Logga in

- Anpassa textstorlek +

Högre utbildning

Utbildning är en av de viktigaste faktorerna i vårt samhälle och bidrar till dess utveckling. Varje individ, oberoende av sin ekonomiska bakgrund, ska kunna genomgå högre studier om individen så önskar och uppfyller de antagningskrav som ställs.

Det är av yttersta vikt att den högre utbildningen håller en hög kvalité. Lärare är den viktigaste faktorn när det kommer till säkerställandet av kvalité så därför är det viktigt att all undervisande personal innehar djupa kunskaper såväl i sina ämnen som i pedagogiken.

LR Studs åsikt är:

 • att ersättning per helårsprestation i nuvarande resurstilldelningssystem förändras
 • att det skrivs in i högskoleförordningen att den högre utbildningen i Sverige ska vara avgiftsfri och att det även ska gälla för utländska studenter
 • att all personal som undervisar på universitet och högskola ska genomgå obligatorisk pedagogisk- didaktisk utbildning om minst 15 högskolepoäng
 • att alla studenter ska erbjudas kvalificerad studie- och yrkesvägledning under hela sin utbildning
 • att majoriteten av landets universitet och högskolor bör förbli statliga, därför är ytterligare ombildningar till stiftelsehögskolor icke önskvärda

Antagningskrav

I strävan mot en likvärdig utbildning är det en självklarhet att det vid antagning till högskola och universitet ställs samma krav på de sökande. En student som väljer att läsa en viss inriktning ska uppfylla samma antagningskrav oavsett i vilken stad individen väljer att läsa. I dag är antagningskraven inte desamma över hela landet, något som motverkar målet om likvärdighet. Lågt ställda krav vid antagning leder till att kraven på utbildningen blir låga. Utvecklingen går då åt motsatt håll mot vad ett mångfasetterat yrke som lärare och studie- och yrkesvägledare kräver. Högre krav garanterar en högre standard som i sin tur leder till en kunskapsrikare utbildning och behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare som klarar av sitt jobb.

Försöksverksamhet för lämplighetsprov håller på att utformas av Universitets- och Högskolerådet (UHR) på uppdrag av regeringen. Försöksverksamheten kommer att starta i Jönköping och i Växjö 2016 och färdigt förslag till regeringen ska vara färdigt 2018 . Det är viktigt att LR Stud har kontinuerlig kontakt med UHR under tiden som försöksverksamheten utformas och genomförs för att kunna påverka processen.

LR Studs åsikt är:

 • att antagningskraven ska vara nationellt likvärdiga och ligga på en hög nivå
 • att antagningskraven varieras utefter den inriktning lärarstudenten söker till
 • att kursplanernas antagningskrav respekteras
 • att lämplighetsprov till lärar- och studie- och yrkesvägledarutbildningen ska testas och utredas
 • att det ska finnas flera vägar in i lärarutbildningen
 • att samtliga metoder som används för att validera reell kompetens är tydliga och förutsägbara
 • att ett gemensamt system för hur reell kompetens ska bedömas måste utvecklas centralt, t.ex. genom Universitet- och högskolerådet och att detta ska gälla samtliga högskolor/universitet i Sverige

Forskning och forskningskompetens

I likhet med andra professioner och yrkesgrupper behöver lärare, studie- och yrkesvägledare, samt skolan som institution forskning. Syftet är att stärka studie- och yrkesvägledar- och lärarprofessionernas forskningsfält och därigenom professionen i sig själv. Studenter på lärarutbildningen kommer i kontakt med forskning och vetenskap under sin utbildningstid, och det är lärarutbildningen som ger studenterna möjlighet att införskaffa sig forskningsbehörighet.

LR Studs åsikt är:

 • att resurser ska läggas på forskning inom didaktik, vägledning och utbildningsvetenskap
 • att lärar- och studie- och yrkesvägledarstudenter ska få en ökad kunskap om och möjlighet att gå forskarutbildningar, inom såväl ämnesområdet som det didaktiska och utbildningsvetenskapliga

Studiestödssystemet

Ett samhälle som har en hög andel välutbildad befolkning leder till en starkare tillväxt och trygghet för landet. Ett litet land som Sverige behöver en välutbildad befolkning och då är det självklart att samhället även ska bidra till möjligheten att studera vid universitet och högskola. Detta görs genom ett generöst studiestödssystem med bra villkor.

Återbetalningssystemet

Sett till den lön en nyexaminerad lärare eller studie- och yrkesvägledare har, är det svårt att betala tillbaka mellan fem och sju procent av bruttoinkomsten på studielånet. Det är därför av stor vikt att återbetalningen av de tagna lånen blir så attraktiva som möjligt.

LR Studs åsikt är:

 • att studielånen ska vara räntebefriade under studietiden
 • att man bör ha två års betalningsfrihet efter studietiden

Inkomstprövning och fribelopp

Fribeloppet kallas den inkomst en studerande får ha utan att studiemedlen reduceras. Om en student väljer att arbeta vid sidan av studierna ska hen inte straffas för detta.

LR Studs åsikt är:

 • att fribeloppsgränsen bör slopas helt
 • att pengar som förtjänats under icke-studiemedelsberättigande dagar och lov inte bör räknas med i fribeloppet
 • att så länge fribeloppsgränsen finns kvar, ska en eventuell reducering endast beröra lånedelen
 • att så länge fribeloppsgränsen finns kvar, ska inkomstprövningen baseras på helåret

Studiestödets belopp per månad

Studiestödets totala belopp måste uppräknas mot konsumentprisindex (KPI), som är det mest använda måttet för prisutveckling, och vara hundra procent. Sker inte denna uppräkning riskerar studenternas ekonomi att urholkas över tiden gentemot samhällets övriga grupper.

LR Studs åsikt är:

 • att totalbeloppets storlek ska vara så stort att samtliga studenter, oavsett försörjningsbörda, får en skälig levnadssituation
 • att totalbeloppets storlek ska uppräknas med 100% av KPI
 • att studietiden ska vara pensionsgrundande med studiemedlet som riktmärke
 • att studietiden ska vara sjukpenningsgrundande (SGI)

Bidrag och tilläggslån

Studerande som är 25 år eller äldre ska oavsett utbildningsnivå ha möjlighet att under vissa förutsättningar få ett tilläggslån. Det ska finnas möjlighet till ytterligare tilläggslån för vissa angelägna merkostnader. Exempel på detta är merkostnader i samband med långa resvägar till och från universitet/högskola där man bedriver sina studier, högre försörjningsbörda, t.ex. studenter med barn, utlandsstudier och inköp av dyrare studiematerial såsom musikinstrument.

LR Studs åsikt är:

 • att bidragsdelens andel av det totala studiemedelsbeloppet ska vara minst 50 %
 • att det ska finnas möjlighet för studenterna att ta ett tilläggslån för merkostnader i samband med studier
 • att tilläggslånet ska kunna sökas för hela studietiden
 • att tilläggslånet ska kunna betalas ut i en klumpsumma
 • att ett inkomstrelaterat tilläggslån ska gälla för alla

Studiestödstid

Studiemedel beräknas för varje vecka som den studerande deltar i utbildning. Ett studieår bör på samma sätt som i nuvarande system anses motsvara 40 veckors heltidsstudier. Studiemedel ska kunna ges under en viss längsta tid uttryckt i antal veckor vid heltidsstudier. För att stå i linje med en vision om ett livslångt lärande bör dock denna längsta tid vara generöst tilltagen.

LR Studs åsikt är:

 • att begränsningen av rätten till studiestöd inte bör vara mindre än 300 veckor
 • att dispensreglerna ska vara generösa

Studiestödets premisser

Studiebidrag och studielån får idag lämnas t.o.m. det kalenderår då den studerande fyller 50 år, med en successiv begränsning från och med det kalenderår då den studerande fyller 41 år. LR Stud menar dock att det är diskriminerande att förkorta studietiden bara för att individen uppnått en viss ålder. Det livslånga lärandet upphör inte vid fyllda 50 år.

LR Studs åsikt är:

 • att det inte ska finnas några åldersdiskriminerande inslag i studiemedelssystemet
 • att all diskriminering inom socialförsäkringssystemet som berör studenterna ska upphöra
 • att förutsättningarna för att kombinera studier med föräldraskap förbättras
 • att systemet för studiemedel för utlandsstudier ska vara generöst

Studentinflytande

Ett starkt och oberoende studentinflytande är studenters rättighet, när studenterna får vara med och besluta förbättras dessutom utbildningen och studiemiljön. Studentinflytandet är viktigt för att garantera utbildningens kvalité.

LR Studs åsikt är:

 • att studentorganisationer ska ha inflytande i sin utbildning och arbetsmiljöfrågor på högskola och universitet
 • Fackföreningar med studentorganisationer ska ha ökad tillgång till landets universitet och högskolor

 

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Mimmi Rönnqvist

Sidan senast uppdaterad: 2017-04-26 12.35

Ansvarig redaktör för sidan: Redaktionen