IDEA skolavtalet — Fremia från och med 1 januari 2021

I februari 2018 tecknades ett nytt avtal med IDEA för friskoleområdet. Tidigare år har IDEA tecknat avtal tillsammans med Almega, friskoleavtalet. Denna gång har IDEA tecknat ett eget avtal för friskoleområdet. Parterna för kollektivavtalet IDEA skolavtalet och Lärarnas Samverkansråd har valt att förlänga nuvarande avtal till den 31 augusti 2021. Lönerevision ska ske per den 1 september 2020.

Den 1 januari 2021 gick IDEA och KFO samman och bildade arbetsgivar­organisation FREMIA. De avtal som finns idag kommer fortsättningsvis att gälla. Inga nya avtal tecknas på grund av sammangåendet. Webbsidan uppdateras kontinuerligt.

Avtalet bygger på friskoleavtalet som Almega har men med vissa förändringar. Bland annat har vi ett nytt löneavtal med lokal lönebildning och lönesättande samtal som grund. För att inte blanda ihop detta med det avtal som tidigare gällde, kallas det nya avtalet med IDEA för skolavtalet.

För vem gäller skolavtalet?

Skolavtalet gäller för ideella organisationer som bedriver verksamhet inom fristående skola, förskola och uppdragsutbildningsverksamhet. Avtalet tecknas av Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd.

Parternas avsikt med avtalet

Parterna konstaterar att det råder samsyn i ett flertal frågor som rör skolan. I denna samsyn ligger att det är nödvändigt att fortsätta arbetet med att höja lärarnas status och yrkets attraktivitet.

Lön

Lokal lönebildning med lönerevisionsdatum per 1 september respektive år. Parterna ska lokalt belysa lönestrukturen hos arbetsgivaren, såväl aktuell som önskad samt hur den har förändrats över tid. Om någon part anser att den lokala processen inte fungerar tillfreds­ställande kan man begära central konsultation hos centrala parter. Om detta inte hjälper kan även central förhandling begäras. Lokala parter ska utvärdera innevarande års löneprocess inklusive utfall i syfte att förbättra och utveckla löneprocessen. Parterna är överens om att ta fram ett statistikavtal under avtalsperioden.

Andra nyheter i avtalet vad avser övriga allmänna anställningsvillkor

  • Vid allmän visstidsanställning övergår anställningen i en tillsvidareanställning när medarbetaren under en femårsperiod, varit anställd hos arbetsgivaren i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än 24 månader.
  • Förtydliganden har gjorts angående momentet som handlar om förtida upphörande av tidsbegränsade anställningar. Om en medarbetare erhåller flera tidsbegränsade anställningar i direkt anslutning efter varandra kan avbrytande ske under de första sex månaderna av anställning under förutsättning att man överens­kommit om det med arbetsgivaren. Detta gäller inte om med­arbetaren anställs på annan enhet eller på en annan befattning.
  • Avtalet gäller inte medarbetare i företagsledande ställning (som är undantagna LAS).

Partsgemensamt stödmaterial

IDEA, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund jobbar redan med att ta fram ett stödmaterial för arbetsmiljö som även ska omfatta organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA.

Karensavdrag

Med anledning av riksdagens beslut om ändrade karensregler i lag (1991:1047) om sjuklön från och med den 1 januari 2019, har Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet tillsammans med våra kollektivavtalsmotparter träffat överenskommelser om anpassning av kollektivavtalets regler för våra medlemmars räkning. Förändringarna innebär inga materiella försämringar utan är enbart anpassningar till gällande lagstiftning. Från och med den 1 januari 2019 görs således ett karensavdrag istället för tidigare hantering av karensdag.

Avtalsperiod

1 september 2017–31 augusti 2020. Parterna för kollektivavtalet IDEA skolavtalet och Lärarnas Samverkansråd har valt att förlänga nuvarande avtal till 31 augusti 2021. Lönerevision ska ske per den 1 september 2020.

Några av nyheterna i avtalet

  • Nytt löneavtal med lokal lönebildning och lönesättande samtal. Central konsultation kan begäras av lokal part. Central förhandling kan begäras om arbetsgivaren inte följer avtalets intentioner.
  • Utvärdering av hela löneprocessen ska ske på lokal nivå.
  • Statistikavtal ska tas fram under avtalsperioden. Detta är viktigt för att kunna utvärdera och följa upp ett avtal utan centralt angivet utrymme.
  • De lokala parterna har möjlighet att begära central konsultation i arbetsmiljöfrågor.
  • En konverteringsregel av allmän visstidsanställning till tillsvidareanställning har införts.

Avtal om korttidsarbete på grund av coronaepidemin förlängs

På grund av den pågående coronapandemin har parterna på detta avtalsområde träffat en överenskommelse om att förlänga de avtal om korttidsarbete.

Bakgrunden är att regeringen föreslagit att reglerna om korttidsarbete förlängs under den på­gående krisen. länk till annan webbplatsSyftet med är att företag ska kunna behålla sin personal i samband med akuta inkomstbortfall, så att man kan växla upp snabbt när läget vänder. Stödet lämnas till arbets­givare efter godkännande av Tillväxtverket.länk till annan webbplats

Avtalet omfattar ett omställningsavtal, för att anställda ska ha extra trygghet om de blir uppsagda på grund av arbetsbrist. Tack vare omställningsavtalet får anställda stöd och vägledning att hitta nytt arbete. Läs mer på TRR:s webbplats.länk till annan webbplats

Mer inom ämnet

Uppdaterad