Fremia skolor, förskolor och fritidshem — KFO och IDEA blev Fremia från och med 1 januari 2021

Det nya skolavtalet inom Fremia är klart samt övergångsbestämmelser från och med 1 september 2021 för medlemmar på IDEA skola

Från och med 1 september 2021 gäller kollektivavtal Fremia mellan Lärarnas Samverkansråd och arbetsgivarorganisationen Fremia. Det nya avtalet utgår från KFO:s men med justeringar. Medlemmar inom KFO antar Fremias skolavtal i sin helhet. De löneavtal som idag gäller kommer fortsättningsvis att gälla fram till att nytt löneavtal finns på plats. Arbetet med det startar den 20 september 2021 och beräknas vara klart under hösten. Avtalen kommer att läggas på webbplatsen snarast.

Avtalsperiod

2021-09-01 till och med 2023-08-31.

Några av nyheterna i avtalet

Materiella förändringar:

 • Nytt löneavtal ska utarbetas under hösten 2021 och börja gälla från och med 22-09-01.
 • Partsgemensamma utbildningar om det nytecknade löneavtalet anordnas.
 • Ersättning för lägerverksamhet höjs från 440 kronor till 458 kronor.
 • Paragrafen att avtala bort rätten till sjuklön efter dag 14 vid anställning för den som fyllt 60 år tas bort.
 • Parterna är överens om att vid förfrågan bistå med konsultation till lokala parter i frågor som rör de anställdas arbetsmiljö.
 • Återgång i tjänst under lov vid föräldraledighet och ledighet för studier, gäller sport-, påsk- och höstlov. Det betyder att återgång ska ske 7 dagar innan lov för att få lön.
 • Förtydligande gällande att föräldralön gäller per barn och vårdnadshavare.

Redaktionella förändringar:

 • Utbetalning av ferielön vid anställningsupphörande.
 • Om anställningen upphör i samband med sommarferien ska intjänad ferielön utbetalas under ferien som om anställningen fortfarande bestått.
 • Anställningen upphör, efter skriftlig underrättelse härom, utan uppsägning vid utgången av den månad arbetstagaren fyller 68 år (69 från och med den 1 januari 2023).
  För tid därefter upphör anställningen en månad efter det att arbetsgivaren eller arbetstagaren skriftligen underrättat om att anställningen ska upphöra.

Löneavtalet:
Avtalet är sifferlöst, men av förhandlingsprotokollet framgår att intentionen med lokal lönebildning är att löneutvecklingen inom avtalsområdet inte ska vara sämre än övrig svensk arbetsmarknad.

Klicka här för mer information om IDEA skolavtalet.

Mer inom ämnet

Uppdaterad