Logga in

- Anpassa textstorlek +

Den svenska skolan

Skolan är en angelägenhet för oss alla. Kunskap är makt och i ett demokratiskt samhälle fyller därför skolan en avgörande funktion när det gäller att ge varje människa de kunskaper och färdigheter som behövs.

Skolan är också en allmän välfärdsfråga – Sveriges framtida välfärd beror i mångt och mycket på den utbildning, kunskap och kompetens som dagens barn, morgondagens vuxna, kommer att införskaffa sig. Skolan spelar också en allt viktigare roll när samhället blir alltmer kunskapsintensivt. Den tidigare korvstoppningen är inte längre aktuell utan måste ge plats för en utbildning som karaktäriseras av individuellt kunskapsinhämtande med möjlighet till självständig reflektion- och analysförmåga.

LR Stud ser kritiskt på dagens skolval. Möjligheterna för vårdnadshavare och elev att göra adekvata val är bristande och konsekvenser så som segregation, brist på kontinuitet och betygsinflation är problematiska. Vi anser inte att ett utökande av valet är önskvärt snarare kan det finnas goda anledningar att framöver ändra systemet. Hand i hand med skolvalet går också friskolesystemet som vi anser bör vara mer reglerat så att utförarnas motiv i större utsträckning blir pedagogiska och inte ekonomiska. LR Stud tror att ett skolsystem bör bygga på premissen om stabilitet istället för konkurrens.

Elevernas behov och intressen ska sättas i centrum. Därför måste all verksamhet i den svenska skolan utgå ifrån varje elevs enskilda intresse och behov.

För att elevernas behov ska kunna tillgodoses krävs att lärarna och studie- och yrkesvägledarna har tid för varje elev. Det förutsätter en god arbetsmiljö genom en rimlig arbetsbörda för lärare och studie- och yrkesvägledare och personaltäthet efter behov.

LR studs åsikt är:

 • att all utbildning ska vara likvärdig på alla utbildningsnivåer
 • att det kommunala huvudmannaskapet för grund- och gymnasieskolan skall ersättas med ett modernt statligt huvudmannaskap
 • att gymnasieskolan inte ska vara obligatorisk
 • att staten och kommunerna ska uppmuntra och stimulera människor till ett livslångt kunskapsinhämtande
 • att stora och långsiktiga investeringar krävs i skolan för att säkra Sveriges position som kunskapsnation
 • att Skolverket ska utveckla sina kvalitetsindikatorer för att kunna göra adekvata kvalitetsmätningar
 • att Skolinspektionen får fortsatt till uppgift att kontinuerligt granska olika skolors, såväl kommunala som fristående, betygssättning ur ett likvärdighetsperspektiv
 • att skolan ska vara en gemensam angelägenhet för flera aktörer så att skolan som kunskapscentrum kan vara med och utveckla samhället
 • att huvudmän som baserar lärares lönenivåer på dennes betygssättning av elever tilldöms att erlägga vite
 • att ekonomiska krav på en skola inte ska överordnas den pedagogiska verksamheten
 • att lärar- och studie- och yrkesvägledartätheten ska vara efter behov och arbetsbördan rimlig
 • att lärare och elever som nyttjar sina demokratiska rättigheter att protestera mot om nazistiska, rasistiska eller främlingsfientliga partier bjudits in till skolan bör ges fullt stöd

Skolans uppgift

Skolan har många uppgifter på sin lott och det ligger i både samhällets och individens intresse att diskutera vad som anses vara skolans uppdrag och uppgift. LR Stud anser att skolan ska förbereda eleverna för ett livslångt lärande och utifrån det målet föra en undervisning som stärker elevens självständiga tänkande.

Det är viktigt att skolan tar sitt ansvar gällande kontakter med näringsliv, yrkesliv och internationaliseringen men det är först och främst elevens kunskapsutveckling som ska sättas i centrum.

LR Studs åsikt är:

 • att skolan främsta uppgift är att förmedla kunskaper
 • att all undervisning ska vila på vetenskaplig grund
 • att skolan ska förbereda eleverna för ett livslångt lärande
 • att varje enskild elevs kunskapsutveckling och självständiga tänkande ska stödjas och sättas i centrum
 • att eleverna ska erbjudas resurser för att nå sin fulla potential

Skolans organisation

För att slå vakt om läraryrkets profession och att våra elever garanteras en högkvalitativ

utbildning vill LR Stud att alla lärare ska undervisa inom den skolform och de ämnen de är behöriga i. I en skolorganisation är det viktigt med stödjande skolledare och en organisation som sätter undervisningen i centrum.

Många skolämnen är dynamiska och för att eleverna ska kunna få ta del av ämnets förändringar är det viktigt att skolan håller sig uppdaterad om nya forskningsrön. Därför ska skolan, i samarbete med universitet och högskolor, beredas möjlighet att satsa på forskning.

LR Studs åsikt är:

 • att alla lektioner ska ledas av lärare med rätt utbildning inom ämnet och åldersgruppen
 • att skolans arbetsorganisation måste utgå från lärarnas yrkesprofession
 • att lärare har en ordinationsrätt gällande särskilt stöd och klasstorlekar
 • att lärarna och skolhuvudmännen ska ges möjligheter att, i samarbete med högskolor och universitet, satsa på forskning
 • att studie- och yrkesvägledare ges möjlighet att ha kontinuerlig studie- och yrkesorientering med alla skolans elever
 • att rektorer ska ha genomgått såväl en lärarutbildning som en rektorsutbildning innan anställning
 • att rektor ska ha yrkeserfarenhet inom den skolform som denna ämnar vara rektor för
 • att lektorat ska finnas i alla skolformer
 • att lärare ska ha stort inflytande över sin arbetsplats och skolans arbetsformer
 • att studie- och yrkesvägledare ska ha stort inflytande över sin arbetsplats och skolans arbetsformer
 • att de nationella proven ska rättas centralt av minst en examinator som är legitimerad lärare för det ämne och den ålder som respektive prov avser
 • att staten anställer ambulerande vikarier som finns till hands för landets huvudmän
 • att rektorns roll som pedagogisk ledare ska innefatta deltagande i undervisningssammanhang
 • att skolans organisation möjliggör rektorns roll som pedagogisk ledare

Grundskolan

LR Stud anser grundskolan och skolplikten som rättigheter viktiga att bevara. Vi anser att förskoleklass bör vara obligatoriskt,således är vi för en tioårig grundskola. För att skapa en helhet av elevernas inlärning bör samarbete med barnomsorg och gymnasieskolan förbättras.

LR Studs åsikt är:

 • att grundskolan bör vara tioårig med en obligatorisk förskoleklass
 • att det ska finnas centralt innehåll och kunskapskrav i kursplanerna för grundskolan
 • att det i den svenska grundskolan ska finnas centralt innehåll och kunskapskravför årskurs tre, sex och nio i alla ämnen
 • att betyg ej sätts före årskurs sju
 • att studie- och yrkesvägledning ska införas redan under mellanstadiet.

Gymnasieskolan och eftergymnasial utbildning

Då Sverige är ett litet land är det av stor vikt att majoriteten av medborgarna har någon form av gymnasieexamen samt att alla gymnasieelever erbjuds en internationellt gångbar examen. En studentexamen, som kan komma att bli verklighet för framtida gymnasieelever, går inte i linje med vår vision om en skola för det livslånga lärandet. Det är viktigt att Komvux får resurser att stödja de studenter som av olika anledningar inte har skaffat sig en gymnasieexamen.

LR Studs åsikt är:

 • att det ska finnas centralt innehåll och kunskapskrav i kursplanerna för gymnasieskolan
 • att det ska finnas kursbetyg i gymnasieskolan
 • att en svensk studentexamen i form av slutprov inte är önskvärd
 • att Komvux måste få resurser så att alla medborgare som så önskar bereds tillfälle att skaffa en gymnasieexamen samt högskolebehörighet
 • att varje lärare och studie- och yrkesvägledare efter avlagd examen, och under sitt hela yrkesliv, ges reella möjligheter till kvalificerad kompetensutveckling vid universitet och högskolor
 • att antalet lektorat ska utökas

Friskolor och undervisning på entreprenad

Idag finns det möjlighet för flera olika aktörer att bedriva skolor i egen regi. Det etableras både stora koncerner, som driver utbildningar på flera olika orter, och aktörer som endast driver en mindre utbildning på en ort. Oavsett dessa faktorer är det viktigt att elevernas rätt till en likvärdig utbildning uppfylls. Det är därmed nödvändigt att friskolorna ges samma förutsättningar som kommunalt drivna skolor.

LR Studs åsikt är:

 • att friskolorna skall återinvestera all vinst i verksamheten
 • att friskolor ska följa samma lagar och förordningar som den kommunala skolan
 • att all avknoppning av kommunala skolor tills vidare upphör
 • att kommuner ska ha vetorätt till nyetablering av friskolor inom sitt kommun­område
 • att icke-vinstdrivande stiftelser föredras som bolagsform för friskolor
 • att en hårdare ägarprövning av friskolor och koncerner införs
 • att samtliga friskolor ska ha kollektivavtal
 • att samtliga lärare som arbetar för entreprenörer ska omfattas av kollektivavtal

Svenskundervisning för invandrare (SFI)

Att börja ett nytt liv i ett nytt land underlättas av kunskaper i landets språk. Som nyanländ flykting eller invandrare förväntas man lära sig det nya landets språk och kulturella seder från grunden. Här spelar SFI-lärarna en oerhört viktig roll. Det är dessa som vägleder de nyanlända in i den svenska kulturen och, framför allt, utbildar dem i svenska språket. För att alla ska garanteras en så högkvalitativ utbildning som möjligt är det viktigt att SFI-lärarna är behöriga och har rätt ämneskompetens.

LR Studs åsikt är:

 • att all personal som undervisar i SFI ska ha lärarexamen samt utbildning i svenska som andraspråk
 • Likvärdigheten i SFI-utbildningen måste stärkas

 

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Mimmi Rönnqvist

Sidan senast uppdaterad: 2017-05-17 10.02

Ansvarig redaktör för sidan: Redaktionen