Studieförbunden Cirkelledaravtalet

— Fremia från och med 1 januari 2021

Lärarnas Samverkansråd och IDEA har slutit nytt kollektivavtal för Avtal om allmänna anställningsvillkor för cirkelledare med flera ledare/lärare (Cirkelledaravtalet) där tidigare Studieförbunden var part.

Den 1 januari 2021 bildades FREMIA, då IDEA och KFO gick samman. Även avtalet "Avtal om allmänna anställningsvillkor för cirkelledare med flera ledare/lärare" kommer att tillhöra FREMIA då IDEA är part i avtalet. De avtal som finns idag kommer i fortsättningsvis att gälla. Inga nya avtal tecknas på grund av sammangåendet. Webbsidan uppdateras kontinuerligt.

Avtalet löper på från 1 september 2020 till 31 augusti 2023. Lönerevision ska ske 1 september 2020 med retroaktivitet, 1 september 2021 och 1 september 2022 med ett löneutrymme på 1,8 procent/år. Löneutrymmet utgör inte någon individgaranti.

Avtalsperiod

2020-09-01 – 2023-08-31.
Part äger rätt att senast den 31 maj 2023 säga upp avtalet till upphörande vid utgången av den 31 augusti 2023. Därefter löper avtalet med en ömsesidig uppsägningstid om 7 dagar.

Förändringar i avtalet kopplade till förhandlingarna

Materiella förändringar:

 • Avtalet innehåller omställningsavtal med TRR.
 • Förhandlingsordning ersätts med förhandlingsordningen i KFO:s - PTK:s huvudavtal.
 • Den tidigare möjligheten till frivillighet för studieförbund att anta avtalet är borttagen. Kollektivavtalet gäller för samtliga studieförbund som är medlemmar i IDEA.

Redaktionella förändringar:

 • Momentet Särskilda regler för pensionär utgår
 • Beräkning av sjuklön för objektanställda och timanställda.
 • Begreppet karensavdrag är infört.
 • Föräldralön utges per föräldraskap vid flerbarnsfödsel.
 • Trappan vid uppsägningstid för tillsvidareanställda kopplat till ålder har tagits bort och ersatts med uppsägningstid enligt LAS
 • Anställningen för den som fyllt 68 år (69 år från och med den 1 januari 2023) upphör en månad, om inte annan tid avtalats, efter det att arbetsgivaren eller medarbetaren lämnat skriftlig underrättelse om att anställningen ska upphöra.

Löneavtalet:

 • Avtalsperiod: 2020-09-01 – 2023-08-31.
 • Lönerevision:
  1 september 2020: 1,8 procent med retroaktivitet
  1 september 2021: 1,8 procent
  1 september 2022: 1,8 procent.

Arbetsgrupper/övrigt:
Partsgemensamma arbetsgrupper:

 • Ett partsgemensamt arbete inleds under 2021 i syfte att kunna harmonisera cirkelledare avtalet med övriga centrala kollektivavtal mellan Lärarnas Samverkansråd och Fremia.
 • En partsgemensam arbetsgrupp ska undersöka hur karensavdragsbestämmelsen fungerar i praktiken och snarast komma överens om hur karensavdrag ska hanteras för objekt- och timanställda.

Avtal om korttidsarbete på grund av coronaepidemin förlängs

På grund av den pågående coronapandemin har parterna på detta avtalsområde träffat en överenskommelse om att förlänga de avtal om korttidsarbete.

Bakgrunden är att regeringen föreslagit att reglerna om korttidsarbete förlängs under den på­gående krisen. länk till annan webbplatsSyftet med är att företag ska kunna behålla sin personal i samband med akuta inkomstbortfall, så att man kan växla upp snabbt när läget vänder. Stödet lämnas till arbets­givare efter godkännande av Tillväxtverket.länk till annan webbplats

Avtalet omfattar ett omställningsavtal, för att anställda ska ha extra trygghet om de blir uppsagda på grund av arbetsbrist. Tack vare omställningsavtalet får anställda stöd och vägledning att hitta nytt arbete. Läs mer på TRR:s webbplats.länk till annan webbplats

Mer inom ämnet

Uppdaterad