1 januari 2023).
 • Anställningen för den som fyllt 68 år (69 år från och med den 1 januari 2023) upphör en månad, om inte annan tid avtalats, efter det att arbetsgivaren eller medarbetaren lämnat skriftlig underrättelse om att anställningen ska upphöra.

Arbetsgrupper/övrigt:

 • Insatser i lönebildningsfrågor kommer att erbjuda från parterna.
 • Parterna kommer att utvärdera tillämpningen av löneavtalet under avtalsperioden. Centrala parter ska även vara behjälpliga med utbildningsinsatser gällande systematiskt arbetsmiljöarbete.

Mer inom ämnet

Uppdaterad