Internationellt arbete

Fackliga rättigheter är mänskliga rättigheter

This page in English.

På många håll i världen är fackliga och mänskliga rättigheter långt ifrån självklara. Varje år dödas och fängslas människor för sitt fackliga engagemang. Därför är det viktigt att vi som fackförbund engagerar oss och står upp för fackliga rättigheter globalt.

Grattis till alla lärare på Världslärardagen!

Grattis till alla lärare på Världslärardagen!

Idag, den 5 oktober, hyllas alla lärare runtom i världen för det viktiga arbete vi utför varje dag, jorden runt, för varje barn och elev. Den internat...

Läs mer
Lärare straffas för sitt fackliga engagemang

Lärare straffas för sitt fackliga engagemang

”Jag förlorade mitt jobb och mitt pass, jag förbjöds att arbeta i offentlig sektor och jag stämplades som terrorist. Bara för att jag är fackligt ansl...

Läs mer

”På grund av mitt fackliga engagemang förlorade jag mitt jobb, mitt pass, jag förbjöds att arbeta i offentlig sektor och jag stämplades som terrorist.”

Medlem i det turkiska lärarfacket Egitim-sen


Tydlig trend: Arbetstagares rättigheter kränks världen över

I många länder innebär fackligt engagemang livsfara. Medlemmar utsätts för hot, våld och trakasserier. Siffrorna i rapporten Global Rights Index 2020länk till annan webbplatstalar ett tydligt språk: demokratin är under attack. Rapporten har tagits fram av International Trade Union Committee (ITUC). Läs mer på Union to Unions webbplatslänk till annan webbplats.

Solidaritet stärker våra yrkeskårer

Lärare har en särställning när det gäller att bygga nationer med demokratiska värderingar. När lärares arbetsvillkor försämras och de är rädda för repressalier så begränsas deras möjlighet att utbilda landets medborgare till fria individer med förmågan till kritiskt tänkande. Därför är lärares arbetsvillkor oerhört viktiga för demokratin.

Men i en tid där antidemokratiska vindar blåser i flera länder hotas människors rättigheter och även fackföreningsrörelsen. Vi behöver inte ens lämna Europa för att se hur fackförbund marginaliseras och anställdas trygghet och rättigheter minskas. Med bidrag från fackföreningsrörelsens biståndsorganisation Union to Unionlänk till annan webbplats driver Lärarnas Riksförbund ett informationsprojekt för att belysa lärares svårighet att organisera sig fackligt i Turkiet.

Lärarnas Riksförbund deltar i det globala fackliga arbetet på flera sätt, bland annat genom sitt medlemskap i globala, europeiska och nordiska samarbetsorgan.

Lärarnas Riksförbunds delegater vid Education Internationals kongress 2019.

Lärarnas Riksförbunds delegater vid Education Internationals kongress 2019.

Lärarnas Riksförbunds samarbete globalt

Lärarnas Riksförbund är medlem i Education International länk till annan webbplats(EI) som är lärarnas världsorganisation. EI har cirka 400 medlemsorganisationer i 173 länder som tillsammans organiserar över 30 miljoner lärare och annan personal inom utbildningssektorn. Vart fjärde år håller Education International kongress, och Lärarnas Riksförbund deltog 2019.

Den europeiska avdelningen inom EI kallas European Trade Union Committee for Education, förkortad till ETUCE.

EI har antagit två grundläggande dokument som beskriver organisationens politiska plattform: Att bygga framtiden genom utbildning av hög kvalitet och Politiskt dokument om mänskliga och fackliga rättigheter.

Education International arbetar för:

  • Rätten till utbildning av hög kvalitet för alla människor, genom offentligt finansierade och styrda utbildningssystem.
  • Stärka status och arbetsvillkor för lärare och andra inom utbildningssektorn genom att aktivt verka för mänskliga rättigheter, fackliga rättigheter och akademisk frihet.
  • Motverka alla former av diskriminering i utbildning och i samhället, oavsett om det är baserat på kön, ras, sexuell läggning, ålder, religion, etniskt ursprung osv.
  • Främja förståelse, tolerans och respekt för mångfald.
  • Främja demokrati, hållbar utveckling, rättvis handel, grundläggande sociala tjänster och hälsa och säkerhet genom solidaritet och samarbete mellan medlemsorganisationer, den internationella fackliga rörelsen och det civila samhället.

Lärarnas Riksförbunds samarbeten i Europa

Lärarnas Riksförbund är medlem i Education International (EI) vars europeiska avdelning kallas European Trade Union Committee for Education, ETUCElänk till annan webbplats. Det är en representant för utbildningssektorn gentemot EU, Europarådet och i Bologna-processen. Dessutom representerar ETUCE arbetstagarsidan i den sociala dialogen inom utbildningssektorn i Europa.

ETUCE: s högsta organ är kongressen som hålls vart fjärde år. Den senaste kongressen 2016 i Belgrad skickade Europas lärare en tydlig signal om att ta ett större ansvar för professionsutveckling samt att bekämpa budgetnedskärningar, privatisering, politisk åsidosättning och främlingsfientlighet.

Lärarnas Riksförbunds samarbeten i Norden

Nordiska Lärarorganisationers Samrådlänk till annan webbplats (NLS) är en sammanslutning av 18 lärarorganisationer från hela Norden. Även Lärarnas Riksförbund är medlem. NLS är inte en formell del av den internationella fackliga strukturen utan ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte mellan de nordiska länderna.

NLS har en styrelse där varje medlemsorganisation finns representerad. Förutom styrelsemöten, anordnar NLS sektorsmöten för förskola, grundskola och gymnasieutbildning. NLS har också ett ledarforum och studentforum som träffas regelbundet samt ett forum för lärarorganisationers internationella sekreterare. NLS leds av en generalsekreterare och sekretariatet är i Helsingfors, Finland.

Kontakt:
Katariina Treville, internationell sekreterare tel. +46 70 252 2729


GLOBALT FACKLIGT SAMARBETE

Fackliga rättigheter är mänskliga rättigheter

I flera länder hotas fackföreningsrörelsen och människors rättigheter. Vi behöver inte ens lämna Europa för att se hur fackförbund marginaliseras och anställdas trygghet och rättigheter minskar. Det är en tydlig trend. Därför är internationellt fackligt samarbete viktigare än någonsin.

Mer inom ämnet


Uppdaterad