IDEA skolavtalet — Fremia från och med 1 januari 2021

Nytt avtal samt övergångsbestämmelser från och med 1 september 2021 för medlemmar på IDEA skola

1 januari 2021 bildade KFO och IDEA arbetsgivarorganisationen Fremia. Arbetet med att se över bestämmelse och slå ihop avtalen (KFO och IDEA skola) har pågått under våren 2021. De avtal man har gäller fram till avtalsperiodens slut, det vill säga den 31 augusti 2021. Nyanställningar innan den 1 september 2021 sker på respektive kollektivavtal. En ny webbsida här på LR.se angående Fremia är under uppbyggnad.

Kollektivavtalen mellan IDEA skola och Lärarnas Samverkansråd som har haft löptiden IDEA 2017-09-01 till och med 2020-08-31 upphör den 1 september 2021. Från och med 1 september 2021 gäller kollektivavtal Fremia mellan Lärarnas Samverkansråd och arbetsgivarorganisationen Fremia. Övergångsregler för de medlemmar som idag går på IDEA skolavtal redovisas nedan, för övrigt antas skolavtalet i sin helhet. Avtalet utgår från KFO:s avtal men med justeringar. De löneavtal som idag gäller kommer fortsättningsvis att gälla fram till att nytt löneavtal finns på plats. Arbetet med det startar den 20 september 2021 och beräknas vara klart under hösten. Avtalen kommer att läggas på webbplatsen snarast.

Avtalsperiod

2021-09-01 till och med 2023-08-31

Några av nyheterna i avtalet

Materiella förändringar:

 • Nytt löneavtal ska utarbetas under hösten 2021 och börja gälla från och med 2022-09-01.
 • Partsgemensamma utbildningar om det nytecknade löneavtalet anordnas.
 • Ersättning för lägerverksamhet höjs från 440 kronor till 458 kronor.
 • Paragrafen att avtala bort rätten till sjuklön efter dag 14 vid anställning för den som fyllt 60 år tas bort.
 • Parterna är överens om att vid förfrågan bistå med konsultation till lokala parter i frågor som rör de anställdas arbetsmiljö.
 • Återgång i tjänst under lov vid föräldraledighet och ledighet för studier, gäller sport-, påsk- och höstlov. Det betyder att återgång ska ske 7 dagar innan lov för att få lön.
 • Förtydligande gällande att föräldralön gäller per barn och vårdnadshavare.

Redaktionella förändringar:

 • Utbetalning av ferielön vid anställningsupphörande.
 • Om anställningen upphör i samband med sommarferien ska intjänad ferielön utbetalas under ferien som om anställningen fortfarande bestått.
 • Anställningen upphör, efter skriftlig underrättelse härom, utan uppsägning vid utgången av den månad arbetstagaren fyller 68 år (69 från och med den 1 januari 2023).
  För tid därefter upphör anställningen en månad efter det att arbetsgivaren eller arbetstagaren skriftligen underrättat om att anställningen ska upphöra.

Löneavtalet:

Avtalet är sifferlöst, men av förhandlingsprotokollet framgår att intentionen med lokal lönebildning är att löneutvecklingen inom avtalsområdet inte ska vara sämre än övrig svensk arbetsmarknad.

Nya övergångsbestämmelser 2021-09-01 för medlemmar på IDEA skola

Antalet semesterdagar ökar. IDEA har 25 semesterdagar för alla oavsett ålder, medan KFO har 25 dagar upp till 39 år, 31 dagar från det år man fyller 40 år och 32 dagar från de år man fyller 50 år. Höjningen kommer att ske i steg.

För anställda med semestertjänst

 • För dem som redan är eller fyller 40 eller 50 år under 2022 utgörs antalet semesterdagar av 27 från och med den 1 januari 2022.
 • För dem som redan är eller fyller 40 eller 50 år under 2023 utgörs antalet semesterdagar av 29 från och med den 1 januari 2023.
 • Från och med 1 januari 2024 tillämpas 25, 31 och 32 semesterdagar i enlighet med Fremias avtal.

För lärare med ferieanställning

 • För lärare med ferieanställning upp till 39 år ska antalet semesterdagar utgöra 25.
 • För de som redan är eller fyller 40 eller 50 år under verksamhetsåret 2021/2022 utgörs antalet semesterdagar av 27.
 • För de som redan är eller fyller 40 eller 50 år under verksamhetsåret 2022/2023 utgörs antalet semesterdagar av 29.
 • Från och med verksamhetsåret 2023/2024 tillämpas 31 och 32 dagar för de som fyller 40 eller 50 år enligt huvudregeln i kollektivavtalet.

Föräldraledighet som inleds efter 1 september 2021 ska omfattas av Fremias avtal, där alla får föräldralön i 180 dagar om man varit anställd i minst ett år. På IDEAS nuvarande avtal finns trappa med intjänande och dagar. Föräldraledigheter som inletts under den tid som IDEA:s avtal tillämpats ska ersättas enligt IDEA avtalets regler. Byte av kollektivavtal innebär inte att ny kvalifikationsperiod krävs.

Parterna är överens om att reglerna om ersättning på så kallad OB-tid i IDEA:s avtal även fortsatt ska tillämpas för före detta IDEA medlemmar under kommande avtalsperiod. Uppräkning har skett.

Parterna är överens om att anställningsformen ”Enskild överenskommelse” som finns i före detta IDEAs avtal ska läggas till som en anställningsform i Fremias avtal. Anställningsformen kommer att ändra benämning till ”Uppdragsutbildning”. Med anledning av detta kommer § 4 i Fremias avtal att kompletteras med följande moment:

 • Moment 1:2 Arbetstid för lärare som arbetar inom både uppdragsutbildning och skola under samma verksamhetsår
  Ordinarie arbetstid utgör vid heltidsanställning, om inte individuell eller lokal överenskommelse träffas om annat, 40 timmar per helgfri vecka under en beräkningsperiod om sex månader.
  En skriftlig överenskommelse mellan arbetsgivaren och den anställde ska göras inför varje läsår, eller vid behov per termin, där bland annat arbetstidens fördelning och förläggning, ledigheter med mera ska regleras.

Parterna är överens om att eventuella lokala avtal som har tecknats utifrån möjligheten till detta i IDEA:s avtal även fortsättningsvis ska äga tillämplighet.

Det antecknas att arbetstagarnas anställningstid inte påverkas av denna hopslagning. Det innebär att all anställningstid hos arbetsgivaren sammanräknas.

Det som inte kommer med i det nya avtalet vid samgåendet är lönetillägg 4:3 i IDEA skolavtal. Det tillägg som betalas ut om inte nytt arbetstidsschema kan anslås senast 14 dagar innan.

Även restidsersättningen utanför ordinarie tid försvinner.

Mer inom ämnet

Uppdaterad