Logga in

Yrket

Lärare är Sveriges viktigaste yrke. Tillsammans utbildar och vägleder lärare och studie- och yrkesvägledare Sveriges framtid. Våra yrken värdesätts inte tillräckligt högt i dagens samhälle trots att vi är oumbärliga för samhällets utveckling. Skolan i sig behöver goda förutsättningar och då är lärarna och studie- och yrkesvägledarna en av grundpelarna. Samhället måste bli bättre på att värdesätta våra yrken. En bra utbildning med höga krav är en förutsättning, men det räcker inte.

Lärare är Sveriges viktigaste yrke. Tillsammans utbildar och vägleder lärare och studie- och yrkesvägledare Sveriges framtid. Våra yrken värdesätts inte tillräckligt högt i dagens samhälle trots att vi är oumbärliga för samhällets utveckling. Skolan i sig behöver goda förutsättningar och då är lärarna och studie- och yrkesvägledarna en av grundpelarna. Samhället måste bli bättre på att värdesätta våra yrken. En bra utbildning med höga krav är en förutsättning, men det räcker inte.

LR Stud ser med oro på pedagogiska trenders påverkan på undervisningen, så som till exempel problembaserat lärande och entreprenöriellt lärande. Vi är av den bestämda åsikten att det är upp till lärare vilken metod de vill använda i olika sammanhang, ingen metod kan fungera för alla elevgrupper.

Lärarprofessionen

Samhället har ett behov av en väl fungerande skola och yrkeskår. Detta förutsätter att lärarna är utbildade och ges rätt befogenheter att utföra sitt yrke. Så är inte fallet i dagsläget och konsekvensen av detta blir att läraryrkets status sjunker.

Läraryrket har inte någon naturlig karriärutveckling, vilket i sig hämmar yrkets status. Detta måste åtgärdas för att kunna behålla skickliga och välutbildade lärare samt locka till sig duktiga studenter.

LR Studs åsikt är:

 • att alla lektioner ska ledas av lärare med rätt utbildning inom ämne och åldersgrupp
 • att det ska finnas en legitimation för alla lärare
 • att det ska finnas tydliga karriärsteg för lärare som möjliggör utveckling inom professionen
 • att en behörig vikarie sätts in då ordinarie lärare frånvarande
 • att för att få vikariera som lärare ska personen vara behörig eller inskriven på motsvarande utbildning samt ha fullgjort fyra terminer

Studie- och yrkesvägledarprofessionen

LR Stud stödjer kravet på auktoriserade lärare och det är en självklarhet att ställa samma krav på studie- och yrkesvägledare. Därför ska endast studie- och yrkesvägledartjänster innehas av utbildade studie- och yrkesvägledare.

LR Studs åsikt är:

 • att endast utbildade studie- och yrkesvägledare ska tillsättas på studie- och yrkesvägledartjänster
 • att en legitimation ska utfärdas för studie- och yrkesvägledare
 • att studie- och yrkesvägledare ej ska kunna åläggas att ge partisk studie- och yrkesvägledning.
 • att en behörig vikarie ska sättas in då ordinarie studie- och yrkesvägledare är frånvarande.
 • att för att få vikariera som studie- och yrkesvägledare skall personen vara behörig eller inskriven på motsvarande utbildning samt fullgjort fyra terminer

Introduktionsperiod

Många nyexaminerade lärare upplever att arbetsbelastningen är ohållbar och väljer därför att lämna yrket efter några år. För att kunna behålla de nya lärarna i yrket måste förutsättningarna för ett kvalificerat mentorskap förbättras. Det är även av stor vikt att den nyexaminerade får färre undervisningstimmar den första tiden för att kunna uppnå ett gott arbetsresultat och få tid för mentorskapet. Det är därmed extra viktigt att påpeka att tjänstenedsättning inte ska drabba lönen.

För introduktionsläraren är de bedömningstillfällen som rektorn ska göra extra viktiga eftersom de ligger till grund för att introduktionsläraren får sin legitimation. Med anledning av detta tycker vi att det är extra viktigt att bedömningen under dessa tillfällen blir likvärdig. Det finns en kompetensprofil som nu ligger ute från Skolverket men vi anser att denna inte är tillräcklig och dessutom bör den gå mer i linje med bedömningen under utbildningen.

LR Studs åsikt är:

 • att nyexaminerade ska få tjänstenedsättning, främst gällande undervisningstimmar, som inte drabbar lönen.
 • att alla utexaminerade ska garanteras en introduktionsperiodsplats
 • att mentorn och den nyutexaminerade under ordinarie arbetstid ska få avsatt 10 % respektive 30 % av heltidstjänst till förmån för arbete i samband med introduktionsperioden
 • att mentorn ska få ett lönepåslag under mentorskapet vid introduktionsperioden
 • att mentorn vid introduktionsperioden ska ha lärarlegitimation
 • att mentorn ska ha genomgått mentorsutbildning före introduktionsperioden
 • att mentorstiden ska vara regelbunden och att mentorskapets innehåll regleras i statlig föreskrift samt att bedömningstillfällena under perioden har professions­utvecklingsmatrisen som stöd
 • att det under introduktionsperioden ska ske en återkoppling till utbildningen

Arbetsmiljö

LR Stud vill understryka vikten av att alla lärare och studie- och yrkesvägledare ska ha tillgång till en egen arbetsplats. Så är inte fallet i dag och det är oacceptabelt. Vi vill även påvisa att arbetsmiljön måste präglas av att lärare och studie- och yrkesvägledare kan uppnå ett gott arbetsresultat. Det öppnar upp för individuella lösningar för varje enskild arbetstagare samt att ansvaret för arbetsmiljön hänskjuts till arbetsgivaren.

LR Studs åsikt är:

 • att arbetsmiljön på skolan präglas av att både lärare, studie- och yrkesvägledare och elever kan uppnå ett gott arbetsresultat
 • att skolans arbetsorganisation måste utgå från lärarnas och studie- och yrkesvägledarnas yrkesprofession
 • att klasstorleken ska, beroende på undervisningssituationen, regleras efter lärarens bedömning
 • att varje lärare och studie- och yrkesvägledare ska ha tillgång till en egen arbetsplats på skolan för att kunna göra ett fullvärdigt arbete
 • att arbetsplatsen ska förläggas var helst läraren anser lämpligt beroende på arbetets art
 • att ny skolpersonal snarast efter anställning erbjuds utbildning i grundläggande olycksfallshantering
 • att alla lärare och studie- och yrkesvägledare i skolorna erbjuds fortbildning i olycksfallshantering minst vartannat år och att detta regleras i möjligaste mån i lag och/eller avtal
 • att antalet studie- och yrkesvägledare dimensioneras med hänsyn till antalet elever och inte av skolans ekonomiska förutsättningar.

Arbetstid

Årsarbetstiden för lärare är i genomsnitt 1767 (exkl. semester) timmar, ca 45,5 timmar i veckan. Av denna tid är 1360 klocktimmar reglerad arbetstid som rektorn förfogar över. Här ingår undervisning, kompetensutveckling (104 h), konferenser, utvecklingssamtal m.m. Övrig tid är förtroendetid som läraren själv disponerar utifrån sina behov.

LR Studs åsikt är:

 • att årsarbetstiden ska regleras i klocktimmar i ett centralt avtal samt att dessa timmar ska vara jämnt fördelade i verksamhetsperioder och att detta regleras i möjligaste mån i lag och/eller avtal
 • att centrala avtal ska ge alla lärare möjlighet till ferietjänst, oavsett arbetsgivare
 • att lärares tid till för- och efterarbete ska regleras i centrala avtal

Kompetensutveckling

För att göra det möjligt för eleverna att få goda baskunskaper måste lärarna ges möjlighet till regelbunden kompetensutveckling. Idag saknas det dessutom ett system för kompetens­utveckling på nationell basis därför kräver vi att detta införs med professions­utvecklingsmatrisen som grund. Kompetensutvecklingen ska beröra såväl ämnesstudier som pedagogisk fördjupning, för att skapa bättre förutsättningar för både lärare och elever.

Kompetensutveckling är en förutsättning för skolutveckling. Varje lärare ska ha en individuell utvecklingsplan och möjlighet till fortgående vidareutbildning på arbetsplatsen.

Det är även av yttersta vikt att studie- och yrkesvägledare ges möjlighet till regelbunden kompetensutveckling.

LR Studs åsikt är:

 • att läraren ska ges kontinuerlig kvalificerad kompetensutveckling till gagn för sin undervisning och för att kunna växa i sitt yrke
 • att studie- och yrkesvägledare ska ges kontinuerlig kvalificerad kompetensutveckling till gagn för vägledning av elever och för att kunna växa i sitt yrke
 • att varje lärare och studie- och yrkesvägledare ska ha möjlighet att, med bibehållen lön, få fortbilda sig minst vart sjätte år
 • att varje anställd ska ha en kompetensutvecklingsplan som grundar sig på professionsutvecklingsmatrisen
 • att det skapas ett nationellt system för kompetensutveckling från Skolverket som grundar sig på professionsutvecklingsmatrisen
 • att ett kompetensutvecklingskonto ska införas
 • att universitet och högskolor ges resurser för kvalificerad kompetensutveckling för lärare och studie- och yrkesvägledare även efter avslutad examen
 • att all kompetensutveckling ska ske fortlöpande med professionsutvecklingsmatrisen som grund
 • att detta regleras i möjligaste mån i lag och/eller avtal
 • att kompetensutvecklingen ska utgå från den enskilde lärarens behov

Lön

För LR Stud är det viktigt att utbildning ska löna sig. Utbildningens längd ska också synas i lönekuvertet. Det är LR Studs åsikt att lönespännvidden mellan lärare bör öka för att premiera skickliga lärares kompetenser. Lönespännvidden får dock inte öka på ett sådant sätt att en lärargrupp får betala för en annan grupps löneökning, antingen genom en lönesänkning eller genom en utebliven löneförhöjning.

Idag är löneutvecklingen för yrkesverksamma lärare synnerligen dålig. LR Stud vill att det ska finnas karriärvägar för lärare och att karriärvägarna ska påverka lönen positivt. Ett exempel på en sådan karriärväg som skulle kunna generera en löneökning kan vara yrkesverksamma lärare som blir handledare för lärarstudenter.

LR Stud anser också att lönefrågor, så långt det är möjligt, bör regleras i lagar alternativt i avtal efter förhandling med arbetsgivaren.

LR Studs åsikt är:

 • att utbildning ska löna sig
 • att lönespännvidden ska öka men inte på sådant sätt att olika lärargrupper i skolan ställs mot varandra
 • att garantilönen bör slopas och ersätts med lönerekommendationer från LR
 • att löneutvecklingen ska knytas till kompetens och karriärtjänster
 • att lärare genom karriärtjänst ska avsättas tid för medföljande arbete/uppgifter och/eller lönepåslag
 • att detta regleras i möjligaste mån i lag och/eller avtal
 • att lärare och studie- och yrkesvägledare ska erbjudas ingångslöner som är konkurrenskraftiga
 • att lärare och studie- och yrkesvägledare under sitt yrkesliv ska ha möjlighet att tredubbla sina löner

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Mimmi Rönnqvist

Sidan senast uppdaterad: 2017-06-12 14.40

Ansvarig redaktör för sidan: Redaktionen