Vad gör man som ombud?

Ett roligt och stimulerande uppdrag

Det allra mesta fackliga arbetet i Lärarnas Riksförbund utförs av företrädare som valts av medlemmarna – det vill säga ombud. På den här sidan berättar vi vad det innebär att vara förtroendevald och vilka olika ombudsroller som finns inom Lärarnas Riksförbund.

Vad innebär det att vara ombud?

Ombuden är förtroendevalda företrädare som väljs av medlemmarna på ett årsmöte. Ombudens roll har stöd av lag och avtal, och de verkar för medlemmarnas bästa inom ramen för sin anställning. Det är ett viktigt förtroendeuppdrag att företräda sina kollegor på arbetsplatsen.

Att vara förtroendevald innebär en hel del arbete. Men att engagera sig fackligt ger också mycket tillbaka i form av nöjda medlemmar och en bättre fungerande arbetsplats.

Som ombud står du nära medlemmarna, och du blir mer delaktig i arbetsplatsens glädje­ämnen och problem. Du får insyn i verksamheten och inflytande gentemot arbetsgivaren. Du kan påverka de beslut som ska fattas.

Vad behöver jag kunna som ombud?

Du kommer att lära dig det du behöver veta allt eftersom. Bland annat kommer du att få bra utbildningar via förbundet. Du kommer också att ha tillgång till Lärarnas Riksförbunds organisation och experter som stöd.

Med tiden får du allt större kunskap kring lagar och kollektivavtal, och blir allt bättre på att argumentera för fackliga frågor. Det ger dig också en stimulerande personlig utveckling.

”Våra ombud medverkar till att LR uppfattas som en professionell facklig organisation, där lärare och studie- och yrkesvägledare väljer att bli medlemmar och stanna kvar hela sitt yrkesliv.”

Ur handboken Att vara ombud för Lärarnas Riksförbund

Vilka typer av ombud finns det?

Tillsammans utför ombuden det allra mesta av det fackliga arbetet inom ett fackförbund.

  • Lokalombudet och skyddsombudet agerar på den egna arbetsplatsen.
  • Kommunombudet agerar på kommunnivå, och motsvarande roll inom den privata sektorn är ett föreningsombud.

Ombuden fungerar som förmedlande länk mellan medlemmarna och Lärarnas Riksförbund centralt/regionalt. Ombudet är kontakt i båda riktningarna, både från och till medlemmarna.

Förbundets anställda vid det centrala kansliet ger stöd och service till de förtroende­valda ombuden runt om i landet.

Att välja flera ombud, biträdande ombud, är ett bra sätt att dela på arbetsbördan lokalt. Att börja som biträdande ombud är ett bra första steg för dig som vill engagera dig fackligt på arbetsplatsen.

På skolor med få medlemmar, eller som saknar valda lokalombud, kan kommun­ombudet/ förenings­ombudet i stället anmäla ett kontaktombud. Kontaktombudet kan ta emot och förmedla lokal och central facklig information. I likhet med biträdande ombud, är rollen som kontaktombud ett bra första steg för dig som vill engagera dig i förbundet.

Lokalombud kontra skyddsombud

Skyddsombudet väljs också av medlemmarna, men skyddsombudets roll skiljer sig från lokalombudets. Enligt Arbetsmiljölagen ska skydds­ombudet bevaka arbets­miljö­frågorna på arbetsplatsenlänk till annan webbplats för alla arbetstagare inom skyddsområdet, inte bara de egna medlemmarna. (Däremot kan till exempel kökspersonal och ledningsgrupp tillhöra ett annat skyddsområde.)

Hur blir jag ombud?

Vill du bli lokalombud, skyddsombud eller kontaktombud? Kontakta ditt kommunombud eller din särskilda förening (om du jobbar på privat skola) om du är intresserad av uppdragen, eller har frågor.


Frågor & svar

Som skyddsombud har man ett väldigt viktigt uppdrag, eftersom man företräder sina kollegor i arbetsmiljöfrågor och ser till att arbetsgivaren lever upp till arbetsmiljölagen.

Arbetsmiljön är huvudsakligen arbetsgivarens ansvar, men för att det ska fungera bra behöver arbetsgivaren samverka med de anställda, och det är där skyddsombuden kommer in. Det kan till exempel handla om att tillsammans titta på tjänsteunderlaget inför nästa år, och se hur det kommer att påverka arbetssituationen, eller att göra en skyddsrond för att undersöka hur arbetsmiljön ser ut.

Skyddsombudet gör också riskbedömningar och tar fram handlingsplaner inför planerade förändringar på arbetsplatsen. Hur påverkas arbetsmiljön om man exempelvis inför ett nytt IT-system, eller byter ut datorerna? Kommer det att behövas utbildningsinsatser, eller extra support, för att det ska fungera? Sådana saker tittar skyddsombuden på.

Skyddsombuden kan också hjälpa till att stötta enskilda kollegor, som upplever problem med sin arbetsmiljö, exempelvis genom att vara med i samtal med arbetsgivaren.

Mer inom ämnet


Uppdaterad