Medlemsvillkor

Lärarnas Riksförbund är en sammanslutning av lärare som har behörighet för befattning i ungdomsskolan, vuxenutbildning, högskola och universitet samt studie- och yrkesvägledare med för dessa befattningar föreskriven utbildning. Förbundet ansluter även medlemmar som studerar till lärare eller studie- och yrkesvägledare.

Medlemskap beviljas tidigast från den dag ansökan inkommer.

Medlem, som inte längre önskar kvarstå i förbundet, ska skriftligen (e-post eller brev) anmäla sitt utträde till förbundet.

Utträde sker vid det månadsskifte som infaller närmast efter det att utträdesanmälan inkommit till förbundet.

För mer information läs förbundets stadgar.