Fremia skolor, förskolor och fritidshem — KFO och IDEA blev Fremia från och med 1 januari 2021

Det nya skolavtalet inom Fremia är klart samt övergångsbestämmelser från och med 1 september 2021 för medlemmar på IDEA skola

Från och med 1 september 2021 gäller kollektivavtal Fremia mellan Lärarnas Samverkansråd och arbetsgivarorganisationen Fremia. Det nya avtalet utgår från KFO:s men med justeringar. Medlemmar inom KFO antar Fremias skolavtal i sin helhet.

Nytt löneavtal på FREMIA skolor, förskolor och fritidshem är tecknat. Avtalet börjar gälla den 1 april 2022 och löper ut 31 augusti 2023. Löneavtalet gäller för avtalsområdet skolor, förskolor och fritidshem. Detta omfattar även uppdragsutbildning hos AMF, Medborgarskolan och Folkuniversitet samt en folkhögskola.

Avtalsperiod

2021-09-01 till och med 2023-08-31.

Några av nyheterna i avtalet

Materiella förändringar:

 • Nytt löneavtal ska utarbetas under hösten 2021 och börja gälla från och med 22-09-01.
 • Partsgemensamma utbildningar om det nytecknade löneavtalet anordnas.
 • Ersättning för lägerverksamhet höjs från 440 kronor till 458 kronor.
 • Paragrafen att avtala bort rätten till sjuklön efter dag 14 vid anställning för den som fyllt 60 år tas bort.
 • Parterna är överens om att vid förfrågan bistå med konsultation till lokala parter i frågor som rör de anställdas arbetsmiljö.
 • Återgång i tjänst under lov vid föräldraledighet och ledighet för studier, gäller sport-, påsk- och höstlov. Det betyder att återgång ska ske 7 dagar innan lov för att få lön.
 • Förtydligande gällande att föräldralön gäller per barn och vårdnadshavare.

Redaktionella förändringar:

 • Utbetalning av ferielön vid anställningsupphörande.
 • Om anställningen upphör i samband med sommarferien ska intjänad ferielön utbetalas under ferien som om anställningen fortfarande bestått.
 • Anställningen upphör, efter skriftlig underrättelse härom, utan uppsägning vid utgången av den månad arbetstagaren fyller 68 år (69 från och med den 1 januari 2023).
  För tid därefter upphör anställningen en månad efter det att arbetsgivaren eller arbetstagaren skriftligen underrättat om att anställningen ska upphöra.

Nytt löneavtal på FREMIA skolor, förskolor och fritidshem

Avtalsperiod

2022-04-01 till och med 2023-08-31.

Om löneavtalet

Löneavtalet gäller för avtalsområdet skolor, förskolor och fritidshem. Detta omfattar även uppdragsutbildning hos AMF, Medborgarskolan och Folkuniversitet samt en folkhögskola. Lärarnas Riksförbund har drygt 600 medlemmar på avtalsområdet.

FREMIA bildades vid årsskiftet 2020/2021 genom ett samgående mellan KFO och IDEA. Nya allmänna anställningsvillkor började gälla 1 september 2021. Under senhösten och vintern har parterna arbetat med att ta fram ett nytt löneavtal. Detta bygger på såväl innehåll från KFO som från IDEA. Under våren kommer stödmaterial att tas fram och partsgemensamma digitala genomgångar av löneavtalet kommer att hållas för ombud och chefer.

En grundläggande ambition har varit att göra avtalet tydligt och lätt att tillämpa för såväl medlemmar som de ombud och arbetsgivarparter som hanterar lönerevisionen. Strukturen är uppbyggd så att avtalets omfattning, lönerevisionsdatum och gemensamma utgångspunkter kommer först. Därefter kommer löneprocessens utformning, förhandlingsordning samt förtydligande om medarbetarsamtal. Avslutningsvis hanteras frågor rörande vilka som omfattas, retroaktivitet och koppling till pension.

Nytt i avtalet

Det som kan vara nytt eller annorlunda jämfört med KFO respektive IDEA:s tidigare löneavtal beskrivs nedan. Det framgår nu uttryckligen i avtalstexten att löneutvecklingen inom avtalsområdet inte ska vara sämre än övrig svensk arbetsmarknad.

Löneprocessen skiljer sig något åt beroende på om det finns eller om det vid föregående revisionstillfälle fanns lokal facklig organisation på arbetsplatsen eller om ombud saknas. Om det har funnits lokal organisation vid förra lönerevisionen ska processen genomföras som om ombud finns och arbetsgivaren samråder då med LR förening. Om inte ombud finns sker löneprocessen direkt med medarbetarna. Det ska dock finnas möjlighet att kontakta förbundet för rådgivning. Bakgrunden är att KFO:s och IDEA:s avtal har skiljt sig åt och varit otydliga avseende facklig medverkan i löneprocessen då ombud saknats på arbetsplatsen. Detta i kombination med att det är svårt att upprätthålla en ordning med facklig medverkan vid framför allt små förskolor.

På skolor där facklig representation finns inleds lönerevisionen med partsgemensamma förberedelser. Därefter sker lönesamtal som innehåller två delar: ett inledande lönesamtal och ett lönebeskedssamtal. Om medlemmen inte är nöjd med kvaliteten på motiveringen av ny lön kan medlemmen begära ett förtydligande lönesamtal.

Där fackligt ombud finns görs ett avslut samt utvärdering av löneprocessen där ombud har rätt att ta del av de nya lönerna för LR:s medlemmar. En sådan begäran ska göras senast 14 dagar efter att utvärdering skett, men kan givetvis ske tidigare.

Central konsultation kan begäras om processen inte fungerar tillfredställande. Detta gäller oavsett om lokal facklig organisation finns på arbetsplatsen eller inte.

Förhandlingsordningen anger när lokal och central förhandling kan påkallas. Vidare finns en beskrivning av medarbetarsamtalet och vad det kan innehålla, samt dess koppling till lönesamtalet.

En överenskommelse vid nyanställning om att den avtalade lönen ska gälla oberoende av nästkommande lönerevision kan göras när som helst. I tidigare löneavtal fanns olika tidsgränser för detta.

Mer inom ämnet

Uppdaterad